Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas

Fizinių ir juridinių asmenų atestavimas – atestatų energetikos įrenginiams eksploatuoti išdavimas, jų galiojimo stabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ar keitimas – vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymoAsmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274, Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305 reikalavimais, ir Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106 (įsakymo pakeitimas 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1V-40 (2018-05-04 TAR, Dok. 7216), reikalavimais.

Energetikos įrenginių eksploatavimas apima tokius sudėtingus ir atsakingus darbus, kaip energetikos įrenginių technologinį valdymą, techninę priežiūrą, remontą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus. Užtikrinti tokių darbų kokybę gali tik kvalifikuoti ir atestuoti subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus, tai – tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantį dokumentą. 

Energetikos veikla neturint atestato arba jei atestato galiojimas yra sustabdytas yra draudžiama.

Daugiau apie energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „Paslaugos“.