Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Vartotojų DUK 14
  • Ginčų sprendimas ir skundų nagrinėjimas 14
   • Ginčų sprendimas 14
    • 1. Kas yra vartojimo ginčas?

     Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs energijos vartotojo – asmens, kurio įrenginiai yra prijungti prie energetikos įmonių valdomų energetikos objektų ir kuris perka energiją vartojimo tikslams, – ir energetikos įmonės nesutarimas dėl fakto ir (ar) teisės klausimų.

     Atnaujinta: 2016 07 12

    • 2. Kokiu būdu energijos vartotojas gali apginti savo teises ar teisėtus interesus?

     Energijos vartotojas, manantis, jog energetikos įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, ir siekiantis, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai, turi teisę kreiptis į vieną iš šių subjektų:

     • pardavėją ar paslaugų teikėją – energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimą;
     • vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, pvz., į Valstybinę energetikos inspekciją, kuri nagrinėja energijos vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
     • teismą.

     Atnaujinta: 2016 07 12

    • 3. Kur pirmiausia turi kreiptis energijos vartotojas prieš kreipdamasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę energetikos inspekciją?

     Energijos vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją, prieš kreipdamasis į Valstybinę energetikos inspekciją pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai energijos vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą.

     Pažymėtina, kad energijos vartotojas privalo kreiptis į energetikos įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

     Atnaujinta: 2016 07 12

    • 4. Kokie vartojimo ginčai sprendžiami Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

     Valstybinė energetikos inspekcija ne teismo tvarka nagrinėja energijos vartotojų ginčus, kilusius su energetikos įmonėmis, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

     Atnaujinta: 2016 07 12

    • 5. Per kiek laiko energetikos įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ir į jį atsakyti?

     Energetikos įmonė privalo neatlygintinai išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo energijos vartotojo kreipimosi gavimo dienos ir pateikti energijos vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių kopijos privalo būti pridėtos prie atsakymo.

     Atnaujinta: 2016 07 12

    • 6. Kur kreiptis energijos vartotojui, jeigu energetikos įmonė netenkina energijos vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies?

     Jeigu energetikos įmonė netenkina energijos vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, apie tai nurodoma energetikos įmonės parengtame atsakyme, kuriame taip pat turi būti nurodyta į kokią vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą, turėtų kreiptis energijos vartotojas, pvz., į Valstybinę energetikos inspekciją energijos vartotojas bus nukreiptas tuo atveju, jei ginčas tarp jo ir energetikos įmonės kilo dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

     Pažymėtina, kad energijos vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima energijos vartotojo teisės kreiptis į teismą.

     Atnaujinta: 2016 07 12

    • 7. Kokios institucijos ne teismo tvarka sprendžia vartojimo ginčus, kilusius tarp energijos vartotojo ir energetikos įmonės?

     Tarp energijos vartotojų ir energetikos įmonių kilusius vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ne teismo tvarka sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija.

     Energijos vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai, sprendžia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt).

     Atnaujinta: 2016 09 05

    • 8. Per kiek laiko energijos vartotojas turi kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją, jeigu energetikos įmonė netenkina jo reikalavimų arba tenkina juos iš dalies?

     Energijos vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją ne vėliau negu per vienerius metus nuo kreipimosi į energetikos įmonę.

     Atnaujinta: 2016 09 05

    • 9. Kokius dokumentus turi pateikti energijos vartotojas, kreipdamasis į Valstybinę energetikos inspekciją dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo?

     Energijos vartotojas, kreipdamasis į Valstybinę energetikos inspekciją, privalo pateikti:

     • laisvos formos prašymą nagrinėti vartojimo ginčą. Prašymą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Pateikiant prašymą elektroniniu būdu, laikoma, kad prašymas yra pasirašytas.
     • energetikos įmonės atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją, jeigu energetikos įmonės atsakymas per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos negautas, – vartotojo kreipimosi į energetikos įmonę kopiją;
     • vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu;
     • prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;
     • paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu vartotojui atstovauja atstovas. Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, kurios narys jis yra, vietoj įgaliojimo pateikiamas dokumentas, patvirtinantis vartotojo narystę vartotojų asociacijoje;
     • jeigu energijos vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.

     Atnaujinta: 2017 05 18

    • 10. Kokiu būdu pateikti prašymą nagrinėti vartojimo ginčą Valstybinei energetikos inspekcijai?

     Energijos vartotojas, kurio netenkina energetikos įmonės atsakymas, dėl to paties ginčo dalyko turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar elektroniniu būdu. Asmenų priėmimo vietos adresas, darbo valandos, telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainėje, adresuhttp://vei.lt/index.php?id=1944. Prašymą spręsti vartojimo ginčą gali pateikti tik energijos vartotojas, siekiantis apginti pažeistas teises ar teisėtus interesus.

     Atnaujinta: 2016 09 05

    • 11. Kokią informaciją nurodyti prašyme dėl vartojimo ginčo sprendimo?

     Energijos vartotojas prašyme nagrinėti vartojimo ginčą turi nurodyti:

     • vardą, pavardę, adresą;
     • energetikos įmonės, dėl kurios veiksmų (neveikimo) pateikiami reikalavimai, pavadinimą, buveinės adresą;
     • vartojimo sutartį, dėl kurios kyla ginčas;
     • ginčo aplinkybes;
     • energijos vartotojo reikalavimą;
     • informaciją, ar ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nesprendžia teismas arba vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, ar ginčo nagrinėjimas nebuvo nutrauktas pagal šio Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 26 straipsnį, ar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl to paties ginčo ir ar nėra priimtas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl to paties ginčo;
     • pridedamų dokumentų sąrašą.

     Jeigu energijos vartotojas pateikia ne visus privalomus pateikti dokumentus ar prašymas nagrinėti vartojimo ginčą neatitinka nustatytų reikalavimų (nenurodyta reikalaujama informacija), Valstybinė energetikos inspekcija privalo nustatyti ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų kopijų tikrumo, Valstybinė energetikos inspekcija turi teisę pareikalauti, kad vartotojas ar energetikos įmonė pateiktų dokumentų originalus.

     Atnaujinta: 2016 09 05

    • 12. Kiek laiko trunka vartojimo ginčo sprendimas Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

     Vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gauti visi pateikti privalomi dokumentai. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, Valstybinė energetikos inspekcija gali šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų. Ginčo šalys informuojamos apie termino pratęsimą.

     Atnaujinta: 2016 09 05

    • 13. Per kiek laiko ir kam galima apskųsti priimtą Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą ar procedūrinį sprendimą dėl vartojimo ginčo išsprendimo?

     Pažymime, kad kreipimasis į teismą po Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo apskundimu.

     Valstybinės energetikos inspekcijos procedūriniai sprendimai, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti vartojimo ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

     Atnaujinta: 2016 09 05

    • 14. Per kiek laiko įsigalioja Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimas ir kaip jis vykdomas?

     Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

     Įsigaliojęs Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, jeigu sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.

     Atnaujinta: 2016 09 05