Nuostatai

                                                                                                                                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-324

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

2. Inspekcijos veiklos paskirtis – vykdyti valstybinę energetikos kontrolę, neatsižvelgiant į nuosavybės valdymo formą, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas.

3. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

4. Inspekcija yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

5. Inspekcijos savininkė yra valstybė. Inspekcijos savininko teises ir pareigas, išskyrus įstaigos reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos veiklą bei sprendžia kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Energetikos ministras tvirtina didžiausią leistiną Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių, neviršydamas Vyriausybės patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus.

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendindama Inspekcijos savininko teises ir pareigas:

6.1. tvirtina ir keičia Inspekcijos nuostatus;

6.2. tvirtina Inspekcijos administracijos struktūrą;

6.3. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Inspekcijos vadovą.

7. Inspekcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitą banke. Inspekcijos buveinės adresas: Mortos g. 10, Vilnius, interneto svetainės adresas www.vei.lt.

8. Inspekcijos vieši pranešimai skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.

 

II SKYRIUS

INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Inspekcijos veiklos tikslai yra:

9.1. vykdyti valstybinę energetikos kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje neatsižvelgiant į energetikos objektų ir įrenginių valdymo formą;

9.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant energetikos politiką Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pavestose valdymo srityse.

10. Inspekcija, siekdama įgyvendinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų (toliau – Nuostatai) 9.1 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

10.1. išduoda atestatus energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai, sustabdo, panaikina jų galiojimą ir kontroliuoja, ar laikomasi šiuose atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;

10.2. išduoda leidimus veiklai elektros energetikos sektoriuje, išskyrus leidimus vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, pratęsia leidimų galiojimo terminą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus, prižiūri leidimais reguliuojamą veiklą;

10.3. teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;

10.4. tvarko Inspekcijos išduotų energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų registrą;

10.5. nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;

10.6. Energetikos ministerijos nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos įrenginių įrengimą;

10.7. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų;

10.8. dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

10.9. konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Inspekcijos kompetencijos klausimais;

10.10. pagal kompetenciją tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdama komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų;

10.11. organizuoja energetikos įmonių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojų išskyrus energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų, atestavimą;

10.12. derina energetikos darbuotojų mokymo programas;

10.13. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

10.14. teikia išvadas dėl parengtos pavojingojo objekto saugos ataskaitos, tikrina, ar pavojingieji objektai saugiai naudojami, pagal avarijos pobūdį dalyvauja pavojingajame objekte įvykusios avarijos tyrimo komisijos darbe, tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su energijos vartojimu;

10.15. kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;

10.16. atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;

10.17. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

10.18. organizuoja ir kontroliuoja pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus;

10.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Inspekcija, siekdama įgyvendinti jai Nuostatų 9.2 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

11.1. pagal kompetenciją rengia ir priima teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;

11.2. teikia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;

11.3. dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe, pagal Inspekcijos kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą;

11.4. bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, susijusiomis su valstybine energetikos kontrole;

11.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją (apžvalgą) Energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę.

 

III SKYRIUS

INSPEKCIJOS TEISĖS

 

12. Inspekcija ir (ar) jos įgalioti valstybės tarnautojai, atlikdami pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. tikrinti, ar energetikos objektai, energetikos įrenginiai, vartotojų energetikos įrenginiai, energetikos objektų statinių, kuriuose įrengti energetikos įrenginiai, naudojimo priežiūros tvarka atitinka teisės aktų reikalavimus;

12.2. fiziniams ir juridiniams asmenims duoti privalomus nurodymus dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės aktų pažeidimo;

12.3. reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jeigu rasta pažeidimų, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai arba gyvybei;

12.4. duoti energetikos įrenginių savininkams (valdytojams) arba jų įgaliotiems asmenims privalomus nurodymus sustabdyti darbus, kai personalas, susijęs su energetikos įrenginių eksploatavimu, neturi reikiamos kvalifikacijos arba pažeidžia teisės aktų reikalavimus;

12.5. nustačiusi energetikos įrenginių, naudojamų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti, techninės saugos trūkumus, apie tai raštu informuoti kompetentingas institucijas;

12.6. nustatyta tvarka tikrinti, ar montuojami ir rekonstruojami energetikos įrenginiai atitinka projektus, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatyti statinių saugos ir paskirties reikalavimai, bei duoti nurodymus pašalinti pastebėtus nukrypimus;

12.7. teikti patikrinimo medžiagą vykdomosios valdžios, prokuratūros, teisėsaugos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms: nustačius esminių teisės aktų pažeidimų; dėl įmonių personalo aplaidumo įvykus mirtinam ar sunkiam nelaimingam atsitikimui ar avarijai, kurie yra susiję su nepatenkinamu energetikos įrenginių eksploatavimu;

12.8. tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;

12.9. gauti iš energijos, dujų, naftos ir jos produktų gamintojų, tiekėjų ir vartotojų informaciją bei dokumentus, reikalingus Inspekcijos darbui pagal šiuos nuostatus;

12.10. pagal kompetenciją atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso atitinkamus straipsnius, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti nutarimus administracinių nusižengimų bylose;

12.11. atlikti darbus ir teikti paslaugas, atitinkančias Inspekcijos pagrindinės veiklos pobūdį, pagal nustatyta tvarka patvirtintus įkainius.

13. Inspekcija ir (ar) jos įgalioti valstybės tarnautojai, atlikdami pavestas funkcijas, privalo:

13.1. stengtis kuo mažiau trikdyti asmenų, kurių patalpose, teritorijoje atliekamas tikrinimas, veiklą;

13.2. naudotis savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su pavestomis funkcijomis;

13.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją.

14. Inspekcija gali turėti ir kitų teisės aktais suteiktų teisių ir pareigų.

 

IV SKYRIUS

INSPEKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Inspekcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintais ir Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamais Inspekcijos metiniais veiklos planais. Inspekcijos metinių veiklos planų vykdymą vertina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

16. Inspekcijos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos energetikos ministras.

17. Inspekcijos administracijos, skyrių ir teritorinių skyrių veikla reglamentuojama Inspekcijos viršininko patvirtintais skyrių ir teritorinių skyrių nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.

18. Inspekcijos veikla grindžiama kompetencijos, viešumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais.

19. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos energetikos ministras. Inspekcijos viršininkas gali būti skiriamas eiti Inspekcijos viršininko pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Inspekcijos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos energetikos ministrui. Inspekcijos viršininkas skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Inspekcijos viršininkas:

20.1. organizuoja Inspekcijos darbą, kad būtų įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, atsako už jos veiklą ir priima sprendimus visais Inspekcijos veiklos klausimais;

20.2. užtikrina, kad pagal Inspekcijos kompetenciją būtų laikomasi tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Inspekcijos nuostatų;

20.3. kasmet teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Inspekcijos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

20.4. priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie yra įgyvendinami. Prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ar įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

20.5. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;

20.6. sudaro sandorius arba įgalioja tai atlikti Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėją arba kitus Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

20.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Inspekcijai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose arba suteikia atitinkamus įgaliojimus kitiems Inspekcijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

20.8. tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

20.9. tvirtina Inspekcijos administracijos darbo reglamentą, skyrių ir teritorinių skyrių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, skyrių ir teritorinių skyrių vedėjų ir patarėjų, vyriausiųjų specialistų, specialistų bei kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

20.10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines nuobaudas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, teisės aktų nustatyta tvarka skiria pašalpas;

20.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

20.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.13. vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

21. Inspekcijos viršininko atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais Inspekcijos viršininko funkcijas atlieka Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas.

 

V SKYRIUS

INSPEKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Inspekcijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

23. Inspekcijos vidaus auditą bei metinių veiklos planų vykdymo kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Inspekcija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10