Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 (toliau – Taisyklės), 5.2 punktu.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui (fiziniam asmeniui, turinčiam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba juridiniam asmeniui, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje), kuris ketina:

 • statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);
 • padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius. Šiuo atveju leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas tai daliai, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statomiems papildomiems elektros energijos gamybos įrenginiams;
 • rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui. 

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus turi būti gautas prieš elektros energijos gamybos įrenginių – elektrinės statybas.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka (Taisyklių 54 p.), jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus (t. y. elektros energiją gaminantis vartotojas pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį). 

Dokumentų, teikiamų norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašymas (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
2. Tinklų operatoriaus išduota elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopija su nurodytu prijungimo tašku arba patvirtinimas apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba dokumentai, pagrindžiantys planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikiamas prašymas leidimui tiesti tiesioginę liniją gauti. Jei pareiškėjas yra laimėjęs skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, prie prašymo papildomai turi būti pateikiama elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopija;
3. Žemės sklypo ar jo dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas) arba statinio ar jo konstrukcijos dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodantys dokumentai privalo būti įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 1 metus;
4. Laisvos formos bendraturčio sutikimas (bendrosios dalinės nuosavybės atveju);
5. Dokumentus patvirtinančius, kad pareiškėjas – fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją);
6. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą – 50 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Dokumentų, teikiamų norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra didesnė kaip 10 kW, sąrašas:

1. Nustatytos formos prašymas, kai paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. Prašymas (atsisiųsti nustatytą prašymo formą);
2. Tinklų operatoriaus išduota elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopija su nurodytu prijungimo tašku arba patvirtinimas apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba dokumentai, pagrindžiantys planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikiamas prašymas leidimui tiesti tiesioginę liniją gauti. Jei pareiškėjas yra laimėjęs skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, prie prašymo papildomai turi būti pateikiama elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopija;
3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai:
3.1. atsakingos institucijos galiojantis teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojanti atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
3.2. apskrities, kurioje planuojama ūkinė veikla, visuomenės sveikatos centro priimtas sprendimas, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
3.3. pareiškėjo rašytinis paaiškinimas dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo, kaip nurodyta 3.1 ir 3.2 papunkčiuose.
4. Dokumentai, patvirtinantys žemės naudojimo ir statybos vietos planuojamiems elektros energijos gamybos įrenginiams ir su jais susijusiai įrangai parinkimo reikalavimus:
4.1. žemės sklypo ar jo dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas) arba statinio ar jo konstrukcijos dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodantys dokumentai privalo būti įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 1 metus;
4.2. dokumentas (teritorijų planavimo dokumentas, topografinė nuotrauka ar teritorijos žemėlapis), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;
4.3. dokumentas, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo).
5. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo technologinius ir vadybinius pajėgumus leidimu reguliuojamai veiklai vykdyti:
5.1. pareiškėjo rašytinis patvirtinimas, kad turimi technologiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą. Šis reikalavimas netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai pareiškėjas leidimui gauti pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją;
5.2. kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, rašytinis patvirtinimas, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais, kopijos;
5.3. dokumentas, pagrindžiantis, kad planuojamas statyti energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas valstybinės reikšmės objektu.
6. Tais atvejais, kai įstatymų nustatytais pagrindais leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių išduodami skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojui, prie prašymo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pareiškėjas privalo pateikti aukcioną organizuojančios institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio aukciono laimėtojo statusą, kopiją;
7. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas – fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopija;
8. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
9. Pavedimo arba banko kvito kopija, patvirtinanti, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei paslauga užsakoma ne „Elektroniniuose valdžios vartuose“. SVARBU! „Elektroniniuose valdžios vartuose“ paslaugą užsakyti gali tik tie asmenys, kurie nėra už ją iš anksto sumokėję – už paslaugą sumokama per sistemą gavus paslaugos apmokėjimo užduotį. Valstybės rinkliavos mokestis už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą – 50 eurai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas (Taisyklių 53 p.), jeigu asmuo numato plėtoti (įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato plėsti (įrengti) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 5 kW. Toks asmuo Taisyklių 55 punkte nustatyta tvarka apie planuojamą vykdyti veiklą privalo informuoti tinklų operatorių ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš tinklų operatoriaus elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas [1].

Atskirą prašymą gauti naują leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama (Taisyklių 22 p.):

 • įrengti naujus elektros energijos gamybos įrenginius (elektrinę) buvusių elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės), kurių veikla nutraukta ir panaikintas leidimas gaminti elektros energiją, vietoje;
 • išplėsti esamus elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius apimtį, nustatytą anksčiau išduotame leidime;
 • prie operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius, kurie naudojami (numatyti naudoti) savo reikmėms ir ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, nustatytus šių Taisyklių 53 punkte;
 • praplėsti (papildyti) ar pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją.

Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti kartu su lydraščiu (papildomų dokumentų lydraščio forma), kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, pirminio prašymo pateikimo data ir numeris arba rašto, kuriuo prašoma patikslinti informaciją, data ir numeris.

[1] Asmenys raštu informuodami tinklo operatorių apie planuojamą vykdyti Taisyklių 53 p. nurodytą veiklą, pranešime pateikia šią informaciją:

 • duomenis apie asmenį: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
 • informaciją apie elektros energijos gamybos įrenginio tipą, įrengtąją galią;
 • informaciją apie ketinamos statyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginio vietą (gatvė, namo numeris, kaimas / miestas, savivaldybė);
 • kada planuojama pastatyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginį.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-31