Istorija

Vartotojų elektros įrenginių valstybinė priežiūra Lietuvoje pradėta vykdyti 1948 metais, įsteigus Energijos realizavimo įmonę. Tuo metu buvo atliekama tik elektros įrenginių valstybinė priežiūra, kurią vykdė Energijos realizavimo įmonės ir teritorinių skyrių inspektoriai. Buvo įsteigtos šios inspektorių grupės: pramonės įmonių, nepramoninių vartotojų, žemės ūkio ir buities vartotojų. 

Vartotojų šilumos įrenginių valstybinė priežiūra pradėta vykdyti 1966 metais Energijos realizavimo įmonėje įsteigus Šilumos inspekciją. Tačiau, 1968 metais įsteigus Gamybinę termofikacijos valdybą (GTV), Šilumos inspekcija su visu personalu buvo perduota šiai valdybai. Inspektoriams metodiškai vadovavo GTV šilumos inspekcijos skyrius, o patys inspektoriai dirbo „Šilumos tinklų“ įmonėse.

Be valstybinės elektros įrenginių priežiūros, inspektorių funkcijose dar buvo numatyti tokie darbai :elektros energijos apskaitos prietaisų keitimas, plombavimas ir tikrinimas, paslaugų skolininkams išjungimas, elektros energijos vartojimo užduotų režimų tikrinimas.

Energijos realizavimo įmonė energetikos valstybinės priežiūros klausimais buvo tiesiogiai pavaldi Sovietų Sąjungos valstybinės energetikos priežiūros inspekcijai, rengė jai kasmetines nuveiktų darbų ataskaitas.

Pakeitus Sovietų Sąjungos valstybinės energetikos priežiūros inspekcijos struktūrą 1983 metais, įsteigtos keturios regioninės Energetikos valstybinės priežiūros valdybos. Nuo tada Lietuvos energetikos priežiūros įmonė (Energijos realizavimo įmonės pavadinimas pakeistas 1981 metais) tapo tiesiogiai pavaldi Vakarų energetikos valstybinės priežiūros valdybai, kuri buvo įsteigta Kijeve (Ukraina).

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nuo 1990 metų vartotojų elektros ir šilumos įrenginių valstybinė priežiūra buvo pavesta akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ filialams – elektros ir šilumos tinklų įmonėms, tačiau praktiškai priežiūros inspektoriai sprendė tik energijos realizavimo ir vartojimo režimų klausimus.

Energetikos sistemos įmonių energetikos įrenginių valstybinę priežiūrą atliko Sovietų Sąjungos energetikos ministerijos žinybinė inspekcija, kurios apmokamas personalas dirbo Lietuvoje.

Siekiant efektyviai ir saugiai vartoti dujas bei suteikti šiai problemai svarbą, 1970 metais buvo įsteigta Sovietų Sąjungos dujų pramonės ministerija, kuriai tapo pavaldi Valstybinė dujų priežiūros inspekcija. Šios inspekcijos pagrindinė užduotis buvo kontroliuoti Lietuvos teritorijoje esančiose įmonėse ir organizacijose racionalų gamtinių dujų vartojimą bei Dujų vartojimo taisyklių liaudies ūkyje laikymąsi. Tuo tikslu Lietuvoje buvo įsteigtas šios inspekcijos padalinys – Lietuvos teritorinė dujų priežiūros inspekcija, kuri gyvavo iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Panaikinta 1991 metais.

Energetikos valstybinė inspekcija (EVI), įkurta 1995 metais, perėmė anksčiau veikusių keturių valstybinių inspekcijų funkcijas, o energetikos ministro įsakymu, energijos ir dujų tiekėjams buvo uždrausta atlikti vartotojų energetikos įrenginių valstybinę priežiūrą. EVI dujų sektoriui buvo suteikti įgaliojimai vykdyti buvusios Lietuvos teritorinės dujų priežiūros inspekcijos atliekamas dujų sistemų įrenginių efektyvaus darbo priežiūros ir kontrolės funkcijas, taip pat buvusio Valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto vykdytą dujų sistemų įrenginių eksploatavimo priežiūros ir kontrolės patikimumo ir saugos klausimais funkcijas.

EVI pavadinimas į Valstybinę energetikos inspekciją (VEI) pakeistas 2002 metais. Pagrindinis VEI tikslas – atlikti fizinių ir juridinių asmenų energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, kad būtų užtikrintas patikimas, efektyvus ir saugus energetikos išteklių tiekimas ir vartojimas.

Šiuo metu energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinė kontrolė vykdoma visoje Lietuvos teritorijoje, neatsižvelgiant į nuosavybės valdymo formą ir energetikos įrenginių galią. VEI neatlieka branduolinės energetikos objektų saugos valstybinės priežiūros ir kontrolės, tai Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos prerogatyva, tačiau VEI kontroliuoja Ignalinos atominės elektrinės elektros ir šilumos įrenginius. VEI kontrolės objektai – energijos gamintojų, tiekėjų ir vartotojų elektros, šilumos bei angliavandenilinių dujų, naudojamų kurui, įrenginiai, naftos ir jos produktų įrenginiai, energijos išteklių valstybės ir rezervinės atsargos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-11