Paskelbta metinė veiklos ataskaita už 2017 metus

Data

2018 05 04

Įvertinimas
4
Pixabay.com iliustr.
Pixabay.com iliustr.

Kviečiame susipažinti su Valstybinės energetikos inspekcijos 2017 metų veiklos ataskaita, kurioje apibendrinti pagrindiniai veiklos rodikliai įgyvendinant strateginį veiklos planą ir numatyti šių metų veiklos uždaviniai.

Svarbiausi 2017 metų veiklos rodikliai:

  • atlikta 41 058 patikrinimų siekiant įvertinti, ar montuojami ir rekonstruojami energetikos įrenginiai atitinka projektus, nustatyti, ar sumontuotų, modernizuotų ar rekonstruotų energetikos įrenginių techninė būklė atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Lyginant su 2016 m. rezultatais, pernai tokių patikrinimų skaičius padidėjo 27 procentiniais punktais;
  • atlikti 1 177 eksploatuojamų energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimai – 12 procentinių punktų daugiau nei 2016 m.; 4 031 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimas dėl atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams; 117 patikrinimų dėl Valstybinės energetikos inspekcijos išduotuose atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi; 4 062 energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo patikrinimai; 528 įmonių pasirengimo projektuoti, montuoti, eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius patikrinimai;
  • surašyti 619 privalomų vykdyti nurodymų pašalinti per patikrinimus nustatytus pažeidimus – nurodymuose užfiksuotas teisės aktų pažeidimų skaičiaus vidurkis – 8 teisės aktų pažeidimai, tenkantys vienam nurodymui; palyginti: 2015 m. – 6,92 pažeidimai, 2016 m. – 7,57), kontroliuota, kad pažeidimai būtų pašalinti laiku; 11 nurodymų – sustabdyti darbus, 12 – išjungti energetikos įrenginius;
  • suteiktos 17 791 konsultacijos (telefonu ir elektroniniu būdu), kurių skaičius palyginus su 2016 m. rezultatais pernai išaugo 9 procentiniais punktais;
  • išduoti 728 atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius;
  • išduoti 643 leidimai vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje;
  • pagal kompetenciją išnagrinėti 175 skundai ir išspręsti 45 ginčai, kilę tarp energijos vartotojų ir energetikos įmonių;
  • ištirti 6 nelaimingų atsitikimų naudojantis energetikos įrenginiais buityje aplinkybės ir priežastys, bendradarbiauta tiriant 4 nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe;
  • ištirtos vienos avarijos ir 12 sutrikimų energetikos įrenginiuose priežastys.

Išsami, apimanti visas veiklos sritis, 2017 m. veiklos ataskaita