Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas apima:

 • patikrinimą, ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
 • ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja  norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms; 
 • ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo–derinimo darbai; 
 • ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

Inspekcijos specialistai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia ir išduoda pažymą, kuri įteikiama pareiškėjui, siunčiama paštu, el. paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis (asmens prašyme nurodytu būdu).

Vieno ar dviejų butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei pareiškėjas pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.

Nustačius energetikos įrenginio(-ių) įrengimo neatitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, parengiamas energetikos įrenginių trūkumų aktas. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo energetikos įrenginių statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) galės kreiptis į Inspekciją pakartotinai, kai pašalins nurodytus trūkumus.

Asmuo, kreipdamasis dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos apie jų techninę būklę išdavimo, Inspekcijai turi pateikti:

1. Laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti: pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris; energetikos įrenginių rūšis (elektros, šilumos, dujų, naftos). Prašymas pildomas tuomet, jeigu paslauga užsakoma ne per Elektroninių paslaugų portalą. Prašymas
Prašymas
2.

Dokumentus, nurodytus sąrašuose, sudarytuose pagal energetikos sektorius ir energetikos objektus (Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95)

Pažyma išduodama tik, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą ir Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos yra pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas, kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

Elektros sektorius
Šilumos sektorius
Dujų sektorius
Naftos sektorius

Nuo 2019 m. gegužės 2 -osios vartotojai į VEI dėl prašymo išduoti pažymą gali kreiptis tik nuotoliniu būdu, prašymą ir reikiamus dokumentus pateikdami per Elektroninius valdžios vartus. 

Per „Elektroninius valdžios vartus" – www.epaslaugos.lt,  užsakant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo paslaugą, atskiro prašymo pateikti nereikia, kadangi pildoma elektroninė paslaugos užsakymo forma;

 

 

Paslauga suteikiama per tris darbo dienas nuo jos užsakymo, jei pateikti visi dokumentai.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų (nuo 2019 liepos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1-112

Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimas: Paslaugų įkainiai 
 – energetikos įrenginių galia iki 30 kW 30 eurų
 – energetikos įrenginių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW 

30 eurų + po 1,50 euro už kiekvienus kitus 10 kW

 – energetikos įrenginių galia yra 1 MW ir daugiau kaip 1 MW 175,50 euro + po 30 eurų už kiekvieną kitą 1 MW
 – energetikos inžineriniai tinklai 13 eurų/val.

Mokestis už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (nuo 2019 liepos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos) teikiamas paslaugas mokamas į:

 • Luminor banke esančią a.s, LT944010051005056575, kodas 40100.
 • Įmokos kodo nėra.
 • Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti – už  energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą objektui, esančiam adresu (įrašykite adresą).
 1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 2. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261;
 3. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127;
 4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;
 5. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162;
 6. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
 7. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212;
 8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1-209;
 9. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95.

Už konkrečią energetikos sritį atsakingi Inspekcijos teritorinių skyrių pareigūnai. Administracinės paslaugos vadovai yra Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03