Leidimo tiesti tiesioginę liniją išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas elektros energijos gamintojui, kai tiesiogine linija ketinama sujungti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių objektus, arba elektros energijos gamintojo ir vartotojo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų tinklų, objektus. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik tuo atveju, kai tinklų operatoriai atsisako leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

Dokumentų, kuriuos būtina pateikti siekiant gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašyme (atsisiųsti nustatytą prašymo formą) turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas (juridinio asmens) arba vardas, pavardė, juridinio ar fizinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas, veikla, kuriai prašoma leidimo, teritorija, kurioje numatoma verstis veikla, veiklos apimtis, pagrindiniai techniniai duomenys, žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą (jei toks yra), kokiu būdu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo. Taip pat turi būti išvardinti prie prašymo pridedami dokumentai. 
2. Pareiškėjo rašytinis paaiškinimas dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;
3. Dokumentas (teritorijų planavimo dokumentas, topografinė nuotrauka ar teritorijos žemėlapis), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti pareiškėjo padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;
4. Sutartis su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš pareiškėjo ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;
5. Dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais;
6. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas – fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopija;
7. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
8. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo tiesti tiesioginę liniją išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Atskirą prašymą gauti naują leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

  • praplėsti (papildyti), pakeisti leidime nurodytą teritoriją;
  • išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti kartu su lydraščiu (papildomų dokumentų lydraščio forma), kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, pirminio prašymo pateikimo data ir numeris arba VEI rašto, kuriuo prašoma patikslinti informaciją, data ir numeris.

Visus dokumentus galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į Inspekciją, adresu Mortos g. 10, Vilnius;
  • paštu ar per pasiuntinį, adresu Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius;
  • el. paštu paslaugos@vei.lt. Dokumentai, teikiami šiuo el. paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirašyti elektroniniu parašu galite tais atvejais, kai turite asmens tapatybės kortelę su elektroniniu parašu, elektroninį parašą lustinėje kortelėje arba saugioje USB laikmenoje, paspaudę Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos puslapyje nuorodą – https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create. Taip pat pasirašyti galite ir mobiliu parašu.

Paslauga suteikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo kartu su reikiamais duomenimis ir dokumentais gavimo dienos.

Paslaugos pavadinimas Rinkliavos dydis eurais
 už leidimo tiesti tiesioginę elektros liniją:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00

Valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą arba dublikato išdavimą patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 (2015-08-10 TAR, Dok. Nr. 12184).

Valstybės rinkliava už šią paslaugą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas – 5782.

Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais: kai sumokėta daugiau negu nustatytas valstybės rinkliavos dydis; jeigu paslaugos nesuteikiamos. Šiuo atveju valstybės rinkliavos mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodomos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

Paslaugą teikia Planavimo ir kontrolės skyrius. Paslaugos vadovas – Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas. 

Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22