Sertifikavimo schemų derinimas

Inspekcija, vadovaudamasi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-43 patvirtintame Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tvarkos apraše, įsakymo pakeitimas 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1V-7 (2018-01-18 TAR, Dok. Nr. 827), (toliau – Aprašas) nurodytais reikalavimais, derina sertifikavimo įstaigų parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.

Sertifikavimo įstaigos, norinčios su Inspekcija suderinti parengtą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nurodytus dokumentus, Inspekcijai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos suderinimo. Prašymas turi būti pildomas atsižvelgiant į rekomendacijas, nurodytas Aprašo 7 punkte. Kartu su prašymu turi būti pateikti Aprašo 8 punkte išvardyti dokumentai.

Sertifikavimo įstaigos prašymo nagrinėjimas truks iki 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo Inspekcijoje dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas dar iki 20 darbo dienų, jei prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio organizavimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-19