Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. konsultuoja Planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojus – valstybės tarnautojus, vertinančius kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos (šilumos) įrenginius, energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti ir nustatančius:

1.1. ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;

1.2. ar statinio projekto sprendiniai atitinka norminių teisės aktų ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijose nurodytus reikalavimus;

1.3. ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo–derinimo darbai, ar nauji, rekonstruoti ir modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį;

2. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus nustatyta tvarka tikrinančius ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus eksploatuoti energetikos (šilumos) įrenginius, pasirengimą atlikti numatytus darbus ir teikiančius išvadas dėl:

2.1. ūkio subjektų, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti:

2.1.1. didesnės kaip 1 MW galios turbinų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

2.1.2. šilumos įrenginių, kurių ties išėjimu terpės slėgis didesnis kaip 4,0 MPa, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

3. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus, tikrinančius naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos (šilumos) objektų (statinių) projektus;

4. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus, atliekančius atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas;

5. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus, vertinančius ir rengiančius išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis;

6. organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą energetikos (šilumos) sektoriuje:

6.1. rengia Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje (toliau – VEI) vei.lrv.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių šilumos energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal energetikos sektorius. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;

6.2. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų kategorijų sąrašų. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus tikslinami;

6.3. rengia pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų parengtų sertifikavimo schemų ir kitų Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nurodytų dokumentų, reikalingų vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą šilumos energetikos sektoriuose;

7. konsultuoja Skyriaus darbuotojus valstybės tarnautojus rengiančius išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (šilumos energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;

8. konsultuoja Skyriaus darbuotojus valstybės tarnautojus ne teismo tvarka nagrinėjančius vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

9. pagal kompetenciją konsultuoja Skyriaus darbuotojus valstybės tarnautojus rengiačius teisės aktus, taip pat dalyvaujančius rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;

10. rengia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;

11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją (apžvalgą) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę;

12. teikia konsultacijas VEI teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę šilumos energetikos sektoriuose;

13. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus, atliekant VEI teritorinių skyrių veiklos patikrinimus;

14. peržiūri, įvertina ir teikia derinti VEI teritorinių skyrių darbo planus, teikia išvadas apie jų vykdymą šilumos energetikos sektoriuje;

15. atsako už civilinę saugą;

16. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus, rengiančius VEI veiklos planavimo dokumentų (strateginio veiklos plano, einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

17. konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;

18. kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą;

19. konsultuoja Skyriaus darbuotojus – valstybės tarnautojus, rengiančius VEI įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais;

20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti VEI veiklos tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį šilumos energetikos sektoriuje;

2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, VEI viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos, naftos ir naftos produktų energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę bei administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos tiekimo ir vartojimo būdus ir technologijas;

4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.