Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti

Kreipiantis į Inspekciją, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. skundą, kurį pasirašo pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo (rekomenduojama skundo forma Skundas.docSkundas.pdf.);
 2. skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi;
 3. įgaliojimą, jei pareiškėjui atstovauja atstovas.

Skundas turi būti surašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į Inspekciją raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

Pareiškėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, pateikdami dokumentus Inspekcijai privalo nurodyti, kurie duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko, profesinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir kurių duomenų konfidencialumas turi būti užtikrintas. Inspekcija gali nepripažinti jai pateiktos informacijos konfidencialia, jeigu įstatymas nustato, kad tokia informacija nėra laikoma konfidencialia.

Jeigu pateiktas skundas neatitinka Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-83 12–15 punktų reikalavimų, arba Inspekcija mano, jog būtina patikslinti skundo esmę ar skundo reikalavimus, pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, Inspekcija raštu informuoja pareiškėją apie šalintinus skundo trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų terminą jiems pašalinti. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepašalinus nurodytų trūkumų, Inspekcija atsisako nagrinėti skundą.

Pateiktame skunde turi būti nurodyta:

 1. institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas;
 2. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), taip pat įgalioto asmens, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);
 3. skundžiamo asmens vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas);
 4. konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas;
 5. teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas);
 6. pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas;
 7. informacija, ar tų pačių šalių skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas VEI ar kitoje skundus nagrinėjančioje institucijoje;
 8. informacija, ar teismas nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu;
 9. pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami;
 10. skundo surašymo vieta ir data.

Skundas turi būti išsamus ir konkretus, teisių ar teisėtų interesų pažeidimas turi būti nurodytas glaustai ir aiškiai, tiksliai suformuluotas reikalavimas pagal Inspekcijai suteiktą kompetenciją.

Skundą pasirašo pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu skundą pasirašo įgaliotas asmuo, prie pateikiamo skundo pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo įgaliojimus, arba nurodomas elektroninio įgaliojimo identifikavimo kodas ir fizinio asmens kodas.

Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo rašytiniu pavedimu (rezoliucija) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos priima sprendimą dėl skundo priėmimo ir nagrinėjimo. Tai laikoma skundo nagrinėjimo pradžia.

Inspekcija atsisako nagrinėti skundą jeigu:

 1. pagal kompetenciją negali priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo ir jo nenagrinėja, tuomet Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai raštu praneša pareiškėjui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti skundą nagrinėti pagal kompetenciją, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui paaiškindama jo skundo nenagrinėjimo priežastis;
 2. skunde nėra nurodyta asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų kontaktinių duomenų ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;
 3. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;
 4. asmens vardu skundą padavė neįgaliotas asmuo;
 5. paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu Inspekcija arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas jau yra pateikęs atsakymą arba priėmęs sprendimą ir pareiškėjas nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
 6. skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba elektroniniu paštu atsiųsta skundo skaitmeninė kopija, yra nepasirašytas ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo;
 7. skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Inspekcija negali tokio skundo išnagrinėti.

Apie Inspekcijos sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą priima ir pasirašo Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. Inspekcijos sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas skundo nagrinėjimo atsisakymo pagrindas.

Atsisakymas nagrinėti skundą pareiškėjui neatima galimybės vėl kreiptis į Inspekciją tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios skundą priimti nagrinėti.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24