Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vartotojų DUK 21
  • Elektros sektorius 21
   • 1. Per kiek laiko elektros energijos tiekėjas turi pastatyti skaitiklį, kai VEI išduoda pažymą apie energetikos įrenginio techninę būklę? Ar elektros apskaitos prietaisas įrengiamas nemokamai?

    Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) (Žin., 2012, Nr. 82-4279) 35 punkte reglamentuota, kad vartotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai operatorius yra atlikęs visus reikalingus elektros tinklų įrengimo (rekonstravimo) bei visus kitus darbus, kurie yra būtini vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų, o vartotojas, vadovaudamasis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, yra įrengęs savo elektros įrenginius, įvykdęs šiame Apraše, prijungimo paslaugos sutartyje ir prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pateikęs Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą pažymą, liudijančią apie vartotojui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, visiškai atsiskaitęs su operatoriumi už suteiktas paslaugas ir sudaręs su operatoriumi elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį ir (ar) su tiekėju elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį. Operatorius ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo anksčiau nurodytų reikalavimų įvykdymo prijungia vartotojo elektros įrenginius prie savo elektros tinklų.

    Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (Žin., 2013, Nr. 125-6396) 65 punkte reglamentuota, kad elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia, prižiūri ir keičia operatorius.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 2. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti pažymą apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą?

    Norint gauti pažymą apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

    1. Elektros skirstomųjų tinklų išduotas prijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas arba elektros tinklo nuosavybės ribų aktą;
    2. Elektros grandinių varžų matavimų, kuriuos atliko ūkio subjektas, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą, protokolus (patikrinti, ar ūkio subjektas, kurį pasamdėte šiems darbams atlikti, turi Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą ir šiuo metu galiojantį atestatą, suteikiantį teisę vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo darbus, galite pasitikslinti įvedę bendrovės pavadinimą čia;
    3. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažymą, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;
    4. Projektą arba įrengtų energetikos įrenginių schemas;
    5. Siekiant pripažinti pastatus tinkamais naudoti, turi būti pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas;
    6. Laisvos formos prašymą (atsisiųsti prašymo formą galite šiuo adresu).

    Inžinierius–inspektorius, gavęs visus dokumentus, juos įvertina ir, susisiekęs su dokumentus pateikusiu asmeniu, nurodo, kokią sumą jis privalo sumokėti už suteiktas paslaugas. Valstybinės energetikos inspekcijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai nurodyti interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“.

    Dėl elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo į Valstybinę energetikos inspekciją galima kreiptis vienu iš nurodytų būdų:

    1. per „Elektroninius valdžios vartus" – www.epaslaugos.lt. Portalo paieškos laukelyje siūloma įrašyti paslaugos pavadinimą – Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimas. Užsakant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo paslaugą per „Elektroninius valdžios vartus", atskiro prašymo pateikti nereikia, kadangi užpildoma elektroninė paslaugos užsakymo forma;
    2. el. paštu paslaugos@vei.lt;
    3. paštu ar per pasiuntinį;
    4. tiesiogiai atvykus į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra energetikos įrenginys.

    Pažyma apie energetikos įrenginių techninę būklę prašyme nurodytu būdu vartotojui išduodama tik tuomet, kai atsiskaitoma už suteiktą paslaugą ir inžinieriui–inspektoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas. Pažymime, kad tokią pažymą automatiniu būdu gauna ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

    Atnaujinta: 2017 01 13

   • 3. Kur galima pasikeisti atsiskaitymo už elektrą knygelę?

    Atsiskaitymo knygelę užsisakyti galima:

    • AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba savitarnos svetainėje www.manogile.lt;
    • AB ESO klientų aptarnavimo centruose, kurių nuorodas rasite šiuo adresu http://www.eso.lt.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 4. Kieno lėšomis turėtų būti iškeliamas elektros skaitiklis į lauką?

    Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) (Žin., 2012, Nr. 82-4279) 54 punkte reglamentuota, kad vartotojo pageidaujami perkelti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai) yra perkeliami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, šio Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

    Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Energetikos objekto perkėlimo išlaidas moka pageidavimą dėl tokio energetikos objekto perkėlimo pateikęs vartotojas šio Aprašo 47 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 5. Kokie didžiausi įtampos nuostoliai yra leistini kabelinėje linijoje nuo 10/0,4 kV transformatorinės iki vartotojo elektros įrenginių?

    Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos standarte“ nustatyta, kad maitinimo įtampos kitimai ir nuostoliai neturi viršyti nominaliosios įtampos vertės ±10 %.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 6. Kiek laiko galioja išduota pažyma apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą?

    Pažyma apie elektros įrenginių techninės būklę išduodama sumontavus, rekonstravus ar modernizavus elektros įrenginius. Valstybinės energetikos inspekcijos specialistai nustato, ar energetikos įrenginys yra tinkamas eksploatuoti, ar laikytasi specialiųjų reikalavimų juos įrengiant, ar atitinka prijungimo sąlygas. Todėl išduota pažyma apie energetikos įrenginių techninę būklę galioja iki naujos elektros įrenginių rekonstrukcijos. Sumontavus naujus, rekonstravus ar modernizavus elektros įrenginius, reikia kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją dėl elektros įrenginių techninės būklės įvertinimo ir naujos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 7. Ar privaloma atlikti pakartotinius varžų matavimus norint gauti pažymą apie energetikos įrenginių techninę būklę, jei didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia?

    Varžų matavimus atlikti būtina, jei dėl galios didinimo buvo pakloti nauji elektros kabeliai ar elektros laidai.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 8. Ar Valstybinė energetikos inspekcija gali atlikti vartotojo elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą apie energetikos įrenginių techninę būklę, jei vartotojas technines sąlygas išdavusiai bendrovei nesumokėjo prijungimo prie elektros tinklų paslaugos mokesčio?

    Šiuo atveju Valstybinė energetikos inspekcija gali atlikti elektros įrenginių techninės būklės įvertinimą ir išduoti pažymą apie elektros vartotojo vidaus elektros tinklo energetikos įrenginių techninę būklę, jei didinama galia, elektros energijos tiekėjo tinkle neatliekami elektros tinklo rekonstrukcijos darbai ir keičiamas tik ribojantis automatinis jungiklis.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 9. Kas turi genėti želdinius, kurie kelia pavojų elektros energijos tiekimo patikimumui ir gyventojų saugumui bei auga elektros tinklų apsaugos zonoje, miesto teritorijoje?

    Elektros tinklų apsaugos taisyklių 22 punkte nurodoma, kad miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų proskynose, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitų teisės aktų reikalavimais, medžius ir krūmus kerta ir geni želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų atlikimo terminus.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 10. Kieno lėšomis perkeliami energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai – energetikos įmonės ar vartotojo, kuris pageidauja, kad šie objektai būtų iškelti?

    Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vartotojo, gamintojo ar kito asmens pageidaujami rekonstruoti ar perkelti energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, kurio prašymu energetikos objektas yra rekonstruojamas ar perkeliamas, apmoka energetikos įmonei energetikos objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. Perkeltų ar rekonstruotų energetikos objektų nuosavybė nekeičiama.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 11. Kur kreiptis dėl žalos, patirtos sutrikus elektros energijos tiekimui ir dėl susidariusių viršįtampių sugedus buitiniams elektros prietaisams, atlyginimo?

    Valstybinei energetikos inspekcijai nesuteikta teisė spręsti žalos atlyginimo klausimų, todėl ginčai, kilę tarp elektros energijos vartotojo ir elektros energijos tiekėjo turėtų būti sprendžiamas šalių derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme teisės aktuose nustatyta tvarka.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 12. Iš elektros tinklų gautame pranešime nurodoma, kad reikia išgenėti man nuosavybės teise priklausančioje žemėje po aukštos įtampos linijomis augančius medžius. Jei aš nesutiksiu, tai tą imsis padaryti patys. Ar tai teisėti reikalavimai?

    Taip, reikalavimai – teisėti. Elektros tinklų apsaugos taisyklėse nustatyta, jog miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų apsaugos zonose, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis, medžius ir krūmus kerta ir geni želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų atlikimo terminus. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

    Jei želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai nesilaiko šių nustatytų reikalavimų ir elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais elektros tinklų apsaugos zonose neiškerta ir (ar) neišgeni medžių ir krūmų, elektros tinklus eksploatuojantys asmenys šiuos darbus atlieka savo lėšomis, raštiškai informuodami pastaruosius apie darbų pradžią. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

    Jei želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais neiškerta ir (ar) neišgeni medžių ir krūmų, keliančių grėsmę elektros tinklų saugumui ir augančių už elektros tinklų apsaugos zonų ribų, elektros tinklus eksploatuojantys asmenys šiuos darbus, informuodami raštu, žodžiu, telefonu, per visuomenės informavimo priemones ar kitu būdu apie jų pradžią, atlieka želdinius prižiūrinčių organizacijų arba želdinių savininkų lėšomis. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 13. Per kiek laiko išduodama pažyma apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą?

    Pateikus visus reikiamus dokumentus, sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymos išdavimas trunka septynias kalendorines dienas.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 14. Į ką turėčiau kreiptis dėl elektros skaitiklio įrengimo?

    Dėl elektros energijos skaitiklio įrengimo turite kreiptis tiesiogiai į operatorių, prie kurio elektros tinklų yra prijungti elektros įrenginiai.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 15. Į ką reikėtų kreiptis sutrikus elektros energijos tiekimui?

    Esant elektros energijos tiekimo sutrikimui, reikia kreiptis į elektros energijos skirstomojo tinklo operatorių. Jo kontaktiniai duomenys nurodyti elektros energijos tiekimo sutartyje. Jei elektros energijos tiekimas sutriko daugiabučiame gyvenamajame name, kreipkitės į daugiabučio namo, kuriame gyvenate, elektros ūkio prižiūrėtoją – asmenį, kuris atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą, ar į namo administratorių arba namo bendrijos pirmininką.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 16. Kas yra elektros tinklų apsaugos zona?

    Elektros tinklų apsaugos zona – greta (aplink) elektros tinklų (tinklus) esanti teritorija (žemės juostos ir oro erdvės), skirta užtikrinti tinkamą elektros tinklų apsaugą ir saugų jų eksploatavimą, kurioje galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 17. Kokius darbus draudžiama vykdyti elektros apsaugos zonoje be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo?

    Elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama:

    • statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius;
    • vykdyti įvairius kasybos, krovimo, dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;
    • sodinti arba kirsti medžius, taip pat kirsti medžius už apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų;
    • važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro, elektros oro ir oro kabelių linijų apsaugos zonose;
    • dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose.

    Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, gavę elektros tinklus AB „Energijos skirstymo operatorių" eksploatuojančių asmenų raštišką sutikimą vykdyti nurodytus darbus elektros tinklų apsaugos zonose, privalo juos atlikti laikydamiesi sąlygų, užtikrinančių tų tinklų išsaugojimą.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 18. Kaip elgtis pastebėjus nutrūkusį elektros laidą?

    Pastebėję apgadintus ar nutrūkusius elektros laidus, laikykitės saugaus atstumo – draudžiama priartėti prie jų arčiau kaip 8 m. Apie pastebėtą nutrūkusį elektros laidą būtina informuoti skirstomojo tinklo operatorių – AB „Energijos skirstymo operatorių" bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 1802 (skambinant iš fiksuoto ryšio, taikomas tarifas pagal galiojančius TEO LT tarifus, skambinant iš mobiliojo ryšio telefono – pagal skambinančiojo asmens turimo plano galiojančius tarifus) arba Bendrosios pagalbos centro operatorių numeriu – 112 (bendras nemokamas pagalbos telefonas).

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 19. Ar įsirengus statybinį įvadą reikia gauti pažymą apie elektros įrenginių techninę būklę? Kokius dokumentus pateikti?

    Taip. Įsirengus statybinį įvadą, būtina kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją, kuri, įvertinusi sumontuotų elektros įrenginių techninę būklę, nustatys, ar statybinis įvadas įrengtas pagal visus reikalavimus, ir išduos pažymą apie elektros įrenginių, t. y. statybinio įvado, techninę būklę. Kokie dokumentai turi būti pateikti ir paslaugos užsakymo būdai aprašyti antrojo klausimo atsakyme.

    Atnaujinta: 2016 06 28

   • 20.

    Kas kiek laiko turi būti atlikti vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai?

    Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281, 531 punkte numatyta, kad elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varža matuojama:

    • iki 1000 V įtampos elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
    • aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginių – 1 kartą per 6 metus;
    • liftų, skalbyklų, pirčių, kranų kėlimo mechanizmų ir kitų elektros įrenginių eksploatuojamų pavojingose ir labai pavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per metus;
    • elektros įrenginių, eksploatuojamų nepavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per 3 metus.

    Atnaujinta: 2018 01 09

   • 21. Per kiek laiko buitiniam vartotojui turi būti atstatytas elektros energijos tiekimas po tiekimo nutrūkimo?

    Buitiniai vartotojai – priskiriami trečios patikimumo kategorijos vartotojams, kuriems nutrauktas elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 24 valandas.

    Atnaujinta: 2016 06 28