Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. planuoja ir organizuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) darbą bei tiesiogiai vadovauja skyriaus darbuotojams. Metodiškai vadovauja teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę, organizuoja teritorinių skyrių veikos patikrinimą, derina teritorinių skyrių darbo planus;
 2. teikia siūlymus VEI viršininkui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, rengia Skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo) projektus, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (papildymus), susipažįsta su Skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo;
 3. VEI vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir skiria administracines nuobaudas;
 4. išduoda juridiniams ir fiziniams asmenims atestatus energetikos įrenginiams eksploatuoti, sustabdo, panaikina jų galiojimą ir kontroliuoja, ar laikomasi šiuose atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;
 5. išduoda leidimus veiklai elektros energetikos sektoriuje, išskyrus leidimus vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, pratęsia leidimų galiojimo terminą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus, prižiūri leidimais reguliuojamą veiklą;
 6. teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;
 7. organizuoja VEI išduotų energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų registro tvarkymą;
 8. organizuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo bei vartojimo efektyvumo kontrolę;
 9. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;
 10. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
 11. dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
 12. konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims VEI kompetencijos klausimais;
 13. atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę;
 14. organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių bei eksploatuojančių energetikos specialistų ir vadovų atestavimą;
 15. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
 16. teikia išvadas dėl parengtos pavojingojo objekto saugos ataskaitos, tikrina, ar pavojingieji objektai saugiai naudojami, pagal avarijos pobūdį dalyvauja pavojingajame objekte įvykusios avarijos tyrimo komisijos darbe, tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
 17. kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
 18. atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
 19. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
 20. organizuoja ir kontroliuoja pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus; Rengia pastabas ir pasiūlymus suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei jų apsauga;
 21. dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe;
 22. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją ir privalo saugoti valstybės tarnybos ir komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužino vykdydamas valstybinę energetikos kontrolę;
 23. viršininko pavedimu vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VEI veiklos tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikoje ir vadovaujamo darbo patirtį;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus, VEI viršininko įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius energetikos veiklą, bei teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, vartotojų teisių apsaugą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 3. žinoti efektyvaus energijos ir energijos išteklių gamybos ir vartojimo būdus, technologijas, mokėti teikti pasiūlymus šiais klausimais;
 4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą;
 6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.