Teisės aktai, reglamentuojantys Valstybinės energetikos inspekcijos veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą

Lietuvos Respublikos įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;
 3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;
 5. Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 9. Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas;
 10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 11. Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas;
 12. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
 13. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas;
 14. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;
 15. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas;
 16. Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

 1. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343;
 2. Avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783;
 3. Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12;
 4. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966;
 5. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro teisės aktai

 1. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80;
 2. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
 3. Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
 4. Apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335;
 5. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145;
 6. Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-264;
 7. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70;
 8. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
 9. Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159;
 10. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-149;
 11. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261;
 12. Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-83;
 13. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1-209;
 14. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181;
 15. Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187;
 16. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai

 1. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382;
 2. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, ataskaitų pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-383;
 3. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-384;
 4. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų ir institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-23;
 5. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1R-94.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 1. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432;
 2. Energijos efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-270.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 1. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538;
 2. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;
 3. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748;
 4. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;
 5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971.

Kolegialių institucijų teisės aktai

 1. Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61.

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymai

 1. Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-116;
 2. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1V-61;
 3. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modelis, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-148, įsakymo pakeitimas – 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-102 (2016-12-28 TAR, Dok. Nr. 29696);
 4. Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1V-84;
 5. Gamintojų pagaminto remtino elektros energijos kiekio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1V-11;
 6. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-12 „Dėl Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formos patvirtinimo“;
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95;
 8. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu 1V-42, įsakymo pakeitimas – 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-41 (2018-05-08 TAR, Dok. Nr. 7465);
 9. Įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-58;
 10. Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčų neteisminio sprendimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos procedūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1V-27;
 11. Taikinamojo tarpininkavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1V-51;
 12. Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-43;
 13. Sertifikavimo įstaigos vykdomų atestavimo procedūrų patikrinimo akto forma, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 16 d. Nr. 1V-59;
 14. Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-103;
 15. Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, įsakymo pakeitimas 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1V-40 (2018-05-04 TAR, Dok. 7216);
 16. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinių remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-37;
 17. Energijos  vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklės,  patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko  2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1V-16;
 18. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 1V-10 „Dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“(Sąrašas papildytas 2018-01-31);
 19. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V -29. (Sąrašas papildytas 2018-03-30).
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-18