DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų teikimas 13
  • 1. Per kokį terminą turi būti pateikta energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracija gavus kvietimą ją pateikti?

   Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaraciją būtina pateikti atsižvelgiant į Valstybinės energetikos inspekcijos specialistų raštiškame kvietime nurodytus terminus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 2. Kas turi pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaraciją?

   Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaraciją turi pateikti šio įrenginio savininkas arba jo įgaliotas asmuo, kuris atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 3. Ką daryti, jei nėra paskirtas asmuo, atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą?

   Energetikos įrenginio savininkas turi paskirti asmenį, atsakingą už energetikos įrenginių eksploatavimą, arba sudaryti sutartį su bendrove, kuri eksploatuos energetikos įrenginius.

   Primename, kad energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą gali vykdyti tik Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius turintis ūkio subjektas (fizinis ar juridinis asmuo). Visi ūkio subjekto darbuotojai, eksploatuojantys energetikos įrenginius, privalo būti atestuoti ir turėti energetikos darbuotojų pažymėjimus.

   Atnaujinta: 2017 05 23

  • 4. Kokiu būdu turi būti pateiktos energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijos?

   Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu.

   Prisijungti prie deklaravimo sistemos galima interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, skiltyje „Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų vertinimas“.

   Šioje skiltyje taip pat rasite energetikos įrenginių energetikos įrenginių (elektros, šilumos, dujų) eksploatavimo ir techninės būklės anketas, kurias užpildžius reikia pateikti kartu su deklaracija apie energetikos įrenginio atitiktį teisės aktų reikalavimams.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 5. Kas bus, jei energetikos įrenginio eksploatavimo deklaracija nebus pateikta laiku?

   Jei ūkio subjektas deklaracijos nepateiks vėliausiai iki rugsėjo 30 dienos, šio ūkio subjekto eksploatuojami energetikos įrenginiai bus tikrinami ateinančiais metais per planinį patikrinimą.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 6. Jei energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracija bus pateikta laiku, ar bus atliekamas energetikos įrenginio patikrinimas?

   Valstybinės energetikos inspekcijos specialistai, gavę ir įvertinę energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas, spręs, kuriuos energetikos įrenginius patikrinti ateinančiais metais per planinius patikrinimus – planuojama patikrinti ne mažiau kaip 1 proc. nuo visų ūkio subjektų, tinkamai pateikusių deklaracijas, taip pat bus atliekami tų energetikos įrenginių patikrinimai, kuriuos eksploatuojantys ar valdantys asmenys iki rugsėjo 30 dienos nebus pateikę deklaracijų ar jų nepatikslinę ir įtariant, kad deklaracijose pateikti duomenys yra klaidingi.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 7. Ar teikti energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaraciją tuomet, jei negautas kvietimas?

   Jei kvietimas negautas, energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijos teikti nereikia.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 8. Kokios galios energetikos įrenginiai bus tikrinami deklaruojant jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas turi teikti ūkio subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys – eksploatuojantys ar valdantys energetikos įrenginius, priskiriamus vienai iš šių energetikos įrenginių grupių:

   1. elektros energijos nuo 30 kW iki 250 kW galios vartotojų įrenginiai;
   2. elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) iki 100 kW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius;
   3. šilumos įrenginiai nuo 100 kW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;
   4. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 250 kW iki 400 kW;
   5. dujų įrenginiai nuo 100 kW iki 400 kW galios.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 9. Kur nurodoma energetikos įrenginio galia?

   Energetikos įrenginių galia nurodoma šių įrenginių techniniuose dokumentuose ir eksploatavimo instrukcijose.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 10. Jei energetikos įrenginio galia yra didesnė arba mažesnė? Kas tuomet?

   Jei eksploatuojamų energetikos įrenginių galia yra didesnė, tokie energetikos įrenginiai bus tikrinami atliekant planinius patikrinimus. Mažesnės galios įrenginiai netikrinami, todėl juos eksploatuojantys asmenys neturi teikti energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 11. Kaip elgtis, jei gautas kvietimas pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaraciją, tačiau eksploatuojamų energetikos įrenginių galia yra didesnė?

   Tokiu atveju prašoma raštu ar el. paštu informuoti Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinio skyriaus specialistą, išsiuntusį kvietimą pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaraciją, nurodant, jog energetikos įrenginių galia yra didesnė. Didesnės galios energetikos įrenginiai bus tikrinami atliekant planinius patikrinimus.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 12. Kokiu periodiškumu bus teikiamos deklaracijos apie tą patį energetikos įrenginį?

   Apie tą patį energetikos įrenginį energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijos bus teikiamos kas 6 metus.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 13. Kokie teisės aktai reglamentuoja Valstybinės energetikos inspekcijos ir ūkio subjektų veiksmus, susijusius su ūkio subjektų eksploatuojamų energetikos įrenginių priežiūros bei kontrolės vykdymu?

   Šie reikalavimai nustatyti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-103 patvirtintame Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos apraše.

   Nauja energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo forma vertinant asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, užpildytas energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas, įtvirtinta  Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

   Atnaujinta: 2017 04 05