Paslaugos aprašymas

Energetikos įrenginių eksploatavimo atestatas (toliau – atestatas) – dokumentas, kuriuo patvirtinamas ūkio subjekto tinkamas pasirengimas eksploatuoti energetikos įrenginius.

Atestatai verstis energetikos eksploatavimo veikla yra šių rūšių:

  1. elektros įrenginių eksploatavimo;
  2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo;
  3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo;
  4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo;
  5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.

Atestatai išduodami asmenims, nurodytiems Energetikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, t. y. valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms arba jų padaliniams (toliau – ūkio subjektai).

Atestatai išduodami ūkio subjektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

  1. turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams eksploatuoti, atlikti;
  2. turi technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų energetikos įrenginių techniniai duomenys ir rekomenduojamos eksploatavimo procedūros;
  3. turi energetikos įrenginiams eksploatuoti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir specialistus, dirbančius ūkio subjekte pagal darbo sutartį prašymo išduoti atestatą metu ir visą laikotarpį, kuomet vykdoma energetikos įrenginių eksploatavimo veikla pagal išduotą atestatą;
  4. ūkio subjektai, kurie siekia gauti atestatus eksploatuoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemas, turi atitikti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nustatytus reikalavimus.

Atestatai išduodami penkeriems metams – ūkio subjektui, atitinkančiam Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus – arba atestato galiojimo laikui, kai ūkio subjektas kreipiasi pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, atestatai išduodami, keičiami (atestate įrašytų duomenų papildymas ir (ar) patikslinimas), atestatų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje. Ūkio subjekto (pareiškėjo) prašymu atestatai gali būti išduodami ir popierine forma.

Atestate pateikiama Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 40 punkte nurodyta informacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24