Leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimas