Energetikos valstybinė kontrolė ir priežiūra

Inspekcija, siekdama užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos ir energijos išteklių gamybą, tiekimą bei vartojimą, vykdo energetikos valstybinę kontrolę ir priežiūrą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtintu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu.

Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinė kontrolė atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą.

Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginius Inspekcija kontroliuoja nuo jų prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (darbo mašinos). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.

Inspekcija, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę, taiko šias pagrindines kontrolės formas:

 • organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą;
 • kontroliuoja energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
 • kontroliuoja energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą, taip pat, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų;
 • tikrina energetikos įmonių pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius ir išduoda atestatus juos eksploatuoti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole;
 • tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų transformatorių pastočių, 35 kV įtampos elektros linijų, 10 kV įtampos skirstomųjų punktų, vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių, lokaliųjų elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų, šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai atitiktį projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas;
 • kontroliuoja valstybės energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
 • teikia išvadas statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos objektų ir įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams, kontroliuoja šiuos atestatus turinčias įmones, kaip jos laikosi norminių teisės aktų nustatytų specialiųjų reikalavimų energetikos įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu;
 • tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą;
 • taiko kitas energetikos valstybinės kontrolės formas, nustatytas teisės aktuose.

Energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė apima:

 1. energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą:

  naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95, nustatytais reikalavimais (2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-12 redakcija).

  Daugiau apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „Paslaugos“.

 2. planinius ir neplaninius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus:

  – planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinį planą ir vadovaujantis ūkio subjekto energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte (klausimyne) pateiktais klausimais. Metinis patikrinimų planas ir kontroliniai klausimynai –  energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija“, srityje „Ūkio subjektų priežiūra“.

  – neplaniniai patikrinimai atliekami esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu ir (arba) Inspekcijos viršininko pavedimu.

Elektros, šilumos, dujų, naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose įvykusios avarijos ir sutrikimai tiriami vadovaujantis Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80.

Energetikos įrenginių avarijų ar sutrikimų tyrimo tikslas – nustatyti avarijų, sutrikimų priežastis, numatyti priemones panašiems atvejams išvengti, įvertinti energetikos įrenginių veikimo patikimumą, saugumą, darbuotojų veiksmus.

2017 m. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos

Mirtini ir sunkūs buitiniai nelaimingi atsitikimai, susiję su energetikos (elektros, šilumos, dujų) ir energijos vartojimu, tiriami vadovaujantis Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 116.

Tyrimo tikslas – atlikti tyrimą, kad būtų surinkti duomenys apie mirtiną ar sunkų buitinį nelaimingą atsitikimą, susijusį su elektros, šilumos, dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, ir nustatytos šio įvykio aplinkybės, priežastys bei numatytos prevencinės priemonės.

Inspekcija, gavusi raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai.

Dėl energetikos įrenginio avarijos ar sutrikimo įvykę nelaimingi atsitikimai darbe tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118, įvertinus avariją ar sutrikimą tiriančios komisijos išvadas.

2017 m. ištirti nelaimingi atsitikimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17