Vartotojų ir energetikos įmonių ginčų nagrinėjimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Atsiliepimą apie suteiktos paslaugos kokybę galite pateikti el. paštu vei@vei.lt.

Inspekcija ne teismo tvarka nagrinėja vartojimo ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Vartotojas turi teisę kreiptis į Inspekciją, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, jeigu jo netenkina energetikos įmonės atsakymas ir nėra suėję vieni metai nuo kreipimosi į energetikos įmonę dienos.

Inspekcija vartojimo ginčą paprastai nagrinėja rašytinės procedūros tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus. Ginčą nagrinėjant rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalys į posėdį nekviečiamos ir ginčas nagrinėjamas joms nedalyvaujant.

Bet kurios ginčo šalies prašymu arba savo iniciatyva Inspekcija gali nuspręsti ginčą nagrinėti žodinės procedūros tvarka, kai būtina išklausyti žodinius ginčo šalių paaiškinimus ar kitais atvejais, kai ginčas gali būti geriau išnagrinėtas žodinės procedūros tvarka. Nagrinėjant ginčą žodinės procedūros tvarka, ginčo šalims ir kitiems suinteresuotiems asmenims turi būti pranešta apie posėdžio, kuriame nagrinėjamas ginčas vietą, datą ir laiką. Jeigu ginčo šalis (šalys) neatvyksta į posėdį, vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija turi teisę priimti sprendimą jai (joms) nedalyvaujant.

Inspekcija atsisako nagrinėti vartojimo ginčą šiais atvejais:

 1. vartotojo prašyme nagrinėti vartojimo ginčą nurodyto vartojimo ginčo nagrinėjimas nepriskirtas Inspekcijos kompetencijai. Šiuo atveju Inspekcija perduoda vartotojo prašymą kitai vartojimo ginčus nagrinėjančiai institucijai ir apie tai raštu praneša vartotojui;
 2. ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, teismas ar arbitražas;
 3. yra įsiteisėjęs teismo ar arbitražo sprendimas arba yra įsigaliojęs vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu arba sprendimas nutraukti ginčo nagrinėjimą;
 4. ginčo šalys sudarė susitarimą dėl vartojimo ginčo perdavimo spręsti kitam vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui, įrašytam į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą, po to, kai kilo šis ginčas;
 5. vartotojo prašyme nagrinėti vartojimo ginčą nenurodyta vartotojo vardas ir pavardė, adresas arba prašymą vartotojo vardu pateikė neįgaliotas asmuo;
 6. vartotojas kreipėsi į Inspekciją pasibaigus senaties terminui (vėliau nei per vienerius metus nuo kreipimosi į energetikos įmonę) arba prieš tai nustatyta tvarka nesikreipė į energetikos įmonę;
 7. vartotojo kreipimasis neatitinka Vartotojų teisių apsaugos įstatymo reikalavimų ir trūkumai nepašalinami per Inspekcijos nustatytą ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą;
 8. ginčo suma yra mažesnė negu 10 eurų, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių.

Inspekcijos sprendimas atsisakyti nagrinėti ginčą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vartotojo prašymo nagrinėti vartojimo ginčą ir privalomų pateikti dokumentų gavimo. Sprendimas atsisakyti nagrinėti ginčą turi būti motyvuotas. Šio sprendimo nuorašai per 3 darbo dienas išsiunčiami ginčo šalims, vartotojui taip pat grąžinamas jo prašymas nagrinėti vartojimo ginčą.

Kreipimasis į teismą po Inspekcijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas Inspekcijos sprendimo apskundimu. Inspekcijos procedūriniai sprendimai, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti vartojimo ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Inspekcijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Inspekcijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, jeigu sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.

Kreipiantis į Inspekciją, privaloma pateikti:

 1. laisvos formos prašymą nagrinėti vartojimo ginčą. Prašymą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Pateikiant prašymą elektroniniu būdu, laikoma, kad prašymas yra pasirašytas;
 2. energetikos įmonės atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją arba vartotojo kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją kopiją, jeigu pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas per Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą (per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos) negautas;
 3. vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu;
 4. prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu vartotojui atstovauja atstovas. Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, kurios narys jis yra, vietoj įgaliojimo pateikiamas dokumentas, patvirtinantis vartotojo narystę vartotojų asociacijoje;
 6. jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.
 7. Prašyme nagrinėti vartojimo ginčą turi būti nurodyta:
  1. vartotojo vardas, pavardė, adresas;
  2. energetikos įmonės, dėl kurios veiksmų (neveikimo) pateikiami reikalavimai, pavadinimas, buveinės  adresas;
  3. vartojimo sutartis, dėl kurios kyla ginčas;
  4. ginčo aplinkybės;
  5. vartotojo reikalavimas;
  6. informacija, ar ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nesprendžia teismas arba vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, ar ginčo nagrinėjimas nebuvo nutrauktas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 26 straipsnį, ar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl to paties ginčo ir ar nėra priimtas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl to paties ginčo;
  7. pridedamų dokumentų sąrašas.

Visi dokumentai gali būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar pateikiami asmeniškai. Pateikiant prašymą elektroniniu būdu – elektroniniu paštu, laikoma, kad prašymas yra pasirašytas;

Asmenų priėmimo vietos adresas, darbo valandos, telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Pareiškėjo informavimas apie Inspekcijos priimtus sprendimus dėl prašymo išnagrinėti ginčą priėmimo, duomenų tikslinimo, ginčo nagrinėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo ir pan. vykdomas pareiškėjo nurodytu pageidaujamu būdu, o jei būdas nenurodytas – tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas.

Vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai Inspekcija gavo visus privalomus pateikti dokumentus. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, Inspekcija gali šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų. Ginčo šalims turi būti pranešta apie šio termino pratęsimą.

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

 

Gauti prašymai išnagrinėti vartojimo ginčą nagrinėjami teritoriniu principu, jeigu Inspekcijos viršininkas nenusprendžia kitaip. Paslaugos vadovas – Inspekcijos viršininkas ir Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai. Kontaktiniai duomenys pateikiami  interneto svetainėje skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22