Kokiu atveju statybos ir montavimo darbus atliekanti įmonė turi turėti energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą?

Data

2017 11 27

Įvertinimas
3
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Bendrovės, vykdančios statybos ir montavimo darbus statiniuose, kuriuose yra veikiantys energetikos įrenginiai ar inžinerinės sistemos, privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą.

Vykdant statybos ir montavimo darbus veikiančiuose energetikos įrenginiuose ar šalia jų, taip pat elektros energetikos, šildymo, dujų ir naftos inžinerinėse sistemose, kyla pavojus priartėti ir pažeisti įrenginius ar inžinerines sistemas. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir išvengti įrenginių ar sistemų pažeidimo bei galimų jų gedimų, statybos ir montavimo darbus veikiančiuose energetikos įrenginiuose, inžinierinėse sistemose ar šalia jų, atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą – tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantį dokumentą.

Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274, 3 punkte nurodyta, kad verstis energetikos įrenginių eksploatavimu – veikla, nurodyta Energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą turintiems asmenims.

Energetikos įrenginių eksploatavimo atestatas taip pat būtinas statiniuose atliekant energetikos įrenginių bandymo, paleidimo ir derinimo darbus. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 13 punkte nustatyta, jog prieš energetikos objekto (paleidimo komplekso) statybos užbaigimą reikia įrenginius individualiai išbandyti ir kompleksiškai kiekvieną sistemą, vadovaujantis energetikos įrenginių gamintojų dokumentuose nurodytais reikalavimais, įrenginių savininko norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais. Šių taisyklių 39 punkte nurodoma, kad eksploatuoti naujai įrengtus ar rekonstruotus elektros ir šilumos įrenginius leidžiama po to, kai Statybos įstatymo ir (ar) kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių įrenginių įrengimo reikalavimus, nustatyta tvarka yra užbaigtas jų įrengimas (statyba) ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliktas šių įrenginių patikrinimas (atitiktis projektui, esminiams statinio reikalavimams, bei galimybė juos saugiai, patikimai naudoti pagal paskirtį).

Energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog energetikos veikla be licencijos, leidimo ar atestato, jeigu jie yra nustatyti, yra draudžiama.