DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Verslo atstovų DUK 12
  • Ūkio subjektų patikrinimai 12
   • 1. Kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdoma energetikos objektų ir įrenginių kontrolė?

    Energetikos objektų ir įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, kuriamenustatyta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų veikla, kontroliuojant energetikos objektų, energetikos įrenginių, energijos vartotojų energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą, techninę saugą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 2. Kokie teisės aktai reglamentuoja periodinį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą?

    Periodinis daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254) ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 patvirtintu Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašu (Žin., 2013, Nr. 67-3388, Nr. 109-5415; 2015-05-29 TAR, Dok. Nr. 8283).

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 3. Kas atlieka techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos?

    Techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos – užbaigus energetikos įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, atlieka Valstybinė energetikos inspekcija. Plačiau...

    Atnaujinta: 2016 07 18

   • 4. Kuo vadovaujantis sudaromi metiniai patikrinimų planai?

    Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinių skyrių kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių metiniai planai sudaromi atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikos lygį, į tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų reikalavimų anksčiau, įvertinant, kokio pobūdžio ūkinės veiklos rizikingumas, pavojingumas, kokia yra žalos ar pavojaus visuomenei ir aplinkai atsiradimo tikimybė, ar yra gauti pasikartojantys ir ar yra pasitvirtinusių fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundų ar pranešimų dėl ūkio subjektų padarytų pažeidimų. Rizikos lygis (vertinamas balais) nustatomas naudojantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modeliu, patvirtintu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-148.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 5. Kokios lengvatos taikomos ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais?

    Ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais taikomos tokios lengvatos, kurios numatytos 2011 m. Valstybinės energetikos inspekcijos pasirašytoje Deklaracijoje dėl pirmųjų verslo metų. Su deklaracijos nuostatomis galite susipažinti čia.

    Pažymime, kad poveikio priemonės ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais taikomos tik išimtinais atvejais, kai teisės aktų reikalavimų laikymosi negalima užtikrinti kitomis priemonėmis. Ir nors pirmuosius metus veikiantys ūkio subjektai nepatenka į Valstybinės energetikos inspekcijos patikrinimų planus, tačiau atlikti jų veiklos patikrinimą galima šiais atvejais, kai energetikos įrenginių statytojai, sumontavę naujus, rekonstravę ar modernizavę energetikos įrenginius, kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos apie energetikos įrenginių techninę būklę gavimo, jei masinės informacijos priemonėse publikuojama informacija dėl viešojo intereso pažeidimo ar gaunamas skundas, arba kitaip paviešinama informacija dėl viešojo intereso pažeidimo.

    Kadangi konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas yra viena iš priemonių pažeidimų prevencijai, todėl ūkio subjektai pirmaisiais veiklos metais gali kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją dėl konsultacijų ir / ar metodinės pagalbos suteikimo. Kontaktinius duomenis rasite šioje nuorodoje – http://vei.lrv.lt.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 6. Kur galima susipažinti su Valstybinės energetikos inspekcijos parengtais patikrinimo aktais (kontroliniais klausimynais)? Tai atvejais, kai tikrinant ūkio subjekto veiklą naudojami kontroliniai klausimynai, ar už reikalavimų, kurie į juos neįtraukti, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams taikomos poveikio priemonės?

    Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės klausimynai – tikrinimo aktai skelbiami Valstybinės energetikos inspekcijos interneto svetainės srityje „Veikla“, skilties „Ūkio subjektų priežiūra“, „Kontroliniai klausimynai“ dalyje, tiesioginė nuoroda – http://vei.lrv.lt.

    Už reikalavimų, kurie neįtraukti į kontrolinį klausimyną – patikrinimų aktus nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į kontrolinį klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

    Atnaujinta: 2016 06 29

   • 7. Kokių pareigų turi laikytis tikrinami ūkio subjektai?

    Tikrinamų ūkio subjektų pareigos yra šios:

    • bendradarbiavimas – Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnams atliekant patikrinimą, įsileisti prisistačiusius tikrintojus į ūkinės veiklos vykdymo vietą, patalpas ar tikrinti numatytą teritoriją ir sudaryti sąlygas jų darbui, netrukdyti tikrintojams atlikti patikrinimo veiksmų, teikti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu;
    • informacijos teikimas – pareigūno prašymu patikrinimui atlikti teikti teisingą, išsamią informaciją ir duomenis bei dokumentus arba jų kopijas. Jei nėra galimybių informaciją ar dokumentus pateikti patikrinimo metu, juos pateikti per pareigūnų nustatomą protingą terminą;
    • teisėtų nurodymų vykdymas – teisės aktuose nustatytais atvejais vykdyti pareigūno raštu nurodytas priemones (pašalinti trūkumus, išjungti energetikos įrenginius ir pan.). Pareigūnų nustatytais terminais pašalinti nustatytus veiklos trūkumus ar teisės aktų pažeidimus, įskaitant ir tuos, už kuriuos tikrinamam ūkio subjektui nebuvo taikytos poveikio priemonės.

    Atnaujinta: 2016 07 29

   • 8. Kas gresia už per patikrinimą nustatytus energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus?

    Per patikrinimą nustačius energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus ir trūkumus surašomas privalomas vykdyti nurodymas, kuriame išvardijami nustatyti pažeidimai ir trūkumai, nurodoma, kurie teisės aktų reikalavimai pažeisti, ir terminai, per kuriuos turi būti pašalinti pažeidimai ar trūkumai. Apie nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą privaloma informuoti raštu Valstybinę energetikos inspekciją nurodyme nustatytais terminais. Iškilus abejonių, ar tikrai šalinami nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnas turi teisę atlikti pakartotinį patikrinimą vietoje.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 9. Ar pareigūnas turi teisę atlikti planinį energetikos įrenginių patikrinimą tuo metu, kai energetikos įrenginio savininkas ar jo įgaliotas atstovas atsisako dalyvauti patikrinime?

    Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnas planinius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo laiku. Patikrinime turi dalyvauti energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – pareigūnas turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 10. Kaip galėčiau sužinoti, kada bus atliekamas planinis patikrinimas mano įstaigoje?

    Planuojant ateinančių metų ūkio subjektų patikrinimus, sudaromas ir patvirtinamas metinis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų planas, kuriame nurodomos patikrinimo kryptys, apimtys bei terminai. Šiuos planus galite rasti interneto svetainės srityje Patikrinimų planai.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 11. Prieš kiek laiko ūkio subjektas turi būti informuojamas apie planinį patikrinimą?

    Ūkio subjektas apie numatomą planinį patikrinimą informuojamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo raštu arba elektroniniu būdu – nurodoma planuojamo patikrinimo data ir trukmė. Pranešime apie numatomą atlikti planinį patikrinimą nurodoma: patikrinimo pagrindas; patikrinimo dalykas (tikslas); patikrinimą atliksiančių pareigūnų pareigos, vardai ir pavardės; patikrinimo terminas; preliminarus dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti planinį patikrinimą atliekančiam pareigūnui, sąrašas; ūkio subjektų, kurių veikla tikrinama, teisės ir pareigos.

    Atnaujinta: 2016 09 05

   • 12. Kada ir kokiu pagrindu atliekami neplaniniai patikrinimai?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, neplaniniai patikrinimai atliekami esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu ir (arba) Inspekcijos viršininko pavedimu.

    Atnaujinta: 2016 09 05