Inspekcija teikia informaciją ir konsultuoja asmenis Inspekcijos kompetencijos klausimais, susijusiais su energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir kitais teisės aktuose Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais.

Žodinis prašymas gali būti išdėstomas Inspekcijos darbuotojui, atsakingam už informacijos teikimą ir prašymų priėmimą ir atliekančiam „vieno langelio“ principu asmenų aptarnavimo funkcijas, šių asmenų kontaktai nurodyti interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje „Asmenų aptarnavimas“ arba tam tikros energetikos srities kompetentingam specialistui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus.

Jei reikalinga rašytinė konsultacija, pareiškėjas turi pateikti prašymą (rekomenduojama prašymo forma  Prašymas.doc; Prašymas.pdf), kuriame nurodoma, kokią informaciją ar konsultaciją pageidaujama gauti, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.

Jeigu dėl informacijos ar konsultacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma ši informacija: atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Raštu teikiami prašymai turi būti parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), įskaitomai, ir asmenų pasirašyti.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

 

Asmenų prašymai dėl konsultacijos suteikimo gali būti pateikiami:

  • žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.
  • raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį);
  • elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti asmenį.

Prašymai gali būti teikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Inspekciją), siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.

Atsakymas pareiškėjui įteikiamas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu (asmeniui atvykus į Inspekciją, telefonu, siunčiama paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu). 

Daugeliui asmenų aktuali informacija skelbiama interneto svetainės skyriuje Dažnai užduodami klausimai (DUK).

Asmeniui atvykus į Inspekciją arba pateikus klausimą telefonu, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Informacija ar konsultacija raštu pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje arba Inspekcija neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, Inspekcija prašymą persiunčia kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuoja pareiškėją.

Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, Inspekcija iš karto informuoja pareiškėją ir nurodo, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dalis prašomos informacijos yra Inspekcijoje ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, Inspekcija pateikia turimą informaciją, o dėl kitos informacijos dalies persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, kuri ją turi.

Asmenys Inspekcijos kompetencijos klausimais konsultuojami neatlygintinai.

Sekretorės, atliekančios bendras funkcijas, specialistai pagal kompetenciją. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje „Asmenų aptarnavimas“.

Administracinės paslaugos vadovai – atitinkamų skyrių vedėjai. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22