DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vartotojų DUK 19
  • Atsinaujinantys ištekliai 19
   • 1.

    Kas kiek laiko turi būti atliekama saulės elektrinės techninė priežiūra? 

    Saulės elektrinių techninės priežiūros periodiškumą nustato saulės elektrinės savininkas atsižvelgdamas į saulės elektrinių įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas. Saulės elektrinių bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

    Atnaujinta: 2018 05 28

   • 2.

    Kokiuose teisės aktuose reglamentuojama saulės elektrinių techninė priežiūra?

    Saulės elektrinių techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis saulės elektrinių įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytais reikalavimais. Taip pat reikia laikytis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, bei Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211, reikalavimų.

    Atnaujinta: 2018 05 28

   • 3.

    Kas gali atlikti saulės elektrinių ir saulės jėgainių techninę priežiūrą?

    Saulės elektrinių, kaip ir kitų elektros įrenginių priežiūrą, gali atlikti asmenys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą eksploatuoti elektros energetikos įrenginius, kuriuo suteikiama teisė atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo ir elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus. Pasitikrinti, ar juridiniams asmenims suteikta teisė vykdyti šiuos darbus galite VEI interneto svetainėje skyriuje „Veiklos sritys“, skiltyje „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“ dalyje „Atestatų paieška“ įvedę įmonės pavadinimą.

    Atnaujinta: 2018 05 28

   • 4.

    Nusipirkau 5 kW saulės elektrinės įrangą, turiu suderintą projektą, elektrinę planuojama prijungti prie skirstomojo tinklo: ar gali pats asmuo susimontuoti saulės modulius ant stogo? Ar kabelių montavimą atlikti gali tik bendrovės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą, ar tą atlikti gali ir fiziniai asmenys, turintys atestatus?

    Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai. Energetikos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, jog energetikos veikla – ekonominė veikla, apimanti energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą ir (ar) energetikos įrenginių eksploatavimą. Energetikos veikla be licencijos, leidimo ar atestato, jeigu jie yra nustatyti, yra draudžiama.

    Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas daroma išvada, jog statyti ar montuoti saulės elektrines gali ūkio subjektai – juridiniai asmenys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius, kurio privalomojo priedo darbų sąraše nurodyti, jog ūkio subjektas gali atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo ir elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus.

    Atnaujinta: 2018 05 04

   • 5. Kur kreiptis dėl išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo?

    Pareiškėjai dėl išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensacijų išmokėjimo turi kreiptis į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorių – BALTPOOL, UAB, kuri atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 6. Ar reikia pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie pakeistus veikiančios fotovoltinės saulės elektrinės keitiklius (inverterius)?

    Teisės aktuose nėra numatytas reikalavimas, jog fotovoltinės saulės elektrinės savininkas arba jo įgaliotas asmuo turėtų informuoti Valstybinę energetikos inspekciją apie elektrinės eksploatavimo metu pakeistus keitiklius.

    Pažymime, kad keitiklis yra įrenginys, kuris fotovoltinės saulės modulių nuolatinę įtampą (nuolatinę srovę) keičia į kintamą įtampą (kintamą srovę). Jis skirtas pagamintą energiją pakeisti į naudotiną energijos formą. Pakeitus keitiklius į tos pačios galios naujus keitiklius, fotovoltinės saulės elektrinės įrengtoji galia nesikeičia.

    Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 128-6443) 57 p. ir 65 p. nustatyta, kad fotovoltinės saulės elektrinės savininkas arba jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą. Eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai turi būti nedelsiant pažymėti schemose ir brėžiniuose. Atsakingasis darbuotojas, padaręs pakeitimą, turi pasirašyti, nurodyti savo pareigas ir pakeitimo datą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 7. Ką daryti, jei suteikta naudoti galia yra mažesnė negu generatoriaus, kurį ketinama statyti?

    Jei leistina naudoti galia yra mažesnė negu norimo pastatyti generatoriaus galia, reikia pasididinti leistiną naudoti galią. Dėl leistinos galios padidinimo turite kreiptis į elektros energijos tiekėją – AB „Energijos skirstymo operatorius“, interneto svetainės adresas – www.eso.lt.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 8. Ar gali būti atliktas sumontuotos fotovoltinės elektrinės įrenginių techninės būklės patikrinimas, jei operatorius dar neįrengė apskaitos ir neatliko operatoriaus tinklo pertvarkymo darbų?

    Valstybinė energetikos inspekcija negali atlikti fotovoltinės elektrinės įrenginių techninės būklės įvertinimo, kadangi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo (Žin., Nr. 82-4279)  35 punkte nustatyta, kad vartotojų ar gamintojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai operatorius yra atlikęs visus reikalingus elektros tinklų įrengimo (rekonstravimo) bei visus kitus darbus, kurie yra būtini vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 9. Ar reikia gauti Valstybinės energetikos inspekcijos išduodamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą tuo atveju, jei planuojama kelti jau veikiančios saulės elektrinės metalines konstrukcijas jas įbetonuojant ir atlikti saulės modulių atnaujinimą nekeičiant adreso, prijungimo taško bei instaliuotos galios?

    Vadovaujantis Elektros tinklų statybos rūšys (Žin., 2004, Nr. 44-1470) ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372) reikalavimais, veikiančios saulės elektrinės (iki 30 kW įrengtosios galios) sugedusių modulių (ne daugiau kaip pusės iš visos sistemos) pakeitimas, nekeičiant visos elektrinės įrengtosios galios, yra saulės elektrinės paprastasis remontas, todėl nereikalaujama, kad būtų atliktas saulės elektrinės techninės būklės patikrinimas. Tuo atveju, jei bus keičiami daugiau nei pusė ar visi sugedę saulės moduliai, nekeičiant visos elektrinės įrengtosios galios, tai bus saulės elektrinės kapitalinis remontas, todėl turi būti atliktas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir būtina gauti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą iš Valstybinės energetikos inspekcijos.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 10. Kuo skiriasi integruota ir neintegruota į pastatą saulės šviesos energijos elektrinė?

    Integruota į pastatą saulės šviesos energijos elektrinė – elektrinė, kurios elektros energiją generuojantys įrenginiai (saulės šviesos energijos moduliai arba speciali danga) įrengiami į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį) ir užtikrina pastato apsaugą nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, vėjo). Tokios elektrinės įrenginius pašalinus iš pastato sienos ar stogo (ar jų dalies) iš esmės būtų pažeista pastato apsauga nuo atmosferos poveikio.

    Neintegruota į pastatą saulės šviesos energijos elektrinė – elektrinė, kurią sudaro stacionariai arba naudojant saulę sekančias sistemas – kintamai, sumontuoti saulės šviesos energijos moduliai ant pastato konstrukcijos ir (ar) žemės ir neužtikrinanti pastato apsaugos nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, vėjo).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 11. Kokia institucija tikrina, ar įrengta saulės šviesos energijos elektrinė integruota į pastatą?

    Saulės šviesos energijos elektrinės technologinį tipą nustato, tai yra – tikrina, ar saulės šviesos energijos elektrinė integruota į pastatą, Valstybinė energetikos inspekcija.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 12. Kur atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas gali parduoti pagamintą elektros energiją, jei nesinaudoja skatinimo priemonėmis?

    Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, gali parduoti elektros energiją vadovaudamiesi bendrąja tvarka, kuri nustatyta Prekybos elektros energija taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 149-6677).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 13. Kokia valstybės rinkliava už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą?

    Valstybės rinkliava už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ir dublikato išdavimą galite rasti interneto svetainėje, „Paslaugos", skyriuje, „Valstybės rinkliava" skiltyje.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 14. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW?

    Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus turi būti gautas prieš elektros energijos gamybos įrenginių – elektrinės statybas.

    Norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, reikia pateikti:

    1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių priede nurodytos formos prašymą (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
    2. prie prašymo privaloma pateikti dokumentus, nurodytus minėtų taisyklių 17, 20.1 ir 20.3.1 punktuose nurodytus dokumentus, t. y. :
     1. tinklų operatoriaus – AB „Energijos skirstymo operatorius" išduotų išankstinių prijungimo sąlygų kopiją;
     2. žemės sklypo ar jo dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodantys dokumentai privalo būti įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 1 metus;
     3. laisvos formos bendraturčio sutikimą (bendrosios dalinės nuosavybės atveju);
     4. dokumentus patvirtinančius, kad pareiškėjas - fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją);
     5. pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą – 50 eurų. Plačiau apie tai skaitykite čia.

    Atnaujinta: 2016 12 01

   • 15. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė kaip 10 kW?

    Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus turi būti gautas prieš elektros energijos gamybos įrenginių – elektrinės statybas.

    Norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė kaip 10 kW, reikia pateikti:

    • Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių priede nurodytos formos prašymą (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
    • prie prašymo privaloma pateikti dokumentus, nurodytus minėtų taisyklių 20 punkte. Išsamią informaciją apie leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą, prašymo formą ir dokumentų sąrašą taip pat galite rasti čia;
    • pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą – 50 eurų. Plačiau apie tai skaitykite čia.

    Atnaujinta: 2016 12 01

   • 16. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW?

    Leidimas gaminti elektros energiją turi būti gautas baigus statyti elektros energijos gamybos įrenginius – elektrinę.

    Norint gauti leidimą gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra – kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų, ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, reikia pateikti:

    Atnaujinta: 2016 12 01

   • 17. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW?

    Leidimas gaminti elektros energiją turi būti gautas baigus statyti elektros energijos gamybos įrenginius –  elektrinę.

    Norint gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW, reikia pateikti:

    • Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių priede nurodytos formos prašymą (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
    • prie prašymo privaloma pateikti dokumentus, nurodytus minėtų taisyklių 18 punkte. Išsamią informaciją apie leidimų gaminti elektros energiją išdavimą, prašymo formą ir dokumentų sąrašą taip pat galite rasti čia;
    • pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo gaminti elektros energiją išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

    Atnaujinta: 2016 12 01

   • 18. Kuriam laikotarpiui išduodami leidimai vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje?

    Leidimai vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išduodami neterminuotam laikui, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami 36 mėnesių laikotarpiui. Tuo atveju, kai plėtojamos elektros energijos gamybos technologijos savybės objektyviai sąlygoja ilgesnius statybos ir įrengimo terminus, pateikus atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius ilgesnius statybos ir įrengimo terminus nei leidimo galiojimo laikotarpis, išduodami leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, ilgesniam nei 36 mėnesių laikotarpiui.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 19. Kiek kartų gali būti pratęsiamas išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas?

    Išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip du kartus:

    • vieną kartą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių, o plėtojant elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių – 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
    • vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu pateikiama statybą leidžiančio dokumento kopija, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ir dokumentai, įrodantys, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų.

    Atnaujinta: 2016 06 29