Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti

Ūkio subjektas dokumentus atestatui gauti, pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia  tiesiogiai atvykęs į Inspekciją, paštu, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroninius valdžios vartus“ – www.epaslaugos.lt.

SVARBU – Elektroniniuose valdžios vartuose užsakyti šią paslaugą gali tik tie asmenys, kurie nėra iš anksto sumokėję už paslaugą.

Pateikti ūkio subjekto dokumentus ir užpildyti prašymą gali ir ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba, kai kreipiamasi paštu, – jo kopiją.

Kai ūkio subjektas pateikia dokumentus naudodamasis „Elektroninių valdžios vartų“ portalu, jo tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar (ir) Juridinių asmenų registro duomenis. Pateikti ūkio subjekto – juridinio asmens dokumentus elektroninių paslaugų portalu gali ir pareiškėjo – juridinio asmens atstovas, kuriam įgaliojimą elektroninių paslaugų portalu suteikia juridinio asmens vadovas. Kai dokumentai pateikiami ne per Elektroninių valdžios vartus, ūkio subjektas privalo pateikti prašymą, užpildydamas lentelės 1 punkte nurodytą formą.

 1. Nustatytos formos prašymą (Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, 1 priedas) – pildomas tik tuomet, jei paslauga užsakoma ne Elektroniniuose valdžios vartuse.

Prašymas išduoti (pakeisti) atestatą.doc

Prašymas išduoti (pakeisti) atestatą.pdf

2. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašą  
3. Turimų pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą  
4. Pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą  
5. Pažymą apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius (Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, 2 priedas)

Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.doc

Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.pdf

6.

Informaciją apie įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis, kurioje nurodytas sutarties numeris, užsakovo ir nuomotojo rekvizitai

 
7. Dokumentą, patvirtinantį, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kai mokėjimas vykdomas ne per Elektroninių paslaugų portalą  
8.

Per pastaruosius dvejus metus atliktų darbų sąrašą (tais atvejais, kai atestato prašo atestato turėtojas)

 
9. Informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą (nurodoma tik išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato pakeitimo atveju).  

Prašymas turi būti surašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į VEI raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

Jeigu pareiškėjas, kuris yra kitos valstybės narės teikėjas ir siekia gauti atestatą, pateikė VEI nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jam yra suteikta teisė eksploatuoti energetikos įrenginius, jo veiklos vykdymo sąlygų vertinimas neatliekamas, o tik patikrinami pateikti dokumentai ir juose nurodyti duomenys. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų arba jų padalinių energetikos darbuotojai privalo atitikti Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41 punkto reikalavimus. Kitos atestato išdavimo procedūros vykdomos Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Dokumentų kopijos turi būti lengvai įskaitomos ir patvirtintos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu (jei dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis – elektroniniu parašu), arba jose turi būti nurodoma tikrumo žyma.

Inspekcija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja arba, pareiškėjui pageidaujant, išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime turi būti informacija, nurodyta Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 27.1–27.3 papunkčiuose. Jeigu pareiškėjo prašymas gautas „Elektroninių valdžios vartų“ portalu, patvirtinimas pareiškėjui siunčiamas nedelsiant automatiniu būdu per portalą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-19