Klausimai–atsakymai apie karšto vandens skaitiklių keitimą

Data

2017 08 10

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Pastaruoju metu padaugėjo daugiabučių namų gyventojų kreipimųsi dėl karšto vandens skaitiklių keitimo. Atsižvelgdama į gyventojams aktualiausius klausimus Valstybinė energetikos inspekcija parengė atmintinę apie karšto vandens skaitiklių priežiūrą.

1. Kokiame teisės akte nustatyta atsakomybė už karšto vandens skaitiklių priežiūrą?

Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas numatytas Šilumos ūkio įstatymo 15 ir 16 straipsnių nuostatose, kuriose nurodyta atsakomybė už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą, priežiūrą ir metrologinę patikrą. Primename, kad karšto vandens vartojo ir karšto vandens tiekėjo teisės ir pareigos nurodytos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.

2. Kas atsakingas už karšto vandens skaitiklių priežiūrą bute?

Karšto vandens skaitiklių priežiūra priklauso nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo:

– jeigu daugiabučio namo gyventojai yra pasirinkę karšto vandens tiekėju namui šilumą tiekiančią bendrovę, karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą ir metrologinę patikrą organizuoja šilumos tiekėjas savo lėšomis;

– jeigu daugiabučio namo gyventojai šilumą karštam vandeniui ruošti perka iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti perka iš geriamojo vandens tiekėjo, tuomet karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą ir metrologinę patikrą organizuoja subjektas, užsiimantis karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

3. Kas prižiūri karšto vandens skaitiklius, jei daugiabučio gyventojai nėra pasirinkę nė vieno iš minėtų apsirūpinimo karštu vandens būdo?

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, jeigu daugiabučio gyventojai nėra pasirinkę nė vieno iš minėtų apsirūpinimo karštu vandens būdo, tuomet karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Jis daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir atlieka karšto vandens apskaitos prietaisų patikrą, jeigu sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip, iki tol, kol gyventojai pasirenka vieną iš minėtų apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

4. Kas kiek metų ir kodėl turi būti keičiami karšto vandens skaitikliai? 

Karšto vandens skaitikliai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Jų patikros terminus kontroliuoja Lietuvos metrologijos inspekcija. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo 6.6.2 papunktyje nustatyta, kad daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų karšto ir šalto vandens skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra šeši metai. Atsižvelgiant į tai, skaitiklių metrologinė patikra turi būti atliekama kas šešerius metus. Atliekant karšto vandens apskaitos priemonių metrologinę patikrą, nustatoma, ar karšto vandens apskaitos priemonės veikia tinkamai ir gyventojai už teikiamas paslaugas moka tiksliai pagal suvartoto vandens kiekį.

5. Ar gali apskaitos prietaiso su galiojančia metrologine patikra savininkas atsisakyti, jog karšto vandens tiekėjas įrengtų tiekėjui priklausantį karšto vandens skaitiklį?

Jeigu daugiabučio namo gyventojai nėra pasirinkę nė vieno iš minėtų karšto vandens tiekimo būdų arba karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, tuomet apskaitos prietaiso savininkui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Šiuo atveju karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš savininko karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Keičiant savininkui priklausantį karšto vandens skaitiklį su pasibaigusia metrologine patikra, nuimtasis skaitiklis grąžinamas vartotojui. Šie reikalavimai nustatyti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 183 punkte.

6. Kas gresia tuo atveju, jeigu gyventojas atsisako arba nesudaro sąlygų karšto vandens tiekėjui pakeisti karšto vandens skaitiklį, kurio metrologinės patikros galiojimo laikas yra pasibaigęs?

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, jeigu butų (patalpų) savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, įgaliotą atstovą pagal pateiktą raštišką prašymą, šis atsisakymas įforminamas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir toliau tokių butų (patalpų) savininkams priskirtinas apmokėti karšto vandens kiekis nustatomas pagal Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu.

7. Ar gali karšto vandens tiekėjas įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema?

Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, kuri leidžia karšto vandens tiekėjui tiesiogiai gauti tikslius duomenis apie kiekviename gyvenamojo namo bute ir (ar) kitoje patalpoje suvartotą karšto vandens kiekį, apskaitytą karšto vandens apskaitos prietaisu. Tai leidžia išvengti situacijų, kai gyventojams netiksliai deklaruojant karšto vandens kiekį, visas daugiabučiame name suvartotas karšto vandens kiekis nesutampa su gyventojų deklaruotu ir / arba pagal normatyvus priskirtu karšto vandens kiekiu. Jeigu jūsų bute ar patalpoje yra įrengtas karšto vandens skaitiklis, kurio rodmenys yra nuskaitomi nuotoliniu būdu, jo rodmenų deklaruoti nereikia.

8. Kokiu būdu karšto vandens tiekėjas turi informuoti apie karšto vandens skaitiklių keitimą?

Apie karšto vandens skaitiklių keitimą karšto vandens tiekėjas informuoja iš anksto – daugiabučio namo skelbimų lentoje ar ant durų iškabinami skelbimai su informacija apie numatomą skaitiklių keitimo laiką tame daugiabutyje, o namo gyventojams paštu išsiunčiami informaciniai pranešimai ir prašoma juose nurodytu laiku būti namuose. Tuo atveju, jeigu skelbime nurodytu laiku gyventojai negali būti namuose, jie turi informuoti karšto vandens tiekėją ir sutarti kitą jiems patogų skaitiklių keitimo laiką, kad karšto vandens tiekėjas galėtų įvykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas įrengti skaitiklius bute.

Būkite atidūs, nes pasitaiko atvejų, kai prisistatydami karšto vandens tiekėjų atstovais gyventojams skambina sukčiai. Taigi, jei sulaukėte skambučio, pasitikrinkite, ar prieš tai gavote informacinį pranešimą ir ar apie tai informuota daugiabutį namą administruojanti bendrovė ar bendrijos pirmininkas.

9. Ar reikia mokėti už karšto vandens skaitiklio metrologinę patikrą ir jo pakeitimą?

Mokėti už karšto vandens skaitiklio metrologinę patikrą ir jo pakeitimą nereikia. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalį karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį nustato savivaldybės taryba vadovaudamasi Atsiskaitomųjų karšto vandens paskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu. Vadovaujantis šia metodika, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, patikros organizavimas.

10. Ar naudoti karšto vandens skaitikliai yra patikimi?

Naudotų karšto vandens apskaitos prietaisų patikimumas nustatomas atliekant jų metrologinę patikrą laboratorijoje, kurioje įvertinama, ar karšto vandens apskaitos prietaisas atitinka visus keliamus reikalavimus ir tinkamas toliau naudoti. Atliktą patikrą, o tuo pačiu ir prietaiso tinkamumą naudoti liudija ant apskaitos prietaisų dedami specialūs ženklinimai.

11. Ką daryti, jei įtariama, kad karšto vandens skaitiklis, kurio metrologinės patikros galiojimo laikas nepasibaigęs, neteisingai rodo?

Kilus įtarimui dėl apskaitos prietaisų rodmenų tikslumo, karšto vandens tiekėjas ar gyventojas turi teisę reikalauti juos patikrinti eksploatavimo metu. Kiekvienu atveju apskaitos prietaisų savininkas privalo organizuoti ir Valstybinės metrologijos tarnybos įgaliotoje laboratorijoje savo lėšomis atlikti patikrinimą (neeilinę metrologinę patikrą) bei informuoti kontrolinio patikrinimo iniciatorių per vieną mėnesį. Atlikus metrologinę patikrą ir nustačius, kad skaitiklis techniškai tvarkingas, patikrinimo iniciatorius turi padengti visas skaitiklio patikros ir keitimo išlaidas. Plačiau apie neeilinę apskaitos prietaisų patikrą rašoma Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių 25 punkte.

12. Kaip deklaruoti suvartoto karšto vandens kiekį – skaitiklio rodmenis, kai pakeičiamas skaitiklis?

Pakeitus karšto vandens skaitiklį (-ius), reikia atsiskaityti pagal senus karšto vandens skaitiklio rodmenis ir tuomet pradėti mokėti pagal naujus karšto vandens skaitiklio rodmenis.