Keičiasi kontrolės ir pažymų išdavimo tvarkos!

Data

2019 01 02

Įvertinimas
7
Daugai.jpg

Nuo šių metų sausio 1 d. keičiasi Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių  kontrolės tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi tvarkos aprašo 8.6 papunktis.

Pokyčiai aktualūs elektros sektoriui:

Valstybinė energetikos inspekcija (Toliau – VEI) nebetikrins naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų iki 1000 V vartotojų elektros įrenginių ir jų technologinius priklausinius.

Tačiau VEI tikrins elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklus ir jų technologinius priklausinius, vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginius ir gamintojų elektros įrenginius (išskyrus gaminančių vartotojų elektros įrenginius, kai įrengtoji generuoti galia neviršija 5 kW), lokaliuosius 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklus ir jų technologinius priklausinius.

Iki šios tvarkos pokyčių įsigaliojimo pradėtos procedūros (pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis) dėl vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų yra užbaigiamos pagal galiojusią Elektros energetikos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarką, išskyrus Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 3 punkte ir 71 dalyje nustatytus atvejus.

Pokyčiai aktualūs dujų sektoriui:

VEI nebetikrins iki 5 bar darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių, pastatų vartotojų gamtinių dujų sistemų, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra nedidesnė kaip 100 kW.

Tačiau VEI tikrins skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalines, degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemas, suskystintų naftos dujų talpyklas, pilstymo stotis, postus, sandėlius.

Iki šios tvarkos pokyčių įsigaliojimo pradėtos procedūros dėl naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo yra užbaigiamos pagal galiojusią Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarką, išskyrus Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį.

Pokyčiai aktualūs šilumos sektoriui:

VEI tikrins statinio šilumos punktų ir šildymo bei karšto vandens sistemas, statinio vietinio šildymo katilines, statinio vietinio šildymo su šilumos siurblių sistemas.

Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi ir VEI atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarka.

VEI pareigūnai, pateikus prašymą ir kitus tvarkingus dokumentus, energetikos įrenginių techninės būklės pažymas išduos per 3 darbo dienas.