Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 18 dalyje nustatytus reikalavimus, t. y., kuris teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla ar turi leidimą gaminti elektros energiją.

Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 5.4 punktu tik tiems asmenims, kurie:

  1. atitinka Taisyklių 30.2–30.3 punktų reikalavimus,
  2. teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla;
  3. turi leidimą gaminti elektros energiją.

Dokumentų, siekiant gauti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašyme (atsisiųsti nustatytą prašymo formą) turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas (juridinio asmens) arba vardas, pavardė, juridinio ar fizinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas, veikla, kuriai prašoma leidimo, eksporto šalis, veiklos apimtis, pagrindiniai techniniai duomenys, žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą (jei toks yra), kokiu būdu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo. Taip pat turi būti išvardinti prie prašymo pridedami dokumentai. 
2. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
3. Juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopija;
4. Pareiškėjo turimo galiojančio leidimo verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla arba leidimo gaminti elektros energiją kopija;
5. Pareiškėjo rašytinis paaiškinimas dėl elektros energijos eksporto valstybėje esančio numatomo pirkėjo, pateikiant atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti  elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);
6. Pareiškėjo rašytinis paaiškinimas dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, nurodant elektros energijos eksporto valstybę ir valstybes, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.
7. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo eksportuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti kartu su lydraščiu (papildomų dokumentų lydraščio forma), kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, pirminio prašymo pateikimo data ir numeris arba Inspekcijos rašto, kuriuo prašoma patikslinti informaciją, data ir numeris.

Visus dokumentus galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į Inspekciją, adresu Mortos g. 10, Vilnius;
  • paštu ar per pasiuntinį, adresu Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius;
  • el. paštu paslaugos@vei.lt. Dokumentai, teikiami šiuo el. paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirašyti elektroniniu parašu galite tais atvejais, kai turite asmens tapatybės kortelę su elektroniniu parašu, elektroninį parašą lustinėje kortelėje arba saugioje USB laikmenoje, paspaudę Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos puslapyje nuorodą – https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create. Taip pat pasirašyti galite ir mobiliu parašu.

Paslauga suteikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo kartu su reikiamais duomenimis ir dokumentais gavimo dienos.

Paslaugos pavadinimas Rinkliavos dydis eurais
 už leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00

Valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą arba dublikato išdavimą patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 (2015-08-10 TAR, Dok. Nr. 12184).

Valstybės rinkliava už šią paslaugą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas – 5782.

Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais: kai sumokėta daugiau negu nustatytas valstybės rinkliavos dydis; jeigu paslaugos nesuteikiamos. Šiuo atveju valstybės rinkliavos mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodomos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

Paslaugą teikia Planavimo ir kontrolės skyrius. Paslaugos vadovas – Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22