• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
  Tel. (8 5) 263 6006, El. p. vei@vei.lt, Adresas: Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alvydas Masiulis
  Zita Daunaravičienė
  (8 5)  263 6006 (8 5)  263 6006
  8 686  60 923 8 686  60 923
  202
 • Teisės ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidas Vanagas
  8 616  87 747 8 616  87 747
  204
  Renata Šeškevičienė
  Nerijus Bieliauskas
  Irena Zaliauskienė

  Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos teisės ir personalo skyriaus funkcijos

  • Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Teisės ir personalo skyrius (toliau – Skyrius) atstovauja VEI visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;
  • susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, kontroliuoja, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų vykdomi;
  • sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis;
  • pagal kompetenciją teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas VEI viršininkui, VEI darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją;
  • pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų taikymo ir aiškinimo.
  • pagal kompetenciją rengia VEI viršininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus;
  • vizuoja parengtų teisės aktų ir jų pataisų, reglamentuojančių energetikos veiklą, projektus, sutarčių, tvarkomųjų dokumentų, dokumentų institucijoms (teismams, prokuratūroms, specialiųjų tyrimų tarnyboms, policijai ir kt.) projektus;
  • analizuoja, prireikus ruošia sutarčių, susijusių su VEI veikla, projektus, ir juos vizuoja, siekiant užtikrinti tinkamą VEI interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose;
  • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su VEI struktūriniais padaliniais;
  • VEI viršininko pavedimu pagal kompetenciją ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus, skundus bei kitus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus;
  • rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus skyriaus veiklos klausimais;
  • tikrina VEI vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, vizuoja šiuos dokumentus;
  • dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitų VEI viršininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais šių komisijų veiklos klausimais;
  • organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
  • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VEI;
  • padeda VEI viršininkui formuoti personalo sudėtį, dalyvauja organizuojant VEI priėmimo į darbą valstybės tarnautojų konkursus ir darbuotojų atrankas; dalyvauja rengiant darbo sutartis, įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus ir kt.;
  • padeda VEI viršininkui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro VEI personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant VEI vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;
  • pagal kompetenciją, dalyvauja rengiant dokumentų projektus dėl valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, teikia VEI viršininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų VEI gerinimo;
  • rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja VEI struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  • padeda VEI viršininkui sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  • teikia NBFC informaciją, reikalingą VEI valstybės tarnautojų registro tvarkymui;
  • dalyvauja organizuojant VEI valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  • dalyvauja sudarant VEI darbuotojų atostogų grafikus, dalyvauja suteikiant atostogas VEI personalui, taip pat koordinuoja VEI vadovybės ir skyrių darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu VEI veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip;
  • pagal kompetenciją padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  • formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  • dalyvauja VEI viršininkui sprendžiant tarnybinės ar drausminės atsakomybės klausimus;
  • pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia VEI viršininkui išvadų projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant VEI personalo skatinimą ir apdovanojimą, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras;
  • dalyvauja VEI personalo atrankos darbe;
  • dalyvauja bendruose VEI ir kituose pasitarimuose;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir VEI viršininko pavedimus.
 • Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Almantas Bakutis
  Vaida Vėžytė-Stašinskienė
  8 686  63 954 8 686  63 954
  302
  Rita Povilauskienė
  Tomas Šileika
  Viešųjų ryšių specialistas
  Rita Šikšnian
  8 659  45 066 8 659  45 066
  215
  Laimutė Notrimienė
  Rolandas Černiauskas
  Dangis Atkočiūnas

  Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus funkcijos:

  • pagal Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) dalį, užtikrina statistinių duomenų apie VEI vykdomą veiklą teikimą Planavimo ir kontrolės skyriui;
  • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja finansų planavime;
  • apibendrina visų VEI skyrių atliktų darbų rodiklius ir rengia ketvirčių ir pusmečių suvestines.
  • vadovaudamasis patvirtintu biudžetu, vykdo VEI išlaidų sąmatų rengimą ir pakeitimus, teikia tvirtinti VEI viršininkui;
  • vykdo VEI kasos operacijas;
  • tvarko ir išrašo VEI įgaliojimus;
  • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka turimų duomenų, ataskaitų, kurių nerengia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), rengimą ir teikimą institucijoms;
  • atlieka VEI mokėjimo paraiškų rengimo procedūroms NBFC reikiamas operacijas;
  • susistemina ir teikia duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą;
  • kontroliuoja, kad materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;
  • stebi darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų panaudojimą pagal programas ir finansavimo šaltinius;
  • rengia VEI dokumentų apskaitos dokumentus (dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir kitus);
  • užtikrina VEI archyvo tvarkymą, tinkamą bylų saugojimą ir naudojimą, teikia metodinę pagalbą VEI padaliniams formuojant bylas, rengiant jas perduoti į VEI archyvą;
  • organizuoja VEI dokumentų ekspertų komisijos veiklą,
  • organizuoja dokumentų valdymo procesus VEI;
  • rūpinasi VEI įvaizdžio formavimu, atsako už visuomenės informavimą apie VEI vykdomą veiklą interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  • vykdo žiniasklaidos priemonėse skelbiamos informacijos VEI aktualiais, su energetikos įrenginių valstybine kontrole susijusiais klausimais stebėseną;
  • užtikrina VEI rengiamų teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų atitiktį lietuvių kalbos, kalbos kultūros ir dokumentų rengimo taisyklėms;
  • užtikrina VEI informacinės sistemos, dokumentų valdymo sistemos, interneto svetainės, kompiuterių tinklo ir telefoninio tinklo funkcionavimą;
  • bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis informacinių technologijų ir sistemų suderinamumo srityje;
  • administruoja VEI interneto svetainę, kaupia ir sistemina medžiagą, atsako už interneto svetainėje skelbiamos informacijos turinį ir atnaujinimą pagal teisės aktais nustatytą reguliarumą;
  • kaupia ir sistemina medžiagą informaciniam leidiniui „Energetikos priežiūra";
  • vykdo skundų ir prašymų nagrinėti vartojimo ginčą nagrinėjimo terminų stebėseną ir teikia VEI viršininkui suvestines ataskaitas;
  • rengia VEI teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymus,  koordinuoja VEI teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis;
  • teikia duomenis į Teisės aktų registrą ir Teisės aktų informacinę sistemą;
  • vykdo VEI saugos darbe tarnybos funkcijas, atsako už gaisrinę saugą ir sveikatos saugą;
  • užtikrina tinkamą darbuotojų aprūpinimą darbui reikalingais materialiniais ištekliais ir paslaugomis, analizuoja reikalingo įsigyti turto, materialinių išteklių ir paslaugų poreikį, koordinuoja jų įsigijimą, paskirstymą;
  • rūpinasi materialinių vertybių apsauga, organizuoja jų nurašymą ir viešuosius prekių pardavimo aukcionus;
  • dalyvauja VEI atliekamose inventorizacijose;
  • vykdo administracinių patalpų priežiūrą;
  • vykdo VEI lengvųjų tarnybinių automobilių ūkio priežiūrą;
  • rengia ir prireikus tikslina ateinančiais biudžetiniais metais reikalingų išlaidų suvestines ir / arba viešųjų pirkimų planus, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų ataskaitas, apskaičiuoja numatomų vykdyti viešųjų pirkimų vertes, viešina informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus, atsako už šių pirkimų eigą ir procedūrų atitiktį teisės aktams;
  • teikia VEI struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą pirminių dokumentų parengimo NBFC teikimo klausimais, konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais, užtikrina asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
  • esant poreikiui, organizuoja užsienio šalių delegacijų viešnagę ir atlieka kitų VEI rengiamų seminarų, pasitarimų, posėdžių ir kitų renginių techninį aptarnavimą;
  • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir / arba derinant teisės aktų, reglamentuojančių VEI finansinę veiklą, energetikos veiklą, energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, projektus;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia VEI viršininko įsakymų, raštų kitoms institucijoms ir atsakymų fiziniams ir juridiniams asmenis projektus;
  • Skyriaus kompetencijos klausimais konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitiems VEI skyriams;
  • VEI viršininko pavedimu atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 • Planavimo ir kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andrius Daščioras
  Birutė Iveta Jagminienė
  Rimantas Semėnas
  Daiva Krivickienė
  Gintarė Kimutienė (vaiko priežiūros atostogose)

  Planavimo ir kontrolės skyrius atlieka šias funkcijas:

  • rengia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos VEI dalį, užtikrina duomenų apie VEI vykdomą veiklą ir jos rezultatus teikimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai;

  • rengia VEI einamųjų metų veiklos planą;

  • vykdo VEI einamųjų metų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano VEI dalies vykdymo stebėseną;

  • nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą;

  • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir tinkamumą naudoti. Atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;

  • išduoda atestatus energetikos įrenginiams eksploatuoti, juos keičia, sustabdo atestatų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina atestatų galiojimą ir kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų, tvarko išduotų energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų registrą;

  • kontroliuoja energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas;

  • tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;

  • tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

  • kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų;

  • organizuoja energetikos objektus ir energetikos įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą;

  • teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;

  • organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje – išdavimą (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės), kontroliuoja leidimais reguliuojamą veiklą, rengia ir nuolat atnaujina informaciją, skirtą skelbti VEI interneto svetainėje, apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas;

  • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimo funkcijas;

  • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas;

  • atlieka efektyviai pagaminto remtino elektros energijos kiekio, pagrįsto naudingu šilumos poreikiu, vertinimą, ar gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys, pagrįstos naudingosios šilumos poreikiu ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį, nustato, ar gamybos režimas buvo būtinas įgyvendinti reikalavimui išlaikyti elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu efektyvią;

  • planinių patikrinimų metu ar operatoriaus prašymu tikrina elektros energijos gamintojų elektros perdavimo sistemos operatoriui pateiktus duomenis, kai gamintojas siekia įgyti kilmės pažymėjimą, kad elektros energija yra pagaminta efektyvios kogeneracijos proceso metu;

  • atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir jų ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;

  • vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis;

  • išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;

  • atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę;

  • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis, rengia ekstremalių situacijų valdymo planą ir užtikrina šio plano priemonių vykdymą;

  • vykdo VEI saugos darbe funkcijas, atsako už civilinę saugą;

  • dalyvauja formuojant valstybės energetikos politiką valstybinės kontrolės srityje;

  • pagal kompetenciją rengia ir priima teisės aktus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;

  • teikia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;

  • dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe, pagal VEI kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  • bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, susijusiomis su valstybine energetikos kontrole;

  • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją (apžvalgą) Energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę;

  • analizuoja VEI teritorinių skyrių apibendrintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų medžiagą;

  • metodiškai vadovauja VEI teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę;

  • derina VEI teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą; 

  • atlieka VEI teritorinių skyrių veiklos patikrinimus;

  • rengia VEI veiklos planavimo dokumentų (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano VEI dalį, einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia siūlymus Finansų ir bendrųjų reikalų skyriui dėl apibendrintų VEI veiklos planavimo dokumentų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;

  • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;

  • kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją ir kitus dokumentus Energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;

  • rengia pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų parengtų energetikos darbuotojų atestavimo schemų derinimo;

  • rengia VEI įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais ir teikia juos VEI viršininkui;

  • VEI viršininko pavedimu atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas, nenumatytas šiuose nuostatuose.

  • Vilniaus teritorinis skyrius
   Tel. (8 5) 263 6006, El. p. vilnius@vei.lt, Adresas: Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evaldas Kervys
   8 615  91 171 8 615  91 171
   102
   Remigijus Vaitiekūnas
   Nijolė Petrūnaitienė
   8 614 78 483 8 614 78 483
   414
   Aušra Paulauskienė
   Valdas Ugianskis
   Marija Meišutovič-Akhtarieva (atostogose)

    Vilniaus teritorinis skyrius atlieka šias funkcijas:

   • rengia išvadas dėl energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atestatuose, skirtuose eksploatuoti energetikos įrenginius, nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;
   • teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;
   • kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
   • dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
   • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) kompetencijos klausimais;
   • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
   • pagal kompetenciją nagrinėja skundus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
   • tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
   • kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
   • atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
   • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
   • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
   • tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
   • tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti;
   • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;
   • kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą;
   • atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje;
   • vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis;
   • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas; organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą;
   • kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą;
   • rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti Planavimo ir kontrolės skyriui;
   • kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.
  • Kauno teritorinis skyrius
   Tel. (8 5) 263 6006, El. p. kaunas@vei.lt, Adresas: Savanorių pr. 347, LT-49423 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arvydas Tranauskas
   Saulius Vaitkevičius
   Adelė Majauskienė

   Kauno teritorinis skyrius atlieka šias funkcijas:

   • rengia išvadas dėl energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atestatuose, skirtuose eksploatuoti energetikos įrenginius, nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;
   • teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;
   • kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
   • dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
   • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Kauno teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) kompetencijos klausimais;
   • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
   • pagal kompetenciją nagrinėja skundus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
   • tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
   • kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
   • atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
   • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
   • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
   • tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
   • tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti;
   • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;
   • kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą;
   • atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje;
   • vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis;
   • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas; organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą;
   • kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą;
   • rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti Planavimo ir kontrolės skyriui;
   • kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.
  • Klaipėdos teritorinis skyrius
   Tel. (8 5) 263 6006, El. p. klaipeda@vei.lt, Adresas: Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ginter Skrabs
   8 614  68 749 8 614  68 749
   910
   Stasys Brazas (adresas: Plungės g. 29, LT-87329 Telšiai)
   Romaldas Vaišvila (adresas: Plungės g. 29, LT-87329 Telšiai)
   Juozas Gervylius (adresas: Gaurės g. 22B, LT-72339 Tauragė)
   Kazimieras Maščinskas (adresas: Gaurės g. 22B, LT-72339 Tauragė)

    Klaipėdos teritorinis skyrius atlieka šias funkcijas:

   • rengia išvadas dėl energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atestatuose, skirtuose eksploatuoti energetikos įrenginius, nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;
   • teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;
   • kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
   • dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
   • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Klaipėdos teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) kompetencijos klausimais;
   • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
   • pagal kompetenciją nagrinėja skundus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
   • tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
   • kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
   • atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
   • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
   • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
   • tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
   • tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti;
   • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;
   • kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą;
   • atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje;
   • vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis;
   • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas; organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą;
   • kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą;
   • rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti Planavimo ir kontrolės skyriui;
   • kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.
  • Šiaulių teritorinis skyrius
   Tel. (8 5) 263 6006, El. p. siauliai@vei.lt, Adresas: Tilžės g. 66C, LT-78157 Šiauliai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jonas Matusevičius
   Virginijus Lukošiūnas

   Šiaulių teritorinis skyrius atlieka šias funkcijas:

   • rengia išvadas dėl energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atestatuose, skirtuose eksploatuoti energetikos įrenginius, nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;
   • teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;
   • kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
   • dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
   • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Šiaulių teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) kompetencijos klausimais;
   • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
   • pagal kompetenciją nagrinėja skundus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
   • tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
   • kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
   • atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
   • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
   • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
   • tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
   • tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti;
   • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;
   • kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą;
   • atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje;
   • vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis;
   • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas; organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą;
   • kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą;
   • rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti Planavimo ir kontrolės skyriui;
   • kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-10