Leidimai gaminti elektros energiją

Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 (toliau – Taisyklės), 5.1 punktu.

Vadovaujantis Taisyklių 8 punkto reikalavimais, leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui (fiziniam asmeniui, turinčiam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba juridiniam asmeniui, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje), kuris: 

  • pastatė naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
  • padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:
    • išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naująjį, netenka galios;
    • naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas papildomai įrengtai elektros energijos gamybos įrenginių galiai, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;
  • teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kita teise valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

Leidimas gaminti elektros energiją turi būti gautas baigus statyti elektros energijos gamybos įrenginius – elektrinę.

Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra – kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų, ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka (Taisyklių 51 p.).

Dokumentų, teikiamų siekiant gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašymas (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
2. Dokumentai, patvirtinantys, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma);
3. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinti, kad sumokėta valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo gaminti elektros energiją išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Dokumentų, teikiamų siekiant gauti leidimą gaminti elektros energiją, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašymas (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
2. Statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statinių statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;
3. Dokumentai, patvirtinantys, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma);
4. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:
4.1. dokumentai, pagrindžiantys elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;
4.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotas kokybės pažymėjimas (sertifikatas, pasas) ir dokumentai, patvirtinantys naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams [1];
5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtinta kopija ir dokumentas, patvirtinantis šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai;
6. Dokumentas, pagrindžiantis, kad energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu;
7. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas – fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopija;
8. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
9. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. SVARBU! „Elektroniniuose valdžios vartuose“ paslaugą užsakyti gali tik tie asmenys, kurie nėra už ją iš anksto sumokėję – už paslaugą sumokama per sistemą gavus paslaugos apmokėjimo užduotį. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo gaminti elektros energiją išdavimą – 65 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas (Taisyklių 52 p.), jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 5 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose. Tuo atveju, jei asmuo ketina patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus, jis šių Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei leidimą gaminti elektros energiją nurodytą šių Taisyklių 51 punkte.

Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti kartu su lydraščiu (papildomų dokumentų lydraščio forma), kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, pirminio prašymo pateikimo data ir numeris arba VEI rašto, kuriuo prašoma patikslinti informaciją, data ir numeris.

[1] 4.1 ir 4.2 p. nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 4.2 papunktis netaikomas tokiems įrenginiams, naudojantiems biokurą, jei šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-31