Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Leidimai gaminti elektros energiją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

 1. pastatė naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
 2. padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:
  • išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naująjį, netenka galios;
  • naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas papildomai įrengtai elektros energijos gamybos įrenginių galiai, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;
 3. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kita teise valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

Leidimas gaminti elektros energiją turi būti gautas baigus statyti elektros energijos gamybos įrenginius – elektrinę.

Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra – kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų, ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 51 punkto reikalavimais.

Dokumentų, teikiamų siekiant gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašyme (atsisiųsti nustatytą prašymo formą) turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas (juridinio asmens) arba vardas, pavardė, juridinio ar fizinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas, veikla, kuriai prašoma leidimo, teritorija, kurioje numatoma verstis veikla, veiklos apimtis, pagrindiniai techniniai duomenys, žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą (jei toks yra), kokiu būdu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo. Taip pat turi būti išvardinti prie prašymo pridedami dokumentai. 
2. Dokumentai, patvirtinantys, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma);
3. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. SVARBU! „Elektroniniuose valdžios vartuose“ paslaugą užsakyti gali tik tie asmenys, kurie nėra už ją iš anksto sumokėję – už paslaugą sumokama per sistemą gavus paslaugos apmokėjimo užduotį. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo gaminti elektros energiją išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Dokumentų, teikiamų siekiant gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašyme (atsisiųsti nustatytą prašymo formą) turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas (juridinio asmens) arba vardas, pavardė, juridinio ar fizinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas, veikla, kuriai prašoma leidimo, teritorija, kurioje numatoma verstis veikla, veiklos apimtis, pagrindiniai techniniai duomenys, žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą (jei toks yra), kokiu būdu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo. Taip pat turi būti išvardinti prie prašymo pridedami dokumentai. 
2. Statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statinių statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;
3. Dokumentai, patvirtinantys, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma);
4. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:
4.1. dokumentai, pagrindžiantys elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;
4.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotas kokybės pažymėjimas (sertifikatas, pasas) ir dokumentai, patvirtinantys naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams [1];
5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtinta kopija ir dokumentas, patvirtinantis šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai;
6. Dokumentas, pagrindžiantis, kad energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu;
7. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas – fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopija;
8. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
9. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. SVARBU! „Elektroniniuose valdžios vartuose“ paslaugą užsakyti gali tik tie asmenys, kurie nėra už ją iš anksto sumokėję – už paslaugą sumokama per sistemą gavus paslaugos apmokėjimo užduotį.Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo gaminti elektros energiją išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas (Taisyklių 52 p.), jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 5 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose. Tuo atveju, jei asmuo ketina patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus, jis šių Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei leidimą gaminti elektros energiją nurodytą šių Taisyklių 51 punkte.

Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti kartu su lydraščiu (papildomų dokumentų lydraščio forma), kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, pirminio prašymo pateikimo data ir numeris arba Inspekcijos rašto, kuriuo prašoma patikslinti informaciją, data ir numeris.

[1] 4.1 ir 4.2 p. nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 4.2 papunktis netaikomas tokiems įrenginiams, naudojantiems biokurą, jei šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai.

Visus dokumentus galima pateikti:

 • per „Elektroninius valdžios vartus" – www.epaslaugos.lt;
 • el. paštu paslaugos@vei.lt. Dokumentai, teikiami šiuo el. paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirašyti elektroniniu parašu galite tais atvejais, kai turite asmens tapatybės kortelę su elektroniniu parašu, elektroninį parašą lustinėje kortelėje arba saugioje USB laikmenoje, paspaudę Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos puslapyje nuorodą – https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create. Taip pat pasirašyti galite ir mobiliu parašu;
 • tiesiogiai atvykus į Inspekciją, adresu Mortos g. 10, Vilnius;
 • paštu ar per pasiuntinį, adresu Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius.

Paslauga suteikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo kartu su reikiamais duomenimis ir dokumentais gavimo dienos.

Paslaugos pavadinimas Rinkliavos dydis eurais
 už leidimo gaminti elektros energiją:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00

Valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą arba dublikato išdavimą patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 (2015-08-10 TAR, Dok. Nr. 12184).

Valstybės rinkliava už šią paslaugą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas – 5782.

Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais: kai sumokėta daugiau negu nustatytas valstybės rinkliavos dydis; jeigu paslaugos nesuteikiamos. Šiuo atveju valstybės rinkliavos mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodomos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

Paslaugą teikia Planavimo ir kontrolės skyrius. Paslaugos vadovas – Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22