Energetikos valstybinės kontrolės formos

Inspekcija, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę, taiko šias pagrindines kontrolės formas:

  • organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą;
  • kontroliuoja energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
  • kontroliuoja energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą, taip pat, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų;
  • tikrina energetikos įmonių pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius ir išduoda atestatus juos eksploatuoti;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole;
  • tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų transformatorių pastočių, 35 kV įtampos elektros linijų, 10 kV įtampos skirstomųjų punktų, vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių, lokaliųjų elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų, šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai atitiktį projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas;
  • kontroliuoja valstybės energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
  • teikia išvadas statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos objektų ir įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams, kontroliuoja šiuos atestatus turinčias įmones, kaip jos laikosi norminių teisės aktų nustatytų specialiųjų reikalavimų energetikos įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu;
  • tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą;
  • taiko kitas energetikos valstybinės kontrolės formas, nustatytas teisės aktuose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-19