Energijos vartotojų teisių gynimas: ką svarbu žinoti?

Data

2017 07 18

Įvertinimas
0
Pexels.com nuotr.
Pexels.com nuotr.

Kaip turi elgtis energijos vartotojas, kuris raštu kreipėsi į energetikos įmonę ir negavo įmonės atsakymo? Kokių veiksmų imtis, kad energijos vartotojų teisių ar teisėtų interesų gynimo procesas būtų sklandus?

Informuojame, kad energijos vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdanti energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus ir norėdamas juos apginti pirmiausiai turi raštu kreiptis į energetikos įmonę, išskyrus atvejus, kai energijos vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą, ir nurodyti savo reikalavimus.

Kad būtų aiškūs tolimesni veiksmai, paaiškiname, kuo skiriasi vartojimo ginčo ir skundo sąvokos. Atsižvelgiant į tai, ar kilo vartojimo ginčas, ar yra skundžiami energetikos įmonės veiksmai, priklauso ir energetikos įmonės reagavimo į energijos vartotojo kreipimąsi trukmė.

Jeigu esate energijos vartotojas – fizinis asmuo, vartojimo tikslais (su energetikos įmone siekiantis sudaryti ar jau sudaręs sutartį su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais), ir tarp fizinio asmens ir energetikos įmonės kilo nesutarimas iš vartojimo sutarties, tuomet tai yra vartojimo ginčas. Kitu atveju, kai yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai dėl teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi, tuomet tai – skundas.

Esant vartojimo ginčui, energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo. Toks reikalavimas nustatytas Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje.

Pažymime, jog skundai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka, tačiau minėtas įstatymas reglamentuoja tik viešojo administravimo subjektų veiklą, taip pat ir skundo išnagrinėjimo terminą (skundas išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo, taip pat skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų), tačiau atsižvelgiant į tai, kad energetikos įmonės tai ne viešojo administravimo subjektai, o ūkio subjektai, Viešojo administravimo įstatymo nuostatos energetikos įmonėms netaikomos.

Todėl tuo atveju, jeigu energetikos įmonė į pateiktus asmens reikalavimus – skundą neatsako, taip pat kitais atvejais, pvz., pateiktame atsakyme nurodo, jog netenkina nurodytų reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, reikia kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją arba į teismą.

Vartojimo ginčus (iš sutarties kilusius pareiškėjo ir skundžiamos įmonės nesutarimus dėl fakto ir (ar) teisės klausimų) neteisminio sprendimo būdu energetikos sektoriuje nagrinėja:

  • Valstybinė energetikos inspekcija – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo;
  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai;
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vartotojo prašymo pagrindu nagrinėja ginčus tarp vartotojo ir elektros, dujų, šilumos ir karšto vandens tiekėjo dėl pažeistų ar ginčijamų vartotojo teisių ir įstatymų saugomų interesų gynimo, kurie nepriskirti Valstybinei energetikos inspekcijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Atkreipiame dėmesį, jog į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą, turite teisę kreiptis ne vėliau negu per vienerius metus nuo kreipimosi į energetikos įmonę.