Paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundas negali būti išnagrinėtas, Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų nagrinėjimo terminas. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama raštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti skundo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24