Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti

Žodinis prašymas gali būti išdėstomas Inspekcijos darbuotojui, atsakingam už informacijos teikimą ir prašymų priėmimą ir atliekančiam „vieno langelio“ principu asmenų aptarnavimo funkcijas, šių asmenų kontaktai nurodyti interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje „Asmenų aptarnavimas“ arba tam tikros energetikos srities kompetentingam specialistui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus.

Jei reikalinga rašytinė konsultacija, pareiškėjas turi pateikti prašymą (rekomenduojama prašymo forma  Prašymas.doc; Prašymas.pdf), kuriame nurodoma, kokią informaciją ar konsultaciją pageidaujama gauti, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.

Jeigu dėl informacijos ar konsultacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma ši informacija: atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Raštu teikiami prašymai turi būti parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), įskaitomai, ir asmenų pasirašyti.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24