Paslaugos aprašymas

Inspekcija nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Skundai dėl Inspekcijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padaryto asmens, nurodyto skunde, teisių ar teisėtų interesų pažeidimo, nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundas negali būti išnagrinėtas, Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų nagrinėjimo terminas. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama raštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti skundo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Inspekcija atsisako nagrinėti skundą jeigu:

  1. pagal kompetenciją negali priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo ir jo nenagrinėja, tuomet Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai raštu praneša pareiškėjui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti skundą nagrinėti pagal kompetenciją, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui paaiškindama jo skundo nenagrinėjimo priežastis;
  2. skunde nėra nurodyta asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų kontaktinių duomenų ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;
  3. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;
  4. asmens vardu skundą padavė neįgaliotas asmuo;
  5. paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu Inspekcija arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas jau yra pateikęs atsakymą arba priėmęs sprendimą ir pareiškėjas nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
  6. skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba elektroniniu paštu atsiųsta skundo skaitmeninė kopija, yra nepasirašytas ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo;
  7. skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Inspekcija negali tokio skundo išnagrinėti.

Apie Inspekcijos sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą priima ir pasirašo Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. Inspekcijos sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas skundo nagrinėjimo atsisakymo pagrindas.

Atsisakymas nagrinėti skundą pareiškėjui neatima galimybės vėl kreiptis į Inspekciją tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios skundą priimti nagrinėti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24