Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Verslo atstovų DUK 14
  • Įmonių atestavimas 14
   • 1. Kokios akredituotos sertifikavimo įstaigos vykdo energetikos darbuotojų atestavimą?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", nuo 2016 m. sausio 1 d. energetikos darbuotojų atestavimo veiklą vykdo energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos, akredituotos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai".

    Daugiau informacijos apie akredituotas energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nab.lt, srityje „Akredituotos įstaigos", skiltyje „Asmenų sertifikavimo įstaigos".

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 2. Kokius dokumentus pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos norint gauti atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius?

    Visi reikalingi dokumentai nurodyti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195), IV skyriuje.

    Daugiau informacijos apie šią paslaugą, reikalingų dokumentų formas rasite interneto svetainės https://vei.lrv.lt skyriuje „Paslaugos“, „Administracinės paslaugos“ srityje esančiame administracinės paslaugos „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“ aprašyme.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 3. Kokius atestatus turi gauti įmonė, jei planuoja vykdyti elektros instaliacijos (iki 1000 V įtampos) darbus?

    Įmonė turi gauti atestatą, kuriuo būtų suteikiama teisė vykdyti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus.

    Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

    SVARBU! Elektros inžinerinių sistemų įrengimas pastate – tai nėra elektros įrenginių eksploatavimo darbai, tačiau, jei inžinerinės sistemos įrengiamos pastate, kuriame yra veikiantys elektros įrenginiai ar elektros inžinerinės sistemos, tuomet turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą eksploatuoti elektros įrenginius – privaloma. Neturint atestato verstis elektros įrenginių eksploatavimo veikla – draudžiama.

    Norėdami gauti atestatą, Valstybinei energetikos inspekcijai turite pateikti dokumentus, nurodytus Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274, IV skyriuje. Daugiau informacijos apie šią paslaugą ir reikalingų dokumentų formas rasite interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“, srityje „Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas“.

    Atnaujinta: 2017 10 06

   • 4. Ar energetikos įmonė gali atestuoti savo įmonės darbuotojus?

    Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 100-4970) 14.3 punkto reikalavimuose nustatyta, kad energetikos įmonė savo nustatyta tvarka turi teisę atlikti įmonės darbuotojų atestavimą minėto aprašo 1–4, 6 prieduose nustatytais atvejais ir išduoti energetikos darbuotojo pažymėjimą, sustabdyti jo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą arba panaikinti galiojimą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 5. Kokie išsilavinimo reikalavimai keliami asmenims, atestuojantiems energetikos įmonių, neeksploatuojančių valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovus (pavaduotojus) ar jų įgaliotus asmenis, atsakingus už energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą?

    Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 28 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos srities išsilavinimą.

    Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2010, Nr. 130-6650; 2012, Nr. 110-5608) 16 punkte nurodoma, kad energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 6. Kokie reikalavimai keliami įmonei, norinčiai papildyti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti elektros įrenginių matavimus?

    Reikalavimai nurodyti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195) IV skyriuje. Įmonė, norėdama vykdyti šiuos darbus, turi turėti reikalingą įrangą ir atestuotus darbuotojus, kuriuos pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 100-4970) 13.1 punkto reikalavimus atestuoja energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos. Pagal minėtos tvarkos 14.3 punktą, energetikos įmonė turi teisę savo nustatyta tvarka atestuoti įmonės darbuotojus (pagal 1 priede nustatytą tvarką).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 7. Ar gali fizinis asmuo (namo pirmininkas ar kitas asmuo pagal sutartį, sudaryta su daugiabučio gyvenamojo namo bendrija) vykdyti namo šilumos ūkio priežiūrą?

    Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, 130-6182) 32 punktu, daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, jei fizinis asmuo atitinka Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, aktuali redakcija 2014-05-16 TAR, Dok. Nr. 5481) 20 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir turi galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius arba energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduotą atestatą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 8. Kokie reikalavimai keliami įstaigai, norinčiai tapti sertifikavimo įstaiga, vykdančia energetikos darbuotojų atestavimą?

    Norint vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, būtina atitikti Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše (Žin., 2012, Nr. 130-6581) nustatytus reikalavimus sertifikavimo įstaigoms ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ 8 skyriuje numatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.

    Nors šiame standarte nenustatyti detalūs reikalavimai sertifikavimo schemoms, tačiau sertifikavimo įstaigos parengtoje sertifikavimo schemoje privalo būti pateikta: sertifikavimo taikymo sritis, darbų, užduočių ir procedūrų aprašymas, pradinio, periodinio ir papildomo atestavimo kriterijai ir periodiškumas, energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa bei kvalifikaciniai ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimai pagal kiekvieną energetikos darbuotojų kategoriją, energetikos darbuotojo pažymėjimų išdavimo (sustabdymo, panaikinimo) kriterijai ir tvarka, nurodyta apskundimo tvarka bei ataskaitų teikimo tvarka. Atestuojant energetikos darbuotoją siūloma, kad būtų pateikta ne mažiau kaip 60 klausimų, o atestavimą vykdytų personalas, kurio kompetencija yra ne žemesnė nei atestuojamojo asmens.

    Parengti derinti dokumentai su lydraščiu turi būti pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, kuri, vadovaudamasi Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 12.3 punktu, derina sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.

    Pažymime, kad sertifikavimo įstaigos, ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d., privalo akredituotis pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nustatytus reikalavimus.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 9. Ar energetikos įmonė gali suteikti darbų vadovams energetikos darbuotojo kvalifikaciją vadovauti objektų ir įrenginių statybai (montavimui)?

    Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581) 1 priede nurodyta, kad elektros įrenginius montuojantys specialistai atestuojami sertifikavimo įstaigoje arba energetikos įmonėje. Vadovaujantis minėta nuostata, energetikos objektų statybos darbų vadovai (specialistai) yra atestuojami elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas) veiklos sričiai kaip ir elektros įrenginius montuojantys specialistai energetikos įmonėje nustatyta tvarka.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 10. Ar yra sąrašas, kuriame būtų nurodyta, kokias priemones (įrankius, matavimo prietaisus ar kt.) privalo turėti įmonė, norinti vykdyti elektros, automatikos paleidimo-derinimo darbus energetikos įrenginiuose (iki 1000 V)?

    Atskiro sąrašo, kuriame būtų nurodyta techninė ir technologinė įranga bei prietaisai norint vykdyti elektros, automatikos paleidimo-derinimo darbus energetikos įrenginiuose (iki 1000 V) nėra. Įmonė, atsižvelgdama į darbų pobūdį, tokį sąrašą turi sudaryti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 39-1878; 2012, Nr. 124-6254).

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 11.

    Kokiu atveju statybos ir montavimo darbus atliekanti įmonė turi turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduodamus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus?

    Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

    Valstybinės energetikos inspekcijos išduodamus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus būtina turėti atliekant statybos ir montavimo darbus veikiančiuose energetikos įrenginiuose, taip pat vykdant bandymo, paleidimo ir derinimo darbus. Šiais atvejais energetikos įrenginius statanti, montuojanti įmonė privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius.

    Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 13 punkte nustatyta, jog prieš energetikos objekto (paleidimo komplekso) statybos užbaigimą reikia įrenginius individualiai išbandyti ir kompleksiškai kiekvieną sistemą, vadovaujantis energetikos įrenginių gamintojų dokumentuose nurodytais reikalavimais, įrenginių savininko norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais. Šių taisyklių 39 punkte nurodoma, kad eksploatuoti naujai įrengtus ar rekonstruotus elektros ir šilumos įrenginius leidžiama po to, kai Statybos įstatymo ir (ar) kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių įrenginių įrengimo reikalavimus, nustatyta tvarka yra užbaigtas jų įrengimas (statyba) ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliktas šių įrenginių patikrinimas (atitiktis projektui, esminiams statinio reikalavimams, bei galimybė juos saugiai, patikimai naudoti pagal paskirtį).

    Ūkio subjektai, turintys atestatą eksploatuoti elektros įrenginius, įgyja teisę įrengti šiuos kilnojamaisiais daiktais pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą laikomus elektros įrenginius ir objektus:

    1. elektros tinklą ir įrenginius iki 35 kV, jei atestate nurodyti elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai (Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (toliau – Atestavimo taisyklės) 1 priedo 16 punktas);
    2. elektros tinklą ir įrenginius iki 10 kV, jei atestate nurodyti elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai (Atestavimo taisyklių 1 priedo 23 punktas);
    3. elektros tinklą ir įrenginius iki 1000 V, jei atestate nurodyti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (Atestavimo taisyklių 1 priedo 26 punktas).

    Ūkio subjektai, turintys atestatą eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius, kuriame nurodyti Atestavimo taisyklių 3 priedo 10 ir 11 punktuose išvardyti gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbai, įgyja teisę verstis mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo veikla.

    SVARBU! Energetikos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, jog energetikos veikla – ekonominė veikla, apimanti energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą ir (ar) energetikos įrenginių eksploatavimą. Energetikos veikla be licencijos, leidimo ar atestato, jeigu jie yra nustatyti, yra draudžiama.

    Atnaujinta: 2017 11 07

   • 12. Ar įmonė, atliekanti 0,4-10 kV elektros oro linijų trasų valymo – medžių ir krūmų kirtimo, linijų valymo, medžių genėjimo – darbus, privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą ir galėtų prisijungti prie nurodymų įforminimo programos (NĮP) ir rašyti nurodymus darbams atlikti?

    Medžių ir krūmų kirtimas elektros oro linijų trasose nėra energetikos veikla. Oro linijų trasų valymas tai –neelektrotechniniai darbai, vykdomi elektros tinklų apsaugos zonoje, ir šiems darbams vykdyti nereikia turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato eksploatuoti energetikos įrenginius. Neelektrotechniniai darbai elektros tinkle apsaugos zonoje atliekami pagal nurodymus, kurie išrašomi prižiūrintiesiems. Nurodymą prižiūrinčiajam išrašo elektros tinklo, kuriame vykdomi darbai, atsakingas personalas. Atliekant oro linijų trasų valymo darbus pagal rangos sutartį, prisijungti prie nurodymų įforminimo programos (NĮP) nereikia. Reikia kreiptis į elektros tinklų operatorių, kad prižiūrinčiajam būtų išrašytas nurodymas atlikti darbus elektros tinklų apsaugos zonoje.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 13. Ar veikiančių dujotiekių povandeninių perėjų apžiūras ir remontą atlikti gali tik atestuota įmonė ir atestuoti energetikos darbuotojai?

    Atlikti dujotiekių povandeninių perėjų apžiūras ir remontą gali ūkio subjektai, turintys energetikos darbuotojus, atestuotus pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše (Žin., 2010, Nr. 130-6650; 2012, Nr. 110-5608) nustatytus reikalavimus, ir Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius. Šio atestato darbų sąraše turi būti nurodyta, kad ūkio subjektas gali vykdyti dujotiekių povandeninių perėjų techninės priežiūros ir remonto darbus.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 14. Per kiek laiko išduodamas atestatas eksploatuoti energetikos įrenginius?

    Vadovaudamasi Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 120-6154; 2013, Nr. 122-6195) 30.5 punktu, sprendimą dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo (papildymo ar patikslinimo) Valstybinė energetikos inspekcija priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

    Atnaujinta: 2016 07 29