Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Energetikos įrenginių eksploatavimo atestatas (toliau – atestatas) – dokumentas, kuriuo patvirtinamas ūkio subjekto tinkamas pasirengimas eksploatuoti energetikos įrenginius.

Atestatai verstis energetikos eksploatavimo veikla yra šių rūšių:

 1. elektros įrenginių eksploatavimo;
 2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo;
 3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo;
 4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo;
 5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.

Atestatai išduodami asmenims, nurodytiems Energetikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, t. y. valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms arba jų padaliniams (toliau – ūkio subjektai).

Atestatai išduodami ūkio subjektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 1. turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams eksploatuoti, atlikti;
 2. turi technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų energetikos įrenginių techniniai duomenys ir rekomenduojamos eksploatavimo procedūros;
 3. turi energetikos įrenginiams eksploatuoti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir specialistus, dirbančius ūkio subjekte pagal darbo sutartį prašymo išduoti atestatą metu ir visą laikotarpį, kuomet vykdoma energetikos įrenginių eksploatavimo veikla pagal išduotą atestatą;
 4. ūkio subjektai, kurie siekia gauti atestatus eksploatuoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemas, turi atitikti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nustatytus reikalavimus.

Atestatai išduodami penkeriems metams – ūkio subjektui, atitinkančiam Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus – arba atestato galiojimo laikui, kai ūkio subjektas kreipiasi pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, atestatai išduodami, keičiami (atestate įrašytų duomenų papildymas ir (ar) patikslinimas), atestatų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje. Ūkio subjekto (pareiškėjo) prašymu atestatai gali būti išduodami ir popierine forma.

Atestate pateikiama Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 40 punkte nurodyta informacija.

Ūkio subjektas dokumentus atestatui gauti, pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia  tiesiogiai atvykęs į Inspekciją, paštu, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroninius valdžios vartus“ – www.epaslaugos.lt.

SVARBU – Elektroniniuose valdžios vartuose užsakyti šią paslaugą gali tik tie asmenys, kurie nėra iš anksto sumokėję už paslaugą.

Pateikti ūkio subjekto dokumentus ir užpildyti prašymą gali ir ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba, kai kreipiamasi paštu, – jo kopiją.

Kai ūkio subjektas pateikia dokumentus naudodamasis „Elektroninių valdžios vartų“ portalu, jo tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar (ir) Juridinių asmenų registro duomenis. Pateikti ūkio subjekto – juridinio asmens dokumentus elektroninių paslaugų portalu gali ir pareiškėjo – juridinio asmens atstovas, kuriam įgaliojimą elektroninių paslaugų portalu suteikia juridinio asmens vadovas. Kai dokumentai pateikiami ne per Elektroninių valdžios vartus, ūkio subjektas privalo pateikti prašymą, užpildydamas lentelės 1 punkte nurodytą formą.

 1. Nustatytos formos prašymą (Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, 1 priedas) – pildomas tik tuomet, jei paslauga užsakoma ne Elektroniniuose valdžios vartuse.

Prašymas išduoti (pakeisti) atestatą.doc

Prašymas išduoti (pakeisti) atestatą.pdf

2. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašą  
3. Turimų pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą  
4. Pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą  
5. Pažymą apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius (Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, 2 priedas)

Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.doc

Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.pdf

6.

Informaciją apie įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis, kurioje nurodytas sutarties numeris, užsakovo ir nuomotojo rekvizitai

 
7. Dokumentą, patvirtinantį, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kai mokėjimas vykdomas ne per Elektroninių paslaugų portalą  
8.

Per pastaruosius dvejus metus atliktų darbų sąrašą (tais atvejais, kai atestato prašo atestato turėtojas)

 
9. Informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą (nurodoma tik išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato pakeitimo atveju).  

Prašymas turi būti surašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į VEI raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

Jeigu pareiškėjas, kuris yra kitos valstybės narės teikėjas ir siekia gauti atestatą, pateikė VEI nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jam yra suteikta teisė eksploatuoti energetikos įrenginius, jo veiklos vykdymo sąlygų vertinimas neatliekamas, o tik patikrinami pateikti dokumentai ir juose nurodyti duomenys. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų arba jų padalinių energetikos darbuotojai privalo atitikti Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41 punkto reikalavimus. Kitos atestato išdavimo procedūros vykdomos Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Dokumentų kopijos turi būti lengvai įskaitomos ir patvirtintos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu (jei dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis – elektroniniu parašu), arba jose turi būti nurodoma tikrumo žyma.

Inspekcija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja arba, pareiškėjui pageidaujant, išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime turi būti informacija, nurodyta Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 27.1–27.3 papunkčiuose. Jeigu pareiškėjo prašymas gautas „Elektroninių valdžios vartų“ portalu, patvirtinimas pareiškėjui siunčiamas nedelsiant automatiniu būdu per portalą.

Dėl atestato išdavimo, atestato pakeitimo – papildymo ir (ar) atestate įrašytų duomenų patikslinimo, dublikato gavimo į Inspekciją siūloma kreiptis vienu iš nurodytų būdų: 

 • per „Elektroninius valdžios vartus" – www.epaslaugos.lt (SVARBU Elektroniniuose valdžios vartuose užsakyti šią paslaugą gali tik tie asmenys, kurie nėra iš anksto sumokėję už paslaugą);
 • el. paštu paslaugos@vei.lt;Prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 • paštu ar per pasiuntinį arba tiesiogiai atvykus į VEI teritorinį skyrių.

Energetikos įrenginių įrengimno ir eksploatavimo veiklos atestatai išduodami per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Jei ūkio subjektas pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti ar pakeisti atestatą, ir tai padaro, kol Inspekcija priima sprendimą išduoti atestatą, pakeisti atestatą ar atsisakyti išduoti arba pakeisti atestatą, tuomet išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų dokumentų registravimo Inspekcijoje dienos.

Už energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestato išdavimą Rinkliavos dydis eurais
   
Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato išdavimą 83,00
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestato pakeitimą 46,00
   

 

Kaip skaičiuojama rinkliava už kelių rūšių atestatų išdavimą? Pavyzdžiui:

 • už dviejų rūšių (elektros, šilumos) atestatų išdavimą įmonei valstybės rinkliavos mokestis bus skaičiuojamas taip: 83 Eur + 83 Eur = 166 Eur; 

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas – 5782.

Nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimo pavedimų, atliekamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. Informacija, kaip teisingai sumokėti valstybės rinkliavas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas, pateikiama čia.

Tais atvejais, kai ūkio subjektas prašymą teikia ir valstybės rinkliavą sumoka per Elektroninių valdžios vartų portalą, ūkio subjekto tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar (ir) Juridinių asmenų registro duomenis, todėl Juridinių asmenų registro išrašo kopijos ir dokumento, patvirtinančio apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, ūkio subjektui teikti nereikia.

Valstybės rinkliavos grąžinimas

Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais:

 • kai sumokėta daugiau negu nustatytas valstybės rinkliavos dydis;
 • jeigu paslaugos nesuteikiamos.

Valstybės rinkliavos mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodomos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys. 

Paslaugos teikėjas – Planavimo ir kontrolės skyrius. Kontaktiniai duomenys, prašymų priėmimo vietos adresai, darbo laikas pateikiami Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ skiltyje „Asmenų aptarnavimas“, paslaugos vadovas – Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-07