DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Verslo atstovų DUK 42
  • Įmonių atestavimas 14
   • 1. Kokios akredituotos sertifikavimo įstaigos vykdo energetikos darbuotojų atestavimą?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", nuo 2016 m. sausio 1 d. energetikos darbuotojų atestavimo veiklą vykdo energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos, akredituotos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai".

    Daugiau informacijos apie akredituotas energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nab.lt, srityje „Akredituotos įstaigos", skiltyje „Asmenų sertifikavimo įstaigos".

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 2. Kokius dokumentus pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos norint gauti atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius?

    Visi reikalingi dokumentai nurodyti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195), IV skyriuje.

    Daugiau informacijos apie šią paslaugą, reikalingų dokumentų formas rasite interneto svetainės https://vei.lrv.lt skyriuje „Paslaugos“, „Administracinės paslaugos“ srityje esančiame administracinės paslaugos „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“ aprašyme.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 3. Kokius atestatus turi gauti įmonė, jei planuoja vykdyti elektros instaliacijos (iki 1000 V įtampos) darbus?

    Įmonė turi gauti atestatą, kuriuo būtų suteikiama teisė vykdyti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus.

    Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

    SVARBU! Elektros inžinerinių sistemų įrengimas pastate – tai nėra elektros įrenginių eksploatavimo darbai, tačiau, jei inžinerinės sistemos įrengiamos pastate, kuriame yra veikiantys elektros įrenginiai ar elektros inžinerinės sistemos, tuomet turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą eksploatuoti elektros įrenginius – privaloma. Neturint atestato verstis elektros įrenginių eksploatavimo veikla – draudžiama.

    Norėdami gauti atestatą, Valstybinei energetikos inspekcijai turite pateikti dokumentus, nurodytus Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274, IV skyriuje. Daugiau informacijos apie šią paslaugą ir reikalingų dokumentų formas rasite interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“, srityje „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“.

    Atnaujinta: 2017 10 06

   • 4. Ar energetikos įmonė gali atestuoti savo įmonės darbuotojus?

    Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 100-4970) 14.3 punkto reikalavimuose nustatyta, kad energetikos įmonė savo nustatyta tvarka turi teisę atlikti įmonės darbuotojų atestavimą minėto aprašo 1–4, 6 prieduose nustatytais atvejais ir išduoti energetikos darbuotojo pažymėjimą, sustabdyti jo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą arba panaikinti galiojimą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 5. Kokie išsilavinimo reikalavimai keliami asmenims, atestuojantiems energetikos įmonių, neeksploatuojančių valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovus (pavaduotojus) ar jų įgaliotus asmenis, atsakingus už energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą?

    Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 28 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos srities išsilavinimą.

    Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2010, Nr. 130-6650; 2012, Nr. 110-5608) 16 punkte nurodoma, kad energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 6. Kokie reikalavimai keliami įmonei, norinčiai papildyti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti elektros įrenginių matavimus?

    Reikalavimai nurodyti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195) IV skyriuje. Įmonė, norėdama vykdyti šiuos darbus, turi turėti reikalingą įrangą ir atestuotus darbuotojus, kuriuos pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 100-4970) 13.1 punkto reikalavimus atestuoja energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos. Pagal minėtos tvarkos 14.3 punktą, energetikos įmonė turi teisę savo nustatyta tvarka atestuoti įmonės darbuotojus (pagal 1 priede nustatytą tvarką).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 7. Ar gali fizinis asmuo (namo pirmininkas ar kitas asmuo pagal sutartį, sudaryta su daugiabučio gyvenamojo namo bendrija) vykdyti namo šilumos ūkio priežiūrą?

    Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, 130-6182) 32 punktu, daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, jei fizinis asmuo atitinka Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, aktuali redakcija 2014-05-16 TAR, Dok. Nr. 5481) 20 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir turi galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius arba energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduotą atestatą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 8. Kokie reikalavimai keliami įstaigai, norinčiai tapti sertifikavimo įstaiga, vykdančia energetikos darbuotojų atestavimą?

    Norint vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, būtina atitikti Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše (Žin., 2012, Nr. 130-6581) nustatytus reikalavimus sertifikavimo įstaigoms ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ 8 skyriuje numatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.

    Nors šiame standarte nenustatyti detalūs reikalavimai sertifikavimo schemoms, tačiau sertifikavimo įstaigos parengtoje sertifikavimo schemoje privalo būti pateikta: sertifikavimo taikymo sritis, darbų, užduočių ir procedūrų aprašymas, pradinio, periodinio ir papildomo atestavimo kriterijai ir periodiškumas, energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa bei kvalifikaciniai ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimai pagal kiekvieną energetikos darbuotojų kategoriją, energetikos darbuotojo pažymėjimų išdavimo (sustabdymo, panaikinimo) kriterijai ir tvarka, nurodyta apskundimo tvarka bei ataskaitų teikimo tvarka. Atestuojant energetikos darbuotoją siūloma, kad būtų pateikta ne mažiau kaip 60 klausimų, o atestavimą vykdytų personalas, kurio kompetencija yra ne žemesnė nei atestuojamojo asmens.

    Parengti derinti dokumentai su lydraščiu turi būti pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, kuri, vadovaudamasi Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 12.3 punktu, derina sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.

    Pažymime, kad sertifikavimo įstaigos, ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d., privalo akredituotis pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nustatytus reikalavimus.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 9. Ar energetikos įmonė gali suteikti darbų vadovams energetikos darbuotojo kvalifikaciją vadovauti objektų ir įrenginių statybai (montavimui)?

    Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581) 1 priede nurodyta, kad elektros įrenginius montuojantys specialistai atestuojami sertifikavimo įstaigoje arba energetikos įmonėje. Vadovaujantis minėta nuostata, energetikos objektų statybos darbų vadovai (specialistai) yra atestuojami elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas) veiklos sričiai kaip ir elektros įrenginius montuojantys specialistai energetikos įmonėje nustatyta tvarka.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 10. Ar yra sąrašas, kuriame būtų nurodyta, kokias priemones (įrankius, matavimo prietaisus ar kt.) privalo turėti įmonė, norinti vykdyti elektros, automatikos paleidimo-derinimo darbus energetikos įrenginiuose (iki 1000 V)?

    Atskiro sąrašo, kuriame būtų nurodyta techninė ir technologinė įranga bei prietaisai norint vykdyti elektros, automatikos paleidimo-derinimo darbus energetikos įrenginiuose (iki 1000 V) nėra. Įmonė, atsižvelgdama į darbų pobūdį, tokį sąrašą turi sudaryti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 39-1878; 2012, Nr. 124-6254).

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 11.

    Kokiu atveju statybos ir montavimo darbus atliekanti įmonė turi turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduodamus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus?

    Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

    Valstybinės energetikos inspekcijos išduodamus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus būtina turėti atliekant statybos ir montavimo darbus veikiančiuose energetikos įrenginiuose, taip pat vykdant bandymo, paleidimo ir derinimo darbus. Šiais atvejais energetikos įrenginius statanti, montuojanti įmonė privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius.

    Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 13 punkte nustatyta, jog prieš energetikos objekto (paleidimo komplekso) statybos užbaigimą reikia įrenginius individualiai išbandyti ir kompleksiškai kiekvieną sistemą, vadovaujantis energetikos įrenginių gamintojų dokumentuose nurodytais reikalavimais, įrenginių savininko norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais. Šių taisyklių 39 punkte nurodoma, kad eksploatuoti naujai įrengtus ar rekonstruotus elektros ir šilumos įrenginius leidžiama po to, kai Statybos įstatymo ir (ar) kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių įrenginių įrengimo reikalavimus, nustatyta tvarka yra užbaigtas jų įrengimas (statyba) ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliktas šių įrenginių patikrinimas (atitiktis projektui, esminiams statinio reikalavimams, bei galimybė juos saugiai, patikimai naudoti pagal paskirtį).

    Ūkio subjektai, turintys atestatą eksploatuoti elektros įrenginius, įgyja teisę įrengti šiuos kilnojamaisiais daiktais pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą laikomus elektros įrenginius ir objektus:

    1. elektros tinklą ir įrenginius iki 35 kV, jei atestate nurodyti elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai (Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (toliau – Atestavimo taisyklės) 1 priedo 16 punktas);
    2. elektros tinklą ir įrenginius iki 10 kV, jei atestate nurodyti elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai (Atestavimo taisyklių 1 priedo 23 punktas);
    3. elektros tinklą ir įrenginius iki 1000 V, jei atestate nurodyti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (Atestavimo taisyklių 1 priedo 26 punktas).

    Ūkio subjektai, turintys atestatą eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius, kuriame nurodyti Atestavimo taisyklių 3 priedo 10 ir 11 punktuose išvardyti gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbai, įgyja teisę verstis mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo veikla.

    SVARBU! Energetikos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, jog energetikos veikla – ekonominė veikla, apimanti energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą ir (ar) energetikos įrenginių eksploatavimą. Energetikos veikla be licencijos, leidimo ar atestato, jeigu jie yra nustatyti, yra draudžiama.

    Atnaujinta: 2017 11 07

   • 12. Ar įmonė, atliekanti 0,4-10 kV elektros oro linijų trasų valymo – medžių ir krūmų kirtimo, linijų valymo, medžių genėjimo – darbus, privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą ir galėtų prisijungti prie nurodymų įforminimo programos (NĮP) ir rašyti nurodymus darbams atlikti?

    Medžių ir krūmų kirtimas elektros oro linijų trasose nėra energetikos veikla. Oro linijų trasų valymas tai –neelektrotechniniai darbai, vykdomi elektros tinklų apsaugos zonoje, ir šiems darbams vykdyti nereikia turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius. Neelektrotechniniai darbai elektros tinkle apsaugos zonoje atliekami pagal nurodymus, kurie išrašomi prižiūrintiesiems. Nurodymą prižiūrinčiajam išrašo elektros tinklo, kuriame vykdomi darbai, atsakingas personalas. Atliekant oro linijų trasų valymo darbus pagal rangos sutartį, prisijungti prie nurodymų įforminimo programos (NĮP) nereikia. Reikia kreiptis į elektros tinklų operatorių, kad prižiūrinčiajam būtų išrašytas nurodymas atlikti darbus elektros tinklų apsaugos zonoje.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 13. Ar veikiančių dujotiekių povandeninių perėjų apžiūras ir remontą atlikti gali tik atestuota įmonė ir atestuoti energetikos darbuotojai?

    Atlikti dujotiekių povandeninių perėjų apžiūras ir remontą gali ūkio subjektai, turintys energetikos darbuotojus, atestuotus pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše (Žin., 2010, Nr. 130-6650; 2012, Nr. 110-5608) nustatytus reikalavimus, ir Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius. Šio atestato darbų sąraše turi būti nurodyta, kad ūkio subjektas gali vykdyti dujotiekių povandeninių perėjų techninės priežiūros ir remonto darbus.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 14. Per kiek laiko išduodamas atestatas eksploatuoti energetikos įrenginius?

    Vadovaudamasi Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195) 30.5 punktu, sprendimą dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo (papildymo ar patikslinimo) Valstybinė energetikos inspekcija priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

    Atnaujinta: 2016 07 29

  • Ūkio subjektų patikrinimai 12
   • 1. Kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdoma energetikos objektų ir įrenginių kontrolė?

    Energetikos objektų ir įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, kuriamenustatyta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų veikla, kontroliuojant energetikos objektų, energetikos įrenginių, energijos vartotojų energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą, techninę saugą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 2. Kokie teisės aktai reglamentuoja periodinį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą?

    Periodinis daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254) ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 patvirtintu Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašu (Žin., 2013, Nr. 67-3388, Nr. 109-5415; 2015-05-29 TAR, Dok. Nr. 8283).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 3. Kas atlieka techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos?

    Techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos – užbaigus energetikos įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, atlieka Valstybinė energetikos inspekcija. Plačiau...

    Atnaujinta: 2016 07 18

   • 4. Kuo vadovaujantis sudaromi metiniai patikrinimų planai?

    Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinių skyrių kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių metiniai planai sudaromi atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikos lygį, į tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų reikalavimų anksčiau, įvertinant, kokio pobūdžio ūkinės veiklos rizikingumas, pavojingumas, kokia yra žalos ar pavojaus visuomenei ir aplinkai atsiradimo tikimybė, ar yra gauti pasikartojantys ir ar yra pasitvirtinusių fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundų ar pranešimų dėl ūkio subjektų padarytų pažeidimų. Rizikos lygis (vertinamas balais) nustatomas naudojantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modeliu, patvirtintu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-148.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 5. Kokios lengvatos taikomos ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais?

    Ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais taikomos tokios lengvatos, kurios numatytos 2011 m. Valstybinės energetikos inspekcijos pasirašytoje Deklaracijoje dėl pirmųjų verslo metų. Su deklaracijos nuostatomis galite susipažinti čia.

    Pažymime, kad poveikio priemonės ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais taikomos tik išimtinais atvejais, kai teisės aktų reikalavimų laikymosi negalima užtikrinti kitomis priemonėmis. Ir nors pirmuosius metus veikiantys ūkio subjektai nepatenka į Valstybinės energetikos inspekcijos patikrinimų planus, tačiau atlikti jų veiklos patikrinimą galima šiais atvejais, kai energetikos įrenginių statytojai, sumontavę naujus, rekonstravę ar modernizavę energetikos įrenginius, kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos apie energetikos įrenginių techninę būklę gavimo, jei masinės informacijos priemonėse publikuojama informacija dėl viešojo intereso pažeidimo ar gaunamas skundas, arba kitaip paviešinama informacija dėl viešojo intereso pažeidimo.

    Kadangi konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas yra viena iš priemonių pažeidimų prevencijai, todėl ūkio subjektai pirmaisiais veiklos metais gali kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją dėl konsultacijų ir / ar metodinės pagalbos suteikimo. Kontaktinius duomenis rasite šioje nuorodoje – http://vei.lrv.lt.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 6. Kur galima susipažinti su Valstybinės energetikos inspekcijos parengtais patikrinimo aktais (kontroliniais klausimynais)? Tai atvejais, kai tikrinant ūkio subjekto veiklą naudojami kontroliniai klausimynai, ar už reikalavimų, kurie į juos neįtraukti, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams taikomos poveikio priemonės?

    Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės klausimynai – tikrinimo aktai skelbiami Valstybinės energetikos inspekcijos interneto svetainės srityje „Veikla“, skilties „Ūkio subjektų priežiūra“, „Kontroliniai klausimynai“ dalyje, tiesioginė nuoroda – http://vei.lrv.lt.

    Už reikalavimų, kurie neįtraukti į kontrolinį klausimyną – patikrinimų aktus nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į kontrolinį klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 7. Kokių pareigų turi laikytis tikrinami ūkio subjektai?

    Tikrinamų ūkio subjektų pareigos yra šios:

    • bendradarbiavimas – Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnams atliekant patikrinimą, įsileisti prisistačiusius tikrintojus į ūkinės veiklos vykdymo vietą, patalpas ar tikrinti numatytą teritoriją ir sudaryti sąlygas jų darbui, netrukdyti tikrintojams atlikti patikrinimo veiksmų, teikti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu;
    • informacijos teikimas – pareigūno prašymu patikrinimui atlikti teikti teisingą, išsamią informaciją ir duomenis bei dokumentus arba jų kopijas. Jei nėra galimybių informaciją ar dokumentus pateikti patikrinimo metu, juos pateikti per pareigūnų nustatomą protingą terminą;
    • teisėtų nurodymų vykdymas – teisės aktuose nustatytais atvejais vykdyti pareigūno raštu nurodytas priemones (pašalinti trūkumus, išjungti energetikos įrenginius ir pan.). Pareigūnų nustatytais terminais pašalinti nustatytus veiklos trūkumus ar teisės aktų pažeidimus, įskaitant ir tuos, už kuriuos tikrinamam ūkio subjektui nebuvo taikytos poveikio priemonės.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 8. Kas gresia už per patikrinimą nustatytus energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus?

    Per patikrinimą nustačius energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus ir trūkumus surašomas privalomas vykdyti nurodymas, kuriame išvardijami nustatyti pažeidimai ir trūkumai, nurodoma, kurie teisės aktų reikalavimai pažeisti, ir terminai, per kuriuos turi būti pašalinti pažeidimai ar trūkumai. Apie nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą privaloma informuoti raštu Valstybinę energetikos inspekciją nurodyme nustatytais terminais. Iškilus abejonių, ar tikrai šalinami nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnas turi teisę atlikti pakartotinį patikrinimą vietoje.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 9. Ar pareigūnas turi teisę atlikti planinį energetikos įrenginių patikrinimą tuo metu, kai energetikos įrenginio savininkas ar jo įgaliotas atstovas atsisako dalyvauti patikrinime?

    Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnas planinius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo laiku. Patikrinime turi dalyvauti energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – pareigūnas turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 10. Kaip galėčiau sužinoti, kada bus atliekamas planinis patikrinimas mano įstaigoje?

    Planuojant ateinančių metų ūkio subjektų patikrinimus, sudaromas ir patvirtinamas metinis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų planas, kuriame nurodomos patikrinimo kryptys, apimtys bei terminai. Šiuos planus galite rasti interneto svetainės srityje Patikrinimų planai.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 11. Prieš kiek laiko ūkio subjektas turi būti informuojamas apie planinį patikrinimą?

    Ūkio subjektas apie numatomą planinį patikrinimą informuojamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo raštu arba elektroniniu būdu – nurodoma planuojamo patikrinimo data ir trukmė. Pranešime apie numatomą atlikti planinį patikrinimą nurodoma: patikrinimo pagrindas; patikrinimo dalykas (tikslas); patikrinimą atliksiančių pareigūnų pareigos, vardai ir pavardės; patikrinimo terminas; preliminarus dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti planinį patikrinimą atliekančiam pareigūnui, sąrašas; ūkio subjektų, kurių veikla tikrinama, teisės ir pareigos.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 12. Kada ir kokiu pagrindu atliekami neplaniniai patikrinimai?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, neplaniniai patikrinimai atliekami esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu ir (arba) Inspekcijos viršininko pavedimu.

    Atnaujinta: 2016 09 05

  • Energetikos įrenginių eksploatavimas 16
   • 1. Ar reikalingas asmuo, atsakingas už dujų ūkį įmonėje, kurios pastate įrengtas 80 kW dujinis šildymo katilas?

    Nebuitiniai vartotojai, turintys iki 100 kW bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, už vartotojo sistemos eksploatavimą atsakingo asmens paskirti neprivalo.

    Vartotojai jiems priklausančias dujų sistemas gali eksploatuoti patys arba turi sudaryti sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis. Vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų sistemą, privalo suformuoti kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turėti kvalifikuotus darbuotojus vartotojo sistemai eksploatuoti.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 2. Ar dalyvauja VEI pareigūnai, kai po dujotiekio rekonstrukcijos darbų (įmonės dujų sistemoje) atliekami dujotiekio sandarumo ir stiprumo bandymai?

    Dujotiekio sandarumo ir stiprumo bandymuose Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai nedalyvauja.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 3. Kas turi parengti naujos katilinės įmonėje įrenginių eksploatavimo instrukciją ir technologinę schemą?

    Konkrečiai teisės aktų reikalavimuose nėra reglamentuojama, kas privalo parengti katilinės įrenginių eksploatavimo instrukciją ir technologinę schemą. Pažymime, kad tai yra vykdoma atsižvelgiant į rangovo (statytojo) ir užsakovo susitarimą.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 4. Kas turi parengti įmonės dujų sistemos techninės priežiūros grafiką? Ar pati įmonė, ar įmonė, su kuria sudaryta techninės priežiūros sutartis?

    Techninės priežiūros grafiką turi parengti įmonė, su kuria sudaryta techninės priežiūros sutartis. Plačiau skaitykite Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 52-2598) 21 punkto ir Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių (Žin., 2008, Nr. 85-3397) 10 punkto reikalavimuose.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 5. Kokie teisės aktai reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas?

    Šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas reglamentuojantys teisės aktai yra šie:

    • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija nuo 2015-04-09); 
    • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; aktuali redakcija nuo 2014-05-17); 
    • Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449, aktuali redakcija nuo 2014-05-28); 
    • Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219); 
    • Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488); 
    • Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084); 
    • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
    • Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
    • Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (Žin., 1999, Nr. 112-3270).

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 6. Paaiškinkite, už ką atsakingas šilumos tiekėjas, pastato administratorius ir už ką atsako pats šilumos ir karšto vandens vartotojas įvykus gedimui šilumos ir karšto vandens sistemoje?

    Teisės aktuose nustatyta ši atsakomybė:

    1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą šilumos vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos (iki vamzdyno įvado į pastatą).
    2. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

    Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą organizuoja pastatų savininkai, bendraturčiai bei pastatų administratoriai. Taigi, įvykus gedimui ar avarijai pastato šildymo ar karšto vandens sistemose, gyventojai turi kreiptis į savo pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją arba į namo administratorių ar bendrijos pirmininką, jei name yra sukurta bendrija. Į juos būtina kreiptis tuo atveju, jei nešyla arba prastai šyla radiatorius (-iai), vonios šildytuvas („gyvatukas“), prakiuro radiatorius ar vamzdis.

    Jei pastebėjote, kad iš rūsio ar šilumos punkto patalpos, ar iš lauke esančių šulinių veržiasi garai arba prie šilumos ar karšto vandens sistemos prijungtus naujus vamzdžius ar įrenginius, kurių anksčiau nebuvo, apie tai reikia informuoti ne tik namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją (eksploatuotoją), bet ir šilumos tiekėją.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 7. Ar būtina įmonėje skirti asmenį, atsakingą už elektros ūkį, jei elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW?

    Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (Žin., 2010, Nr. 39-1878, 2012, Nr. 124-6254), kurios nustato saugos reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius ir yra privalomos elektros energijos gamintojams, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, elektros energijos vartotojams, 23 punkte nustatyta, jei turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW arba esant vienfaziam elektros įvadui, skirti asmenį, atsakingą už elektros ūkį, nebūtina.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 8. Koks įstatymas (ar kitas teisės aktas) reglamentuoja daugiabučio namo šilumos tiekimo ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros ir eksploatavimo paslaugos teikimą?

    Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir eksploatacija reglamentuojama Šilumos ūkio įstatyme Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 2014-05-17; 2014-12-01 TAR, Dok. Nr.18286).

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 9. Ar bendrovė, administruojanti daugiabutį namą ir teikianti šio namo butų savininkams bendrojo naudojimo patalpų nuolatinės techninės priežiūros paslaugą, gali inicijuoti daugiabučio namo šilumos tiekimo sistemos ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros ir eksploatavimo paslaugų teikėjo pasirinkimą?

    Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių (Žin., 2010, Nr. 43-2084) 16 punkte nustatyta, kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūrą ir naudojimą organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

    Informuojame, kad bendrovė, administruojanti daugiabutį namą, gali būti ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtoja, jeigu turi Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę verstis šilumos tinklų ir (ar) vartojimo įrenginių eksploatavimo veikla.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 10. Asmuo, įmonėje atsakingas už dujų ūkį, turi mokymo įstaigos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą. Ar jis gali vykdyti šią veiklą, turėdamas tik šį pažymėjimą, ar jam būtina gauti atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius?

    Asmuo, atsakingas už įmonės dujų ūkį, privalo turėti energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą, kurį, vadovaudamasi Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2013, Nr. 43-2131; 2013, Nr. 100-4970) reikalavimais, išduoda sertifikavimo įstaigos, kurių sąrašą rasite DUK skiltyje "Įmonių atestavimas". Pažymime, kad energetikos darbuotojams išduoti atestatai, skirti eksploatuoti energetikos įrenginius pagal Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatus, galioja iki atestate nurodyto termino.

    Atnaujinta: 2016 07 12

   • 11. Kokiame teisės akte nurodyti išsilavinimo reikalavimai asmeniui, atsakingam už elektros ūkį?

    Asmens, atsakingo už elektros ūkį, išsilavinimo reikalavimai nurodyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (Žin., 2010, Nr. 39-1878; 2012, Nr. 124-6254) 1 ir 2 prieduose. Jis taip pat turi būti susipažinęs su eksploatuojamų elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos taisyklių reikalavimais.

    Informuojame, kad asmenis, atsakingus už elektros ūkį, pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos (Žin., 2013, Nr. 43-2131; 2013, Nr. 100-4970) reikalavimus, atestuoja energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos, kurių sąrašą rasite DUK skiltyje "Įmonių atestavimas". Pažymime, kad energetikos darbuotojams išduoti atestatai, skirti eksploatuoti energetikos įrenginius pagal Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatus, galioja iki atestate nurodyto termino.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 12. Ar pakanka elektrotechniniam personalui turėti suteiktą apsaugos nuo elektros kategoriją iki 10 kV vykdant darbus 10 kV elektros tinkle, kai objektas patenka į aukštesnių įtampų oro linijos apsaugos arba indukuotos įtampos zoną?

    Darbų vykdymas elektros tinkle reglamentuojamas Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, ir Elektros tinklų apsaugos taisyklėse (toliau – Apsaugos taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93.

    Vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, 49 punktu, atliekami darbai 10 kV įtampos tinkle vykdomi pagal nurodymą. Elektrotechninio personalo apsaugos nuo elektros kategorija turi atitikti darbų, vykdomų 10 kV įtampos elektros tinkle, reikalavimus. Vykdant darbus 10 kV įtampos elektros tinkle, kuris patenka į aukštesnės įtampos oro linijos apsaugos zoną ar indukuotos įtampos zoną, papildomi reikalavimai elektrotechniniam personalui nekeliami. Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93, 16 punkte nurodoma, jog vykdant darbus 10 kV įtampos elektros tinkle, kuris patenka į aukštesnės įtampos oro linijos apsaugos zoną, reikia gauti elektros tinklo, į kurio apsaugos zoną patenkama, operatoriaus rašytinį sutikimą. Vykdant darbus 10 kV įtampos elektros tinkle, kuris patenka į indukuotos įtampos zoną, papildomai privaloma atsižvelgti į Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 120.8 ir 120.9 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, t. y., darbų vadovas, išrašydamas nurodymą, privalo numatyti pavojingus veiksnius ir nurodyti tinkamas bei pakankamas organizacines ir technines priemones, kad būtų užtikrintas saugus darbas.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 13. Išduotame atestate nurodoma, kad galima vykdyti naftos ir (ar) naftos produktų išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 kubinių metrų ir jų priklausinių eksploatavimo darbus (tik paleidimo derinimo ir techninės priežiūros darbus). Ar techninei energetikos įrenginių priežiūrai priskiriami talpyklų plovimo darbai?

    Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėse nustatyta, kad energetikosįrenginiųtechninėpriežiūra – norminiųteisės aktųnustatytatvarkaatliekami energetikos įrenginių patikrinimai, apžiūros ir pastebėtų smulkių defektų, trūkumų ir gedimų pašalinimas tam, kad įrenginių naudojimas būtų patikimas, efektyvus ir saugus. Talpyklos plovimo darbai – priskiriami techninės priežiūros darbams.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 14. Kokiais atvejais Inspekcijos pareigūnai reikalauja išjungti eksploatuojamus energetikos įrenginius?

    Inspekcijos pareigūnas turi teisę reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jei nustatė pažeidimus, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, gali kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Neįvykdžius šių reikalavimų, Inspekcijos pareigūnas pareikalauja, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų operatorius, šilumos ir (arba) energijos išteklių tiekėjas.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 15. Ar Valstybinė energetikos inspekcija atlieka nepriklausomą šildymo sistemos auditą, siekiant įvertinti esamą šildymo sistemos būklę?

    Valstybinė energetikos inspekcija nepriklausomo šildymo sistemos audito neatlieka. Dėl nepriklausomo šildymo sistemos audito atlikimo reikėtų kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos juridinius ar fizinius asmenis, kurie įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę atlikti daugiabučio namo šildymo sistemos auditą.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 16. Kokius elektros įrenginių eksploatavimo darbus gali atlikti fizinis asmuo, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą?

    Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305 patvirtintame Sąraše energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, nurodoma, kad fizinis asmuo, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, gali vykdyti šiuos elektros įrenginių eksploatavimo darbus:

    1. elektros variklių iki 30 kW galios eksploatavimą;
    2. ne elektrotechnikos darbuotojų, atliekančių elektros tinklo iki 400 kV apsaugos zonoje darbus (krūmų kirtimas, medžių genėjimas ir kt.), priežiūrą;
    3. elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimą.

    Atnaujinta: 2016 09 05