Dėmesio! Svarbūs pokyčiai! Keičiasi Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės

Data

2019 05 29

Įvertinimas
4
V8.jpg

Nuo gegužės, Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno įsakymu, keičiasi Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės.

Netenka galios šių taisyklių 2.1; 2.3 papunkčiai ir 3 ir 21 punktai.

Keičiasi 15.4 papunktis, kuris skelbia, kad Inspekcija registruoja išduotus leidimus ir pildo šių Taisyklių 48 punkte nurodytus leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus. Inspekcijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo skelbiama ši informacija: leidimo turėtojas (jei leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas, nurodoma, kad leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas), leidimu reguliuojamos veiklos rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo data, galiojimo terminas, leidimu reguliuojamos veiklos teritorija, elektrinės tipas, elektrinės įrengtoji galia, naudojamas kuras, elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir, jeigu leidimo turėtojas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, jam paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;“.

 Keičiasi 18.1 papunktis, kuris skelbia, kad „statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;“.

Papildomas 18.6 papunktis. Jis dabar skamba taip: „dokumentą, kuriuo leidimo turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Inspekcijos sprendimas panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.“

Pakeičiamas 20.1 papunktis.  „Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją arba perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai pareiškėjas dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet elektros tinklų operatorius pareiškėjui suteikė elektros tinklų galią ir pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikia prašymą leidimui tiesti tiesioginę liniją gauti. Reikalavimas pateikti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją netaikomas, jei pareiškėjas siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei pareiškėjo objektui suteikta leistinoji naudoti galia, o taip pat pareiškėjams, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus;“.

Keičiamas 20.2 papunktis. Jis dabar formuluojamas taip: „laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

20.2.1. atsakingos institucijos galiojančio teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris. Kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pareiškėjas tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

20.2.2. apskrities, kurioje planuojama ūkinė veikla, visuomenės sveikatos centro priimto sprendimo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, registravimo data ir numeris. Kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai vertinimo, pareiškėjas tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;“.

Pakeičiamas 20.3 papunktis: „dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir statybos vietos planuojamiems elektros energijos gamybos įrenginiams ir su jais susijusiai įrangai parinkimo reikalavimus:

20.3.1. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;

20.3.2. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);“.

Keičiamas 22.2 papunktis:  „išplėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius apimtį, nustatytą anksčiau išduotame leidime;“.

Taisyklės papildomos 291 punktu: „Inspekcija, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, patikrina, ar  žemės sklypas ar jo dalis, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėto valdymo pagrindais priklauso prašymą teikiančiam asmeniui arba statinys ar jo konstrukcijos dalis, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėto valdymo pagrindais priklauso prašymą teikiančiam asmeniui, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka.“

Keičiamas 30 punktas, kuris išdėstomas taip:  „Inspekcija, nagrinėdama gautą prašymą, privalo išsiaiškinti, ar:

30.1.  pareiškėjas fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba pareiškėjas juridinis asmuo, kitų valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kai prašoma išduoti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus, nurodytus šių Taisyklių 7 punkte;

30.2. galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ar galiojanti atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

30.3. pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai taikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo;

30.4. pateiktas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas yra galiojantis, ar pareiškėjas pateikė prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje;

30.5. pareiškėjas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas.“

Keičiamas 40 punktas ir jis išdėstoma taip: „Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas pratęsiamas, kai asmuo be kitų reikalingų dokumentų papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Elektros energetikos įstatymo 211  straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.“

Taisyklės papildomos nauju 50.8 papunkčiu: „elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir, jeigu leidimo turėtojas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, jam paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;“.

Buvę 50.8-50.10 papunkčiai dabar tampa taisyklių 50.9-50.11 papunkčiais.

Keičiamas 54 punktas, kuris išdėstomas taip: „Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir pateikti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus pateikus šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.“

Keičiama 71 punkto pirmosios pastraipos  formuluotė:  „Leidimų, nurodytų šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, galiojimas sustabdomas Inspekcijos sprendimu, o leidimas, nurodytas šių Taisyklių 5.6 papunktyje, sustabdomas Komisijos pranešimu. Sprendime ar pranešime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai, leidimo galiojimo sustabdymo data ir protingas laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimai. Leidimas sustabdomas šiais atvejais, jeigu:“.

Keičiama 73 punkto pirmoji pastraipą: „73. Leidimų, nurodytų šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, galiojimas panaikinamas Inspekcijos sprendimu, o leidimo, nurodyto šių Taisyklių 5.6 papunktyje, galiojimas panaikinamas Komisijos pranešimu. Sprendime ar pranešime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai ir (ar) leidimo galiojimo panaikinimo priežastys, leidimo galiojimo panaikinimo data. Leidimo galiojimas panaikinamas jeigu:“.

Keičiamas 75 punktas ir jis išdėstomas taip: „Apie sprendimą dėl atitinkamo leidimo, nurodyto šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose,  galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Inspekcija leidimo turėtojui praneša raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodydama leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priežastis.“

Taisyklės papildomos 751 punktu: „Jeigu leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių turėtojas yra įspėtas apie leidimo galiojimo panaikinimą ir kartu su prašymu dėl šio leidimo išdavimo buvo pateiktas šių Taisyklių 18.6 papunktyje nurodytas dokumentas, leidimo turėtojas gali pateikti dokumentą, kuriuo jis patvirtina, kad įsigaliojus Inspekcijos sprendimui panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos gamybos įrenginius, elektrinė ar elektros energijos gamybos įrenginiai bus naudojami kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus.“

Keičiamas ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių priedas, jis turės ir naują redakciją (pridedama).

3. Nustatoma, kad:

3.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos pateikti prašymai išduoti ar pratęsti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar išduoti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių nagrinėjami taikant jų pateikimo metu galiojusių Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių nuostatas;

3.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pripažįsta negaliojančiais iki šio įsakymo įsigaliojimo išduotus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jeigu jų turėtojai nebuvo sudarę elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties ir iki 2019 m. rugsėjo 2 d. nepasirašė elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo ir per 10 kalendorinių dienų nuo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pasirašymo dienos nepateikė tinklų operatoriui prievolių įvykdymo užtikrinimo. Iki šio įsakymo įsigaliojimo leidimai, išduoti asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais ar planuojantiems gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantiems į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei pareiškėjo objektui suteikta leistinoji naudoti galia, o taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, galioja iki jų galiojimo pabaigos, įskaitant galimus jų pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka;

 

Žemiau pateikiame ir prašymo pavyzdį.

 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI / PAKEISTI / PATIKSLINTI / PRATĘSTI leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje

____________ Nr. ____________

(data)                      

 

(vieta)

 

1. Duomenys apie pareiškėją:

1.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė _____________________________________

1.2. Pareiškėjo juridinio asmens kodas / asmens kodas ________________________________

1.3. Pareiškėjo buveinės adresas _________________________________________________

1.4. Telefonas _______________________________________________________________

1.5. Faksas ________________________________________________________________

1.6. Elektroninio pašto adresas __________________________________________________

1.7. Interneto svetainė _________________________________________________________

1.8. Pareiškėjo korespondencijos adresas                                                                                     

 

2. Veikla, kuriai prašoma leidimo ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

□ planuojamai ūkinei veiklai nereikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytų procedūrų

(pažymima, teikiant prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai nereikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytų procedūrų)

 

□ planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

(pažymima, teikiant prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai planuojamai ūkinei veiklai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo reikalavimai netaikomi)

 

 

3. Teritorija, kurioje numatoma verstis veikla ____________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti tikslų numatomos veiklos vykdymo adresą: gatvė, namo Nr., kaimo, viensėdžio pavadinimas, miesto,

miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas.  Jeigu veiklą numatoma vykdyti žemės sklype, nurodomas žemės sklypo kadastrinis numeris. Jeigu veiklą numatoma vykdyti statinyje ar jo konstrukcijos dalyje, nurodomas statinio unikalus numeris)

 

4. Veiklos apimtis ir pagrindiniai ją apibūdinantys techniniai duomenys ______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą:

vardas, pavardė ______________________________________________________________

pareigos _____________________________ telefonas _______________________________

elektroninio pašto adresas ______________________________________________________

atstovavimo teisinis pagrindas __________________________________________________

 

6. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo (pakeitimo) ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais būdais:

___________________________________________________________________                

□ elektroniniu paštu (nurodyti) □ paštu (nurodyti) □ faksu (nurodyti) □ atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas pasirašydamas šį prašymą, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir pareiškėjas įsipareigoja vykdyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.

 

PRIDEDAMA: (nurodomas kartu su prašymu teikiamų dokumentų sąrašas)

 

_____________________________                                                  _        ________________

(parašas)                                                                             (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)