Skundų nagrinėjimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Inspekcija nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Skundai dėl Inspekcijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padaryto asmens, nurodyto skunde, teisių ar teisėtų interesų pažeidimo, nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundas negali būti išnagrinėtas, Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų nagrinėjimo terminas. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama raštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti skundo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Inspekcija atsisako nagrinėti skundą jeigu:

 1. pagal kompetenciją negali priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo ir jo nenagrinėja, tuomet Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai raštu praneša pareiškėjui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti skundą nagrinėti pagal kompetenciją, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui paaiškindama jo skundo nenagrinėjimo priežastis;
 2. skunde nėra nurodyta asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų kontaktinių duomenų ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;
 3. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;
 4. asmens vardu skundą padavė neįgaliotas asmuo;
 5. paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu Inspekcija arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas jau yra pateikęs atsakymą arba priėmęs sprendimą ir pareiškėjas nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
 6. skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba elektroniniu paštu atsiųsta skundo skaitmeninė kopija, yra nepasirašytas ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo;
 7. skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Inspekcija negali tokio skundo išnagrinėti.

Apie Inspekcijos sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą priima ir pasirašo Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. Inspekcijos sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas skundo nagrinėjimo atsisakymo pagrindas.

Atsisakymas nagrinėti skundą pareiškėjui neatima galimybės vėl kreiptis į Inspekciją tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios skundą priimti nagrinėti.

Kreipiantis į Inspekciją, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. skundą, kurį pasirašo pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo (rekomenduojama skundo forma Skundas.docSkundas.pdf.);
 2. skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi;
 3. įgaliojimą, jei pareiškėjui atstovauja atstovas.

Skundas turi būti surašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į Inspekciją raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

Pareiškėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, pateikdami dokumentus Inspekcijai privalo nurodyti, kurie duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko, profesinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir kurių duomenų konfidencialumas turi būti užtikrintas. Inspekcija gali nepripažinti jai pateiktos informacijos konfidencialia, jeigu įstatymas nustato, kad tokia informacija nėra laikoma konfidencialia.

Jeigu pateiktas skundas neatitinka Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-83 12–15 punktų reikalavimų, arba Inspekcija mano, jog būtina patikslinti skundo esmę ar skundo reikalavimus, pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, Inspekcija raštu informuoja pareiškėją apie šalintinus skundo trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų terminą jiems pašalinti. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepašalinus nurodytų trūkumų, Inspekcija atsisako nagrinėti skundą.

Pateiktame skunde turi būti nurodyta:

 1. institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas;
 2. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), taip pat įgalioto asmens, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);
 3. skundžiamo asmens vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas);
 4. konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas;
 5. teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas);
 6. pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas;
 7. informacija, ar tų pačių šalių skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas VEI ar kitoje skundus nagrinėjančioje institucijoje;
 8. informacija, ar teismas nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu;
 9. pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami;
 10. skundo surašymo vieta ir data.

Skundas turi būti išsamus ir konkretus, teisių ar teisėtų interesų pažeidimas turi būti nurodytas glaustai ir aiškiai, tiksliai suformuluotas reikalavimas pagal Inspekcijai suteiktą kompetenciją.

Skundą pasirašo pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu skundą pasirašo įgaliotas asmuo, prie pateikiamo skundo pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo įgaliojimus, arba nurodomas elektroninio įgaliojimo identifikavimo kodas ir fizinio asmens kodas.

Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo rašytiniu pavedimu (rezoliucija) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos priima sprendimą dėl skundo priėmimo ir nagrinėjimo. Tai laikoma skundo nagrinėjimo pradžia.

Inspekcija atsisako nagrinėti skundą jeigu:

 1. pagal kompetenciją negali priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo ir jo nenagrinėja, tuomet Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai raštu praneša pareiškėjui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti skundą nagrinėti pagal kompetenciją, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui paaiškindama jo skundo nenagrinėjimo priežastis;
 2. skunde nėra nurodyta asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų kontaktinių duomenų ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;
 3. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;
 4. asmens vardu skundą padavė neįgaliotas asmuo;
 5. paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu Inspekcija arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas jau yra pateikęs atsakymą arba priėmęs sprendimą ir pareiškėjas nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
 6. skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba elektroniniu paštu atsiųsta skundo skaitmeninė kopija, yra nepasirašytas ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo;
 7. skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Inspekcija negali tokio skundo išnagrinėti.

Apie Inspekcijos sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą priima ir pasirašo Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. Inspekcijos sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas skundo nagrinėjimo atsisakymo pagrindas.

Atsisakymas nagrinėti skundą pareiškėjui neatima galimybės vėl kreiptis į Inspekciją tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios skundą priimti nagrinėti.

 

Visi dokumentai gali būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar pateikiami asmeniškai. Elektroniniu paštu siunčiamas skundas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu.

Asmenų priėmimo vietos adresas, darbo valandos, telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Pareiškėjo informavimas apie Inspekcijos priimtus sprendimus dėl skundo priėmimo, duomenų tikslinimo, skundo nagrinėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo ir pan. vykdomas pareiškėjo nurodytu pageidaujamu būdu, o jei būdas nenurodytas – tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas.

Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundas negali būti išnagrinėtas, Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų nagrinėjimo terminas. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama raštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti skundo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Gauti skundai nagrinėjami teritoriniu principu, jeigu Inspekcijos viršininkas nenusprendžia kitaip.

Skundų priėmimo vietos adresas ir telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Skundai priimami darbo dienomis Inspekcijos darbo valandomis, taip pat papildomu laiku, nurodytu interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ siltyje „Asmenų aptarnavimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22