Paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Asmeniui atvykus į Inspekciją arba pateikus klausimą telefonu, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Informacija ar konsultacija raštu pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje arba Inspekcija neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, Inspekcija prašymą persiunčia kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuoja pareiškėją.

Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, Inspekcija iš karto informuoja pareiškėją ir nurodo, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dalis prašomos informacijos yra Inspekcijoje ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, Inspekcija pateikia turimą informaciją, o dėl kitos informacijos dalies persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, kuri ją turi.

Asmenys Inspekcijos kompetencijos klausimais konsultuojami neatlygintinai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24