Ieškome Klaipėdos teritorinio skyriaus sekretoriaus/-ės

Skelbiamas konkursas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Klaipėdos teritorinio skyriaus sekretoriaus, atliekančio bendras funkcijas, pareigybei užimti

 

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos skelbia atranką darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Klaipėdos teritorinio skyriaus sekretoriaus, atliekančio bendras funkcijas, pareigybei užimti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8; neterminuota darbo sutartis).

PASTABA. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nuo 2019-07-01 bus prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir nuo 2019-07-01 įstaigos pavadinimas - Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;

2) turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo srityse;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sritį, viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą;

3) gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti bei analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4) mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

5) būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir archyvavimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

6) mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1) aptarnauja asmenis „vieno langelio“ principu, suteikia jiems informaciją apie Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) atliekamas funkcijas ir teikiamas paslaugas;

2) priima, peržiūri ir registruoja Klaipėdos teritoriniame skyriuje (toliau – Skyrius) gautą korespondenciją (raštus, pasiūlymus, prašymus, skundus ir kitus dokumentus) bei teikia ją Skyriaus vedėjui;

3) nustato, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi į Inspekciją;

4) asmens pageidavimu informuoja jį apie jo prašymą ar skundą nagrinėjantį valstybės tarnautoją ir prašymo nagrinėjimo eigą;

5) dokumentus su Skyriaus vedėjo rezoliucijomis ar pavedimais perduoda valstybės tarnautojams, kuriems pavedama vykdyti užduotis;

6 )konsultuoja Skyriaus darbuotojus dėl rengiamų dokumentų įforminimo, bylų sudarymo, saugojimo ir archyvavimo;

7) registruoja Skyriuje parengtus vidaus dokumentus; daro dokumentų kopijas, nuorašus, tvirtina juos;

8) siunčia dokumentus ir korespondenciją adresatams paštu (paprastu laišku, registruotu laišku ar per kurjerį), elektroniniu paštu, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais;

9) pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, numeruotų blankų panaudojimo ataskaitą, skyriaus suteiktų paslaugų ataskaitą, kanceliarinių prekių išdavimo, paskirstymo, nurašymo aktus, kitus apskaitos dokumentus (sąskaitas faktūras, pažymas ir kt.), pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;

10) tvarko Skyriui pagal Dokumentacijos planą priskirtas bylas, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą;

11) teikia pasiūlymus Inspekcijos Dokumentų ekspertų komisijai dėl bylų naikinimo ir rengia naikinti atrinktų bylų aktų projektus;

12) rengia dokumentų projektus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių, išduoda kelionės lapus, rūpinasi kitais su komandiruotės organizavimu susijusiais klausimais;

13) teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriui reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, rengia viešųjų pirkimų paraiškas;

14) pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankos pokalbyje, iki 2019 m. gegužės 27 d. elektroniniu paštu irena.zaliauskiene@vei.lt  arba nerijus.bieliauskas@vei.lt turi pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentams, atitinkantiems specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus pranešta elektroniniu paštu, nurodytu gyvenimo aprašyme.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama  tel. nr. (8 618) 34 628 arba el. paštu irena.zaliauskiene@vei.lt arba tel. nr. 8 616 81474 arba nerijus.bieliauskas@vei.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-17