Sprendimų apskundimo tvarka

Įgyvendindami Viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalies 3 punktą, informuojame, kad: 

1. nutarimai administracinio nusižengimo bylose apskundžiami vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 621–623 straipsniaisAsmuo, nesutinkantis su Inspekcijos pareigūnų priimtu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje, turi teisę tokį nutarimą apskųsti per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos apylinkės teismui Administracinių teisės pažeidimų kodekso 624 straipsnyje nustatyta tvarka;   

2. administracin procedūrų sprendimai apskundžiami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniuasmuo turi teisę Inspekcijos priimtą administracinės procedūros sprendimą, kuriame nurodytos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą ar informaciją arba priimti administracinį sprendimą priežastys, taip pat tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo, skundo (pranešimo) nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, apskųsti savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui: 

– skundai (prašymai) administracinių ginčų komisijai paduodami vadovaujantis Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsniu per vieną mėnesį nuo individualaus administracinio akto paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie Inspekcijos veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos; 

 – skundai (prašymai, pareiškimai) administraciniam teismui paduodami vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsniper vieną mėnesį nuo individualaus teisės akto ar pranešimo apie Inspekcijos veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos; 

3. sprendimai dėl skundų nagrinėjimoasmuo turi teisę skųsti Inspekcijos priimtą sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. 

– Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Inspekcijos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas; 

– Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo Inspekcijos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas; 

4. sprendimai dėl vartojimo ginčų esmėsInspekcijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 kalendorinių dienų nuo Inspekcijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso 111–116 straipsniuose nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

5. procedūrinių sprendimų apskundimo tvarka: Inspekcijos procedūriniai sprendimai, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti vartojimo ginčą, per septynias dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso 111–116 straipsniuose nustatyta tvarka. Pažymime, kad kreipimasis į teismą po Inspekcijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas Inspekcijos sprendimo apskundimu; 

6. privalomųjų vykdyti nurodymų apskundimo tvarkavadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 33 punktu, Inspekcijos pareigūnų sprendimai gali būti apskundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymo; 

7dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje: asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 13–15 straipsniuose nustatyta tvarka. 

 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-11