Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų vertinimas

Energetikos įrenginių patikrinimus VEI atlieka vertindama asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, pateiktas energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas - šis alternatyvus energetikos įrenginių patikrinimo būdas įtvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Tikrinami ūkio subjektų – fizinių ir juridinių asmenų – valdomi ir (arba) eksploatuojami energetikos įrenginiai, priklausantys vienai iš šių energetikos įrenginių grupei:

elektros energijos nuo 30 kW iki 250 kW galios vartotojų įrenginiai (anketa);
elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) iki 100 kW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius (anketa);
šilumos įrenginiai nuo 100 kW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo (anketa);
šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 250 kW iki 400 kW (anketa);
dujų įrenginiai nuo 100 kW iki 400 kW galios (anketa).

Šių energetikos įrenginių tikrinimas bus atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-103 patvirtintame Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos apraše nustatytais reikalavimais, įsakymo pakeitimas –  2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-32.

Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas pildyti prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos VEI interneto svetainėje.