2006 m. veiklos ataskaita

Pagrindinis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – VEI) uždavinys – vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, naftos ir jos produktų) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas.

VEI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą ir VEI nuostatais.

2006 metų energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo programai finansuoti iš valstybės biudžeto skirta 4734,0 tūkst. Lt. Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 1000,0 tūkst. Lt. Faktiškos įmokos į valstybės biudžetą 1727,0 tūkst. Lt. Pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, įmokų į biudžetą planas įvykdytas 172,7%. Investicijoms iš valstybės biudžeto gauta 665,0 tūkst. Lt, sukurta VEI informacinė sistema, kompiuteriai, baldai, atnaujintas transporto ūkis.

VEI etatų skaičius - 122. 2006 metais VEI dirbo 117 darbuotojų, iš jų 95 inžinierių - inspektorių. Faktinis vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis - apie 2,5 tūkst. Lt.

VEI susideda iš centrinio padalinio ir 7 teritorinių skyrių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Utenos.

2006 metais VEI atliko šiuos pagrindinius darbus:

 • Ūkio ministro nustatyta tvarka VEI pareigūnaiatliko įmonių pasirengimo energetikos įrenginių eksploatavimo atestatui gauti 495 įmonių patikrinimus, išdavė 547 atestatus ir papildė 41 anksčiau išduotus atestatus, o taip pat atliko 398 šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų laikomasi patikrinimus;

Elektros energetikos sektoriuje dauguma atestatų išduota įmonėms, pageidaujančioms eksploatuoti elektros įrenginius iki 1000 V bei specialiuosius elektros įrenginius.

Šilumos sektoriuje dauguma atestatų išduota įmonėms, pageidaujančioms verstis vandens šildymo katilų bandymais ir matavimais, technine priežiūra, šilumokaičių ir šilumos punktų eksploatavimu.

Dujų sektoriuje dauguma atestatų išduota suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo bei techninės priežiūros darbams, gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto, technologinio valdymo, techninės priežiūros, bandymo darbams, pastatų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbams. 

Įmonių, gavusių atestatus energetikos įrenginių eksploatavimui, sąrašai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, VEI leidinyje „Energetikos priežiūra“ ir VEI Interneto tinklalapyje www.vei.lrv.lt

 • VEI pareigūnai įvertino 30 projektavimo ir statybos įmonių, pageidaujančių vykdyti specialiuosius energetikos objektų ir įrenginių projektavimo bei statybos-montavimo darbus, pasiruošimą šiems darbams vykdyti ir pateikė išvadas Aplinkos ministerijos įmonių atestavimo komisijai bei kompetencijos ribose atliko 134 Aplinkos ministerijos atestatuose nustatytų veiklos sąlygų laikymosi patikrinimą;
 • Nustatyta tvarka kontroliuodama energetikos objektų, energetikos įrenginių eksploatavimą, techninę saugą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą, atliko 3999 objektų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimus, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą surašė 374 protokolus, už energetikos įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimus 29 kartus sustabdė darbus ir nurodė išjungti 90 energetikos įrenginius, kurių būklė kėlė realų pavojų žmonėms, turtui, ar aplinkai;
 • Pagal savo kompetenciją atliko 223 patikrinimų, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius;
 • Patikrino, ar efektyviai gaminama, skirstoma, tiekiama ir vartojama elektros, šilumos energija bei kurui skirtos dujos 448 objektuose. Analizavo energetikos įmonių energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą bei rengė rekomendacijas darbui šiais klausimais pagerinti;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją 38595 naujuose ar rekonstruotuose objektuose patikrino, energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį projektui, nustatė, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertino statinio tinkamumą naudoti. Skyrė energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijas, prireikus dalyvavo kitų institucijų sudarytų statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe;
 • VEI pareigūnai atestavo ar dalyvavo atestuojant 9991 asmenis. Vadovaujantis Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatais (Žin., 2005, Nr. 41-1321) VEI sudarytose atestavimo komisijose buvo atestuojami energetikos įmonių vadovų pavaduotojai bei asmenys, atsakingi už energetikos ūkį. Taip pat vykdomas įmonių, turinčių VEI išduotus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus, vadovų pavaduotojų atestavimas. Respublikiniame energetikų mokymo centre, pirmininkaujant VEI atstovui, vykdomas statybos vadovų, atliekančių energetikos objektų ir įrenginių montavimo, projektavimo, projektų ar statinių ekspertizės darbus, profesinis atestavimas.
 • Išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėjo skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Per 2006 metus VEI ištyrė 560 įvairius skundus ir prašymus. Pastaruoju metu padidėjo VEI gaunamų skundų ir prašymų skaičius (2005 m. ištirta 506 skundai ir prašymai, 2004 m. – 303). Daugiausia nusiskundimų iš elektros energijos vartotojų gauta dėl savavališko prisijungimo prie tiekėjų elektros tinklų, neteisėto elektros energijos tiekimo nutraukimo vartotojams, elektros tinklo nuosavybės ribų nustatymo, neapskaitinio elektros energijos vartojimo. Taip pat buvo keliami klausimai dėl elektros linijų iškėlimo iš nuosavybės teise priklausančių teritorijų, prastos tiekiamos elektros energijos kokybės, mažų elektrinių prijungimo prie veikiančių elektros tinklų tvarkos. Pagrindinės šilumos sektoriaus skundų temos: dideli mokesčiai už patalpų šildymą po šilumos punktų modernizavimo, netinkamas gyvenamųjų namų šilumos įrenginių eksploatavimas, šilumos energijos apskaitos ir mokėjimų už suvartotą šilumos energiją pažeidimai, šilumos energijos ir karšto vandens kokybė.
 • VEI pareigūnai dalyvavo 30 nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos įrenginiais, tyrime.
 • Taip pat VEI pareigūnai dalyvavo 6 mirtinų (visi įvyko elektros įrenginiuose) ir 7 sunkių nelaimingų atsitikimų, kurie įvyko buityje, tyrime (4 įvyko elektros įrenginiuose, 3 įvyko dujų įrenginiuose).Buitinių nelaimingų atsitikimų, įvykusių dėl elektros įrenginių pavojingų ir kenksmingų veiksnių pagrindinės priežastys: saugos taisyklių eksploatuojant buitinius elektros įrenginius nepaisymas, neteisingas eksploatavimas, naudojant netvarkingą buitinę įrangą, elektros instaliaciją, prisilietimas prie įtampą turinčių srovinių dalių; savavališki veiksmai veikiančiuose, įtampą turinčiuose įrenginiuose, siekiant pasisavinti iš spalvotųjų metalų pagamintas elektros įrenginių dalis ir prisilietus (priartėjus) prie įtampą turinčių srovinių dalių (neizoliuotų laidų).
 • VEI pareigūnai 29 kartus dalyvavo avarijų ir sutrikimų, įvykusių energetikos įrenginiuose, tyrimuose. Energetikos įrenginiuose įvykusių avarijų ir sutrikimų pagrindinės priežastys: medžiagų susidėvėjimas, medžiagų savybių pakitimas, stichinių reiškinių (stipraus vėjo, liūčių, gausaus sniego, šlapdribos, apledėjimo,) poveikis, operatyvinio personalo klaidos.
 • Platesnė informacija apie nelaimingus atsitikimus, avarijas ir sutrikimus pateikta VEI leidiniuose „Energetikos priežiūra“ Nr. 67 ir Nr. 68.
 • Kontroliavo kaip įpareigotos įmonės kaupia rezervines kuro atsargas ir naftos, naftos produktų valstybės atsargas. Buvo atlikti 106 energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų patikrinimai. Patikrinta 31 įmonė, įpareigota kaupti naftos ir (ar) naftos produktų valstybės atsargas pagal Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymą.

VEI atliekami patikrinimai duoda teigiamų rezultatų. Patikrintos įmonės geriau komplektuoja, lavina ir atestuoja techninį personalą, geriau tvarko techninę dokumentaciją bei daugiau dėmesio skiria energetikos įrenginių saugiam, patikimam ir efektyviam eksploatavimui. Energetikos įmonėse pastebimas energijos nuostolių mažėjimas.

VEI nuo 1995 metų leidžia periodinį informacinį leidinį „Energetikos priežiūra“, kuriame pateikiami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai, kitų valstybės institucijų bei įmonių norminiai teisės aktai, kurie reglamentuoja energetikos (elektros, šilumos, naftos, degiųjų dujų) veiklą bei valstybinę priežiūrą ir kontrolę. Leidinys skirtas energijos gamintojams, tiekėjams ir vartotojams. 2006 metais išleisti 6 (iš viso 70) šio leidinio numeriai. Leidinys yra prenumeruojamas, leidžiamas apie 770 egzempliorių tiražu, juo naudojasi energetikos įmonių vadovai ir specialistai bei kitų įmonių energetikos darbuotojai ir asmenys, atsakingi už energetikos ūkį.

VEI specialistai dalyvavo rengiant arba teikė pastabas ir pasiūlymus daugiau nei 40 norminių teisės aktų ir jų projektų.

2006 metais VEI darbuotojai daugiau kaip 20 kartų dalyvavo seminaruose, konferencijose, mokymo renginiuose, dalyvavo seminaruose užsienyje. VEI viršininkas Vilniuje surengtame tarptautiniame simpoziume „Sauga ir sveikatos apsauga elektros inžinerijoje“ skaitė pranešimą „VEI veikla elektrosaugos srityje“.

Valstybinės energetikos inspekcijos 2006 metų veiklos rodikliai pridedami. (Veiklos rodikliai)

Viršininkas Vytautas Miškinis
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-28