Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių (elektros energetikos sektoriuje) techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą;

2. nustatyta tvarka tikrina ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus eksploatuoti elektros energetikos įrenginius, pasirengimą atlikti numatytus darbus ir rengia nustatytos formos išvadas:

2.1. ūkio subjektų, turinčių 50 ar daugiau darbuotojų;

2.2. ūkio subjektų, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti: 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių ar jų relinės apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus; didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių ir generatorių eksploatavimo darbus;

3. metodiškai vadovauja Valstybinės energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę;

4. derina VEI teritorinių skyrių darbo planus elektros energetikos sektoriuje, kontroliuoja jų vykdymą;

5. organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) išdavimą:

5.1. tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo, leidimų dublikatų išdavimo, prižiūri leidimais reguliuojamą veiklą;

5.2. rengia ir Bendrųjų reikalų skyriui teikia informaciją apie išduotus leidimus, nurodytus 5.1. punkte, paskelbti VEI interneto svetainėje;

5.3. rengia ir nuolat atnaujina bei Bendrųjų reikalų skyriui teikia informaciją apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas paskelbti VEI interneto svetainėje;

5.4. sprendžia kitus su leidimų išdavimu susijusius klausimus.

6. atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas; organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą:

6.1. sukuria ir tvarko elektroninėje erdvėje montuotojų ataskaitų bei kitos informacijos apie įrenginių montavimo darbus sistemą;

6.2. nustato ir skelbia tvarką bei reikalavimus, kuriais vadovaudamiesi montuotojai elektroninėje sistemoje teikia, peržiūri ir redaguoja informaciją apie montuotojų pateiktas ataskaitas bei kitą informaciją apie įrenginių montavimo darbus;

6.3. organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą;

6.4. rengia ir teikia montuotojui energetikos darbuotojo pažymėjimą išdavusiai sertifikavimo įstaigai įrenginių montavimo darbų kokybės patikros išvadas, kai įrenginių montavimo darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, ir kitą informaciją;

6.5. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja įrenginių montavimo darbų užsakovų ir montuotojų skundus bei ginčus dėl įrenginių montavimo;

6.6. rengia viešas kasmetines atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros ataskaitas.

7.analizuoja ir apibendrina VEI teritorinių skyrių energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų medžiagą:

7.1. VEI surašytus nurodymus pagal nustatytų pažeidimų pobūdį;

7.2. daugiabučių namų patikrinimų medžiagą;

7.3. VEI teritorinių skyrių pateiktą medžiagą apie rezervines kuro atsargas ir valstybės atsargas;

7.4. pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimo ir pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo tikrinimų medžiagą.

7.5. kitą VEI teritorinių skyrių pateiktą informaciją apie:

7.5.1. energetikos įrenginių avarijas ir sutrikimus, nelaimingus atsitikimus darbe ir buityje;

7.5.2. šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimo alternatyvias priemones.

7.6. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų;

7.7. rengia VEI veiklos planavimo dokumentų (strateginio veiklos plano, einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.8. konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) kompetencijos klausimais;

7.9. kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją ir kitus dokumentus Energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;

7.10. rengia VEI įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais ir teikia juos VEI viršininkui;

7.11. atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę;

7.12. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VEI viršininko, VEI viršininko pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti VEI veiklos tikslai.

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;

2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas;

4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

9. mokėti užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.