Vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių reikalavimais, Inspekcijos priimti sprendimai neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato energetikos įrenginiams eksploatuoti, sustabdyti atestato galiojimą arba panaikinti atestato galiojimą gali būti skundžiami Atestavimo ginčų komisijai (toliau – Apeliacinė komisija).

Apeliacinės komisijos uždavinys

objektyviai išnagrinėti atestuojamo ūkio subjekto ir (ar) energetikos darbuotojo skundą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

Funkcijos

 • spręsti ginčus dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių taikymo;
 • spręsti ginčus dėl Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų taikymo.

Apeliacinė komisija dirba vadovaudamasi Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintu Apeliacinės komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335. 

Į Apeliacinės komisijos sudėtį paskirti Inspekcijos atstovai:

 • Andrius Daščioras – l. e. Inspekcijos viršininko pareigas (Apeliacinės komisijos pirmininkas);
 • Birutė Iveta Jagminienė – Inspekcijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja (Apeliacinės komisijos pirmininko pavaduotoja).

Vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95, reikalavimais:

Inspekcijos viršininko įsakymu skiriami atstovai į statybos užbaigimo komisijas šiuose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose):

 1. 50 MW ir didesnės galios elektrinėse ir katilinėse;
 2. 110 kV ir didesnės įtampos elektros perdavimo tinkluose, jų priklausiniuose;
 3. magistraliniuose dujotiekiuose;
 4. 25 000 000 m3 ir didesnių gamtinių dujų saugyklose;
 5. suskystintų gamtinių dujų importo terminaluose ir saugyklose;
 6. magistraliniuose naftotiekiuose, produktotiekiuose;
 7. naftos perdirbimo įmonėse, kurios perdirba 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus;
 8. 10 000 m3 ir didesniuose naftos, naftos produktų terminaluose ir saugyklose;
 9. mažesnėse negu 50 MW galios elektrinėse ir katilinėse, kai statybos ar rekonstrukcijos sąmatinė 7,24 mln. Eur ir didesnė;
 10. kituose energetikos objektuose, kurių svarbą valstybei pripažįsta Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Inspekcijos atstovus į statybos užbaigimo komisijas kituose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose) skiria Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai.

Inspekcijos atstovų dalyvavimo statinių užbaigimo komisijose tikslai:

 • patikrinti, ar energetikos objektas (statinys) ar energetikos įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius, ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;
 • patikrinti, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;
 • patikrinti, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

Vadovaujantis Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80, avariją ar sutrikimą, įvykusį valstybinės svarbos energetikos objektuose, tiria Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta komisija. 

Kituose energetikos objektuose ar vartotojų energetikos įrenginiuose įvykusius sutrikimus ar avarijas tiria Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų potvarkiu sudaryta komisija, į kurios sudėtį įtraukiami energetikos įrenginio savininko ar valdytojo ir eksploatuojančio pagal sutartį asmens, taip pat pagal savo kompetenciją kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų priežiūros institucijų ir (ar) įstaigų atstovai. Įmonės, susijusios su įvykiu, siūlo į komisijos sudėtį savo atstovus, jų dalyvavimo tyrime klausimą sprendžia komisiją paskyręs pareigūnas.

Komisijos tikslas – nustatyti avarijų, sutrikimų priežastis, numatyti priemones panašiems atvejams išvengti, įvertinti energetikos įrenginių veikimo patikimumą, saugumą, darbuotojų veiksmus.

Vadovaujantis Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 594, į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-292 sudarytos Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sudėtį paskirti:

 • Ivanas Podmasko – Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas (pagrindinis komisijos narys);
 • Irena Zaliauskienė – Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė (pavaduojanti komisijos narė).

Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisiją techniškai aptarnauja Inspekcija, atlikdama Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos apraše numatytas funkcijas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17