DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vartotojų DUK 25
  • Dujų, naftos sektorius 25
   • 1. Ar dujų tiekėjas teisėtai reikalauja mokėti už dujų apskaitos prietaiso perkėlimą bute?

    Dujų tiekėjas mokėti už paslaugą, kai vartotojas pageidauja, jog dujų apskaitos prietaisas būtų sumontuotas kitoje, o ne anksčiau buvusioje, dujų skaitiklio vietoje, reikalauja teisėtai.

    Dujų tiekėjas savo lėšomis perka–perima, įrengia dujų apskaitos prietaisus tik toje pačioje vietoje, kur jie buvo sumontuoti; taip pat nemokamai atlieka jų techninę priežiūrą, keičia, remontuoja ir organizuoja jų metrologinę patikrą. Pagrindas – 1997 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1507 1.3 p. (Žin., 1998, Nr. 3-56).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 2. Kodėl skaitiklius buitiniams vartotojams dujų tiekėjas montuoja tik ant sklypo ribos?

    Dujų apskaitos prietaisai įrengiami vartotojo dujų sistemos ir dujų įmonės sistemos sujungimo taške, t. y. ant sklypo ribos, vadovaujantis Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 148-7620) 56 punkto reikalavimais.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 3. Kokiu atstumu nuo požeminio dujotiekio galima sodinti medžius?

    Sodinti medžius galima už požeminio dujotiekio apsaugos zonos ribų: iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zona – žemės juosta po 2 metrus abipus vamzdyno ašies; aukšto slėgio (virš 16 bar slėgio) dujotiekio apsaugos zona – žemės juosta po 25 metrus abipus vamzdyno ašies.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 4. Kas turi remontuoti individualiame name sugedusį dujinį katilą?

    Sugedus individualiame name įrengtam dujiniam katilui, jo remonto organizavimu turi rūpintis prietaiso savininkas, o remontą atlikti gali asmenys, atestuoti ir turintys teisę atlikti šiuos darbus teisės aktuose nustatyta tvarka.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 5. Kodėl degalinės darbuotojai nepildo buitinių dujų balionų?

    Pildyti buitinius dujų balionus iš automobilinių dujų cisternų degalinėse yra draudžiama. Suskystintos naftos dujos į buitinius dujų balionus turi būti išpilstomos dujų pilstymo stotyse ar dujų pilstymo punktuose per specialiai tam tikslui įrengtus stacionarius pildymo įrenginius, vadovaujantis dujų balionų pripildymo technologinės instrukcijos reikalavimais.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 6. Kokie reikalavimai taikomi norint trijų aukštų daugiabučiame name įsirengti dujinį šildymo katilą?

    Techniniai reikalavimai projektuojant ir įrengiant dujų sistemas pastatuose, kuriuose dujų eksploatacinis slėgis ne didesnis kaip 16 bar, yra nustatyti Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėse  (Žin., 2012, Nr. 3-96).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 7. Ar galima uždengti prieduobę prie dujinės katilinės lango?

    Negalima, nes prieduobės prie dujinės katilinės lango paskirtis – sumažinti žalą pastato konstrukcijoms dujų sprogimo atveju.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 8. Kokiu telefono numeriu iškviesti dujų avarinę tarnybą?

    Avarinės tarnybos telefono numeris nurodytas etiketėje, tvirtinamoje ant dujų baliono, ir dujų pardavėjo išduotoje dujų baliono eksploatavimo atmintinėje, kurią privalo įteikti dujų pardavėjas vartotojui, perkančiam dujų balioną.

    Dujų avarinę tarnybą (visą parą) galima išsikviesti telefonų numeriais:

    • 04 – „TEO LT“ tinkle (nemokamai);
    • 1804 – „Bitės“ tinkle (nemokamai);

    arba iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus):

    • Vilniaus regione (8 5) 236 0407;
    • Kauno regione (8 37) 40 1204;
    • Klaipėdos regione (8 46) 48 4504;
    • Šiaulių regione (8 41) 59 1172;
    • Panevėžio regione (8 45) 50 0904.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 9. Kokių veiksmų privalo imtis dujų tiekėjas ir per kiek laiko nuo vartotojo prašymo pateikimo dėl prisijungimo prie dujų sistemos turi atvesti dujas iki sklypo ribos?

    Dujų tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos, išnagrinėja prašymą ir raštu informuoja būsimą vartotoją apie savo sprendimą, bei pateikia prisijungimo sąlygų aprašą.

    Dujų tiekėjas, gavęs naujo vartotojo sutikimą su pasiūlytomis prisijungimo sąlygomis, parengia dujofikavimo investicijų projektą ir prijungimo sutarties projektą bei jį pasirašyti pateikia vartotojui. Dujofikavimo investicijų projektą dujų tiekėjas parengia ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo naujo vartotojo sutikimo su dujų įmonės pasiūlytomis prisijungimo sąlygomis dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų, informavus vartotoją apie tokio sprendimo būtinybę ir priežastis. Prijungimo sutarties projektas tarp dujų tiekėjo ir vartotojo parengiamas ir pateikiamas vartotojui pasirašyti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dujofikavimo investicijų projekto parengimo dienos.

    Naujo vartotojo prijungimo terminas nustatomas prijungimo sutartyje, tačiau privaloma vadovautis Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 (Žin., 2012, Nr. 148-7620), įsakymo pakeitimas – 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-50 (Žin., 2013, Nr. 25-1241), reikalavimuose nurodytų terminų.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 10. Ar galima dujų balioną statyti pastato rūsyje?

    Draudžiama dujų balioną statyti rūsiuose ir tokiose patalpose, kuriose durys iš patalpos yra žemiau už žemės paviršių.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 11. Ar būtinai dujų balionas ir dujinė viryklė turi būti sumontuoti vienoje patalpoje?

    Dujų balionų įrenginiai turi būti įrengiami (montuojami) pastatuose arba prie pastato sienų lauke. Montuojant dujų balionų įrenginius pastate, jie turi būti tose pačiose patalpose, kur sumontuoti prie jų pajungti dujiniai prietaisai.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 12. Kur galėčiau kreiptis dėl dujų balionų utilizavimo?

    Dujų balionų utilizavimą gali atlikti įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, kuriuo suteikiama teisė atlikti suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus. Ar subjektas turi išduotą ir šiuo metu galiojantį atestatą, galite patikrinti interneto svetainės vei.lrv.lt „Įmonių atestavimas“ skyriuje, „Įmonių atestatų paieška“ srityje.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 13. Ar galima daugiabučiame gyvenamajame name (22 butų) įrengti dujinę viryklę ir buitinį 50 l talpos dujų balioną?

    Gyvenamosios paskirties daugiabučių ir visuomeninės paskirties pastatų, kuriuose įrengiami dujų balionų įrenginiai, aukštingumas gali būti iki 2 aukštų imtinai. Gyvenamosios paskirties ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose įrengiamą dujų balionų įrenginį gali sudaryti ne didesnės kaip 50 l talpos vienas balionas arba ne didesnės kaip 30 l talpos du balionai.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 14. Kas atsako už vartotojo dujų sistemos priežiūrą?

    Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 52-2598) 57–58 punktų reikalavimuose įtvirtinta, kad vartotojų sistemų eksploatavimą užtikrina ir už jų patikimą, saugų eksploatavimą, naudojimą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams atsako tų sistemų savininkai ar valdytojai (toliau – vartotojai). Vartotojų sistemas eksploatuojantys asmenys turi užtikrinti patikimą, saugų vartotojo sistemos eksploatavimą, vartotojų sistemų atitiktį teisės aktų reikalavimams, operatyviai šalinti gedimus, saugoti aplinką. Dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai turi būti eksploatuojami ir naudojami vadovaujantis gamintojų nurodymais ir dokumentacija.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 15. Ką daryti jei vartotojo dujų sistema buvo atjungta dėl įsiskolinimų?

    Gamtinių tiekimo ir vartojimo taisyklių (2014-10-15 TAR, Nr. 14190) 157 punkte nustatyta, kad dujų tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, jei, raštu įspėjus buitinį vartotoją prieš 15 kalendorinių dienų, nebuitinį vartotoją prieš 10 kalendorinių dienų, jis per šį terminą neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas.

    Jei dujų tiekimas buvo nutrauktas vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktų, 6 dalies 1 ir 3 punktų nustatytais atvejais ir Gamtinių tiekimo ir vartojimo taisyklių 158 punktu, dujų tiekimas atnaujinamas, kai vartotojas sumoka įsiskolinimus už dujas ir suteiktas paslaugas bei apmoka skirstymo sistemos operatoriui vartotojo dujų sistemos atjungimo / pajungimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas sistemos operatoriaus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintais ir patvirtintais įkainiais. Kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atjungimo ir pajungimo paslaugos įkainių nėra suderinusi, taikomi skirstymo sistemos operatoriaus nustatyti įkainiai.

    Gamtinių dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai vartotojas padengia įsiskolinimus ir apmoka dujų sistemos atjungimo ir pajungimo išlaidas.

    Dėl dujų tiekimo atnaujinimo reikia kreiptis į gamtinių dujų tiekimo įmonę, su kuria esate sudarę gamtinių dujų pirkimo– pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 16. Kada keičiami dujų skaitikliai?

    Dujų skaitikliai keičiami pasibaigus metrologinei patikrai arba jiems sugedus ir esant įtarimams dėl neteisėto dujų vartojimo.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 17. Kur kreiptis dėl sugedusios dujinės viryklės?

    Sugedus dujiniam prietaisui – dujinei viryklei, dujiniam šildymo katilui ar dujiniam vandens šildytuvuireikia kreiptis į įmones, kurios prekiauja ir remontuoja dujinius prietaisus. Tuo atveju, jeigu dujos bus nevartojimas ilgesnį laiką, apie tai vartotojas turi informuoti gamtinių dujų tiekimo įmonę, su kuria yra sudaręs Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 18. Kuomet dujų vartojimas laikomas neteisėtu?

    Gamtinių tiekimo ir vartojimo taisyklių (2014-10-15 TAR, Nr. 14190) 131 punkte nustatyta, jog neteisėtu dujų vartojimu laikoma:

    • sugadinta, išmontuota, pakeista ar sunaikinta dujų kiekio matavimo priemonė;
    • pažeistos ar nukabintos dujų sistemos plombos, pažeistas dujų kiekio matavimo priemonės papildomos saugos žymuo;
    • neteisėtai įrengtas dujų kiekio matavimo priemonės aplankos dujotiekis;
    • priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas dujų kiekio matavimo priemonės skaičiavimo įtaisas;
    • dujų vartojimas viršijant didžiausią leistiną dujų kiekio matavimo priemonės matuojamą srautą (Qmax);
    • neteisėtas prisijungimas prie veikiančių dujotiekių ir (ar) dujotiekių, įrenginių ar įtaisų pažeidimas;
    • dujos vartojamos nesudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir dujų skirstymo paslaugos sutarties;
    • dujos vartojamos pasibaigus dujų kiekio matavimo priemonės metrologinės patikros terminui ir vartotojas nesutinka įleisti skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojų ar kitų jo įgaliotų asmenų į vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arbapakeisti matavimo priemonę ar fiksuoti jų rodmenis;
    • dujos vartojamos, kai tiekimo įmonė pagal teisės aktų reikalavimus išnaudojusi visas teisines priemones nutraukia dujų tiekimą vartotojui, o vartotojas nesudaro sąlygų fiziniam dujų tiekimo nutraukimui.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 19. Kokia suskystintų dujų masė turi būti užpildytame dujų balione?

    Suskystintų naftos dujų  masė (faktinis dujų kiekis) užpildytame dujų balione turi būti 2 kilogramai – 4,8 litrų talpos dujų balionuose, 3 kilogramai – 7,2 litrų talpos dujų balionuose, 5 kilogramai – 12 litrų talpos dujų balionuose, 11 kilogramų – 27 litrų talpos dujų balionuose, 19 kilogramų – 46 litrų talpos dujų balionuose, 21 kilogramas – 50 litrų talpos dujų balionuose ir 33 kilogramai – 79 litrų talpos dujų balionuose.

    Į balioną pripildytų dujų masės leistinas nuokrypis gali būti: ±100 gramų – iki 11 kilogramų talpos balionams, ±200 gramų – nuo 11 kilogramų iki 63 kilogramų talpos balionams. Faktinis dujų masės nuokrypis nuo dujų balione esančių suskystintų naftos dujų masės turi būti įrašytas specialioje etiketėje, kuri tvirtinama prie dujų baliono. Šie reikalavimai nustatyti Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių 84 punkte (Žin., 2008, Nr. 85-3397).  

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 20. Noriu atsisakyti gamtinių dujų tiekimo. Kur kreiptis?

    Jei norite atsisakyti gamtinių dujų tiekimo, turite kreiptis į dujas tiekiančią bendrovę dėl sudarytos Dujų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 21. Kas turi instruktuoti buitinius vartotojus, kaip saugiai naudotis dujomis ir dujiniais prietaisais?

    Buitinius vartotojus, kaip saugiai naudotis dujomis, instruktuoja dujų įmonės, kurios sudaro dujų pirkimo–pardavimo sutartis su vartotoju, darbuotojai. Instruktavimo metu buitiniam vartotojui turi būti įteikiama atmintinė, kaip saugiai naudotis dujomis.

    Kaip naudotis dujiniais prietaisais, instruktuoja dujinius prietaisus montuojantys, paleidimo, derinimo darbus atliekantys ar juos eksploatuojantys asmenys. Pagrindiniai reikalavimai, kaip saugiai eksploatuoti dujinius prietaisus, nurodyti dujinių prietaisų naudojimo instrukcijose.

    Buitinis vartotojas, instruktuotas, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais, privalo instruktuoti kitus asmenis, kurie naudojasi jo dujiniais prietaisais.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 22. Kas kiek laiko turi būti atliktas periodinis buitinių dujų balionų techninės būklės tikrinimas? Kieno lėšomis jis atliekamas?

    Buitinių dujų balionų techninė būklė turi būti tikrinama ne rečiau kaip kas 10 metų. Dujų balionų periodinis techninis patikrinimas atliekamas suskystintas naftos dujas į dujų balionus pilstančių ir (ar) šiais balionais prekiaujančių juridinių asmenų lėšomis.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 23. Kokius darbus draudžiama vykdyti skirstomojo dujotiekio apsaugos zonoje?

    Skirstomojo dujotiekio apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo požeminio dujotiekio vamzdyno. Be raštiško leidimo dujotiekių apsaugos zonoje draudžiama vykdyti šiuos darbus:

    • kasti žemę giliau kaip 30 cm;
    • sodinti medžius ir krūmus;
    • vykdyti statybos, rekonstravimo darbus;
    • statyti, griauti bet kokius statinius ar įrenginius;
    • vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;
    • perstatyti dujotiekių įtaisų ženklus, dujotiekius žyminčius stulpelius;
    • įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;
    • įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;
    • įrengti kelius per vamzdynų trasas;
    • dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;
    • vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo darbus;
    • vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėjiniu būdu;
    • vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu.

    Prieš žemės kasimo darbų pradžią turi būti gautas raštiškas dujotiekius eksploatuojančios įmonės sutikimas.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 24. Kokius dokumentus pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai kreipiantis dėl individualaus namo dujų sistemos patikrinimo ir pažymos apie jo techninę būklę išdavimo?

    Kreipiantis dėl individualaus namo dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo, turi būti pateikti šie dokumentai:

    1. prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo formą rasite adresu http://vei.lrv.lt);
    2. statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie pastato patalpų nuosavybę);
    3. suderintas dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta";
    4. dujotiekio prisijungimo sąlygos;
    5. statybos techninis pasas;
    6. medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai;
    7. dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas;
    8. dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas;
    9. medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai;
    10. dujų prietaiso prijungimo kabelio ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimo, ir įžeminimo grandinės pereinamų taškų matavimo protokolai ir matavimus atlikusiai bendrovei Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato kopija;
    11. patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktuose numatytais atvejais).

    Paslauga yra mokama. Įkainiai nurodyti adresu http://vei.lrv.lt.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 25. Kokius dokumentus pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai kreipiantis dėl daugiabučio namo dujų sistemos patikrinimo ir pažymos apie jo techninę būklę išdavimo?

    Kreipiantis dėl pažymos apie daugiabučio namo dujų sistemos techninės būklės patikrinimą išdavimo, Valstybinei energetikos inspekcijai turi būti pateikti šie dokumentai:

    1. 1. prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo formą rasite adresu http://vei.lrv.lt);
    2. statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie pastato patalpų nuosavybę);
    3. suderintas dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta";
    4. dujotiekio prisijungimo sąlygos;
    5. statybos techninis pasas;
    6. medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai;
    7. dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas;
    8. dujų prietaiso prijungimo kabelio ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimo, ir įžeminimo grandinės pereinamų taškų matavimo protokolai ir matavimus atlikusiai bendrovei Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato kopija;
    9. dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (tik tuo atveju, jei statinys priskirtas ypatingo statinio kategorijai);
    10. patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).

    Paslauga yra mokama. Teikiamos paslaugų įkainiai nurodyti adresu http://vei.lrv.lt.

    Atnaujinta: 2016 06 29